Vastuullisuudella johtaminen

Vastuullisuuden johtaminen

Nivos-konsernin arvot on rakennettu pelisääntöjemme pohjalta. Näitä pelisääntöjä on ollut rakentamassa koko henkilöstömme. Arvomme ovat avoimuus, luottamus ja yhdessä tekeminen, jotka nivottuna yhteen mahdollistavat onnellisen asiakkaan. Arvotyömme näkyy käytännössä pelisääntöjemme mukaisena toimintatapana. Arvot eivät ole irrallinen osa johtamista tai toimintaa. Toimimalla arvojemme mukaisesti pääsemme strategisiin tavoitteisiimme.

Kuva: Nivoksen arvot avoimuus, luottamus ja yhdessä tekeminen mahdollistavat onnellisen asiakkaan.

Johtoryhmä vastaa Nivoksen vastuullisuusohjelmasta

Nivoksen vastuullisuusohjelmaa, tavoitteita ja toimenpiteitä ohjaa työryhmä, joka koostuu yhtiön johtoryhmästä. Työryhmä on määritellyt yhtiön olennaiset vastuullisuuden aiheet, niille tavoitteet ja toimenpiteet sekä kuullut sidosryhmiä olennaisten aiheiden vahvistamiseksi. Jokaiselle olennaiselle aiheelle on määrätty GRI-standardin mukainen mittari ja täydennetty standardia paikoin omilla soveltuvilla mittareilla. Tavoitteiden toimenpiteiden edistymistä ja mittarien tiedonkeruuta seurataan vuoden aikana työryhmän tapaamisissa. Olennaiset aiheet arvioidaan vuosittain työryhmällä uudestaan ja kolmen vuoden välein tehdään riskiarviointi laajemmin vastuullisuuden painopisteistä. Tämä laajempi arviointi käydään jälleen läpi sidosryhmien kanssa yhteiskunnallisesti oikeiden painopisteiden varmistamiseksi.

Työryhmä on järjestänyt vuonna 2021 anonyymit palautekanavat sekä omalle henkilöstölle että ulkoisille sidosryhmille. Lisäksi käytössä ovat nimelliset palautekanavat, kuten asiakaspalvelunumero, palautelomake ja sosiaalisen median kanavat.

Kolmen vuoden välein tehdään riskiarviointi laajemmin vastuullisuuden painopisteistä. Tämä laajempi arviointi käydään jälleen läpi sidosryhmien kanssa yhteiskunnallisesti oikeiden painopisteiden varmistamiseksi.

Työryhmän onnistumista arvioidaan tavoitteiden toteutumisella jatkuvassa prosessissa, jonka tarkistuskohdat ovat neljännesvuosittain johtoryhmän tapaamisissa. Mikäli sovittuihin tavoitteisiin ei päästä, käy työryhmä läpi systemaattisesti ne osa-alueet, jotka ovat johtaneet tavoitteista jäämiseen ja tekee korjaavat toimenpiteet. Tarvittaessa voidaan hyödyntää ulkopuolista tahoa tehostamaan vastuullisuustoimenpiteitä.

Kuva: Nivos organisaation johto. Klikkaa kuvaa nähdäksesi sen isompana (kuva avautuu uuteen välilehteen).

Vastuullisuusraportointi ja raportin valmistelu

Nivoksen vastuullisuusraportti laaditaan vuosittain osana vuosikertomusta edellisen vuoden lukuihin ja edistysaskeliin perustuen. Raportti on laadittu noudattaen GRI-standardin kuutta laatuvaatimusta: tarkkuus, tasapainoisuus, selkeys, vertailtavuus, luotettavuus ja ajanmukaisuus. Lisäksi sisällössä ja vastuullisuustyössä on huomioitu periaatteet sidosryhmien osallistamisesta, vastuullisuuden kokonaisuudesta, toiminnan merkittävistä vaikutuksista sekä kattavuudesta.

Vastuullisuusohjelma on laadittu vuosien 2019–2020 aikana vastuullisuustyöryhmän toimesta. Ensimmäisessä vaiheessa työryhmä on arvioinut yhtiön vaikutuksia yhteiskuntavastuun teemoihin eli sosiaalisia, hallintotapa- sekä ympäristövaikutuksia. Sosiaaliset arvioinnit kattavat oman henkilöstön, yhteiskunnan ja sidosryhmät sekä niiden suorat ja epäsuorat vaikutukset. Ympäristövaikutukset kattavat niin ikään sekä omat suorat vaikutukset että merkittävät epäsuorat vaikutukset. Jälkimmäisiin kuuluvat esimerkiksi toimitusketjun luomat ympäristövaikutukset. Hallintotapavastuu käsiteltiin pääsääntöisesti yhtiön sisäisenä arviointina. Kustakin GRI-standardin olennaisesta aiheesta on tehty sisäinen riskiarviointi Nivoksen vaikutuksista sekä vastavuoroisesti ympäröivistä vaikutuksista Nivoksen toimintaan. Arvioinnissa on keskitytty muun muassa tasa-arvoiseen kohteluun, ihmisoikeuksiin, hyvän elämän mahdollistamiseen kaikille, yhtiön lahjomattomuuteen, mahdollisimman puhtaaseen ympäristöön, kiertotalouden toteuttamiseen sekä ilmastonmuutokseen vaikuttaviin päästöihin. Näiden arviointien pohjalta syntyivät Nivoksen yhteiskuntavastuun olennaiset aiheet. Lisätietoa vastuullisuuden painopisteistä täällä.

Toisessa vaiheessa valitut aiheet on käyty läpi sidosryhmien edustajien kanssa. Sidosryhmien edustajat ovat voineet kommentoida merkittäviksi arvioituja olennaisia vastuullisuuspainopisteitä sekä lisätä uusia aiheita, jotka he kokivat tärkeiksi Nivoksen toiminnan kannalta. Lisätietoa selvityksestä täällä. Kolmannessa vaiheessa arvioitiin hankintaketjujen vaikutus Nivoksen vastuullisuuteen selvittämällä kunkin merkittävän toimittajan oma vastuullisuus. Lisätietoa selvityksestä täällä. Näiden prosessien kautta valikoituivat tässä raportissa läpikäydyt Nivoksen yhteiskuntavastuun olennaiset aiheet ja yhtiön vaikutukset sosiaaliseen, hallintotavan sekä ympäristötekijöiden kestävään kehitykseen.

Olennaisten aiheiden mittarien tulokset olemme keränneet vuosien 2019–2021 toiminnasta. Aiheet ja mittarit on määritelty niin, että sekä Nivoksen merkittävät positiiviset vaikutukset, että negatiiviset, vielä parannusta vaativat vaikutukset voidaan kertoa selkeästi ja vertailtavasti kaikille sidosryhmillemme. Jokaisen aiheen osalta pyrimme tuottamaan lukuja nykytilanteesta sekä tavoitteista. Kaikki lukumme ovat tarkistettavissa tietolähteistä ja useat luvuista raportoidaan jo tällä hetkellä eri instituutioille.

Kuulemme sidosryhmiämme

Nivoksen toiminnalle tyypillistä on olla jatkuvassa dialogissa sidosryhmien kanssa sekä tapaamisten muodossa että avoimien palautekanavien kautta. Lisäksi henkilökuntamme pitää säännöllisesti tiedotustilaisuuksia.

Nivoksen sidosryhmät on kartoitettu vastuullisuustyöryhmän toimesta osana vastuullisuusprosessia. Työryhmä koostuu yhtiön eri toimialueista (vesi, energia, verkot) ja sisäisistä osastoista. Kukin jäsen on listannut kaikki sidosryhmät, jotka liittyvät yhtiön toimintaan omalla sektorilla. Tämän jälkeen kaikista yhtiön toimintaan liitännäisistä sidosryhmistä on valittu ensisijaisesti ne, joihin Nivoksen toiminta merkittävästi suoraan tai epäsuoraan vaikuttaa. Vaikutuksessa arvioitiin nimenomaan sosiaalisia, ympäristö- ja hallintotapavaikutuksia. Työryhmä on pyrkinyt myös arvioimaan sellaisia sidosryhmiä, jotka puolestaan vaikuttavat yhtiön toimintaan olennaisesti. Koska yhtiö toimii energian, veden ja verkkoyhteyksien toimialoilla, se vaikuttaa alueella hyvin voimakkaasti ihmisten terveyteen ja mahdollisuuksiin toimia jokapäiväisessä elämässä.

Kuva: Nivoksen sidosryhmät.  Klikkaa kuvaa nähdäksesi sen isompana (kuva avautuu uuteen välilehteen).

Päätavoitteena merkittävimpien sidosryhmien kartoituksessa on sisällyttää kustakin sidosryhmästä riittävä määrä edustajia Nivoksen vastuullisuusprosessiin. Näin valitut vastuullisuuden olennaiset aiheet voidaan arvioida myös sidosryhmien toimesta, jolloin aiheet vastaavat todellista vaikuttavuusarviota. Yhtiö arvioi ensin itse ne sosiaaliset, hallintotapa- ja ympäristöaiheet, joihin se kokemuksensa mukaan vaikuttaa merkittävästi joko negatiivisesti tai positiivisesti. Tämän jälkeen nämä aiheet tulee arvioida myös sidosryhmien toimesta, jotta aiheet valikoituvat aidosti vastuullisuusvaikutuksiltaan merkittäviksi. Lisäksi sidosryhmien edustajat voivat lisätä omia aiheitaan, joissa kokivat Nivoksen vaikuttavan vastuullisuuteen. Tässä vaiheessa sidosryhmät osallistuivat arviollaan tunnistettavasti, mutta jatkossa Nivos avaa myös anonyymin kanavan sidosryhmille osallistua yhtiön vaikuttavuusarviointiin.

Sidosryhmiä on lähestytty kyselyllä, jossa pyydettiin arvioimaan alustavasti valittuja Nivoksen olennaisia vastuullisuusaiheita ja tuomaan esiin muita mahdollisia yhteiskuntavastuun aiheita tai kyseisen sidosryhmän huolenaiheita. Vastaajia autettiin tuomalla esiin kaikki GRI-standardien mukaiset vastuullisuuden teemat. Yhteensä 327:lle sidosryhmänsä jäsenelle annettiin mahdollisuus osallistua arviointiin. Näistä 60 % oli kuntalaisia, sillä arvioitiin, että kuntalaisten osalta vastausprosentti mahdollisesti jäisi pienemmäksi kuin muissa sidosryhmissä. Keskimääräinen vastausprosentti oli 21 % ja kaikista ryhmistä paitsi poliittisilta päättäjiltä saatiin useammalta edustajalta vastaus.

Sidosryhmien sitouttaminen toi vaikutusarviointiin seuraavia uusia näkökulmia:

SidosryhmäPoikkeavuus alkuperäisistä työryhmän olennaisista aiheista
+ = kokivat alkuperäistä tärkeämmäksi
–  = kokivat vähemmän tärkeäksi
Uudet nostetut aiheet
Kuntalaiset+ Hinnoittelu, vesistö, tasapuolisuusOsaava ja ammattitaitoinen palvelu, kohtuukustanteinen, korruptionvastaisuus
Henkilöstö+ Asiakasturvallisuus, työllisyys, kouluttaminen
– Päästöt, talous, energiankulutus
Hankintaketjujen vaikutukset, paikalliset yhteisöt (Mäntsälä)
Asiakkaat+ Kouluttaminen– Talous, energiankulutus
OmistajatEi suuria eroja; energia, syrjimättömyys, koulutusHankintaketju, kuntakehitys
Poliittiset päättäjät
Viranomaiset+ Vesi, jätevesi ja jätteet– Päästöt ja talousVesihuollon toimintavarmuus ja vesistöjen kunto
Oppilaitokset+ Jätteet, työllisyys, kouluttaminen– Talous, korruptionvastaisuusHankintaketjun ympäristövaikutukset, ilmastonmuutos, hiilineutraali yhteiskunta
Kumppanit+ Asiakasturvallisuus, syrjimättömyys, jätteet, työllisyys, kouluttaminen– Talous, korruptio
Toimittajat / hankinta+ Asiakasturvallisuus, työllisyys, kouluttaminenAsiakaspalvelut-missio, asiakastyytyväisyys, uusiutuva energia, hankinta
Toimialajärjestöt+ Kouluttaminen– Energiankulutus
Taulukko: Sidosryhmien sitouttamisen tuomia näkökulmia vaikutusarviointiin. 

Koontina sidosryhmien kuulemisesta voidaan nostaa seuraavat vastuullisuustyössä huomioonotettavat teemat:

  • Alkuperäisiä työryhmän arvioimia olennaisia aiheita tärkeämmiksi sidosryhmät kokivat teemat vesi, jätteet, asiakasturvallisuus, työllisyys ja kouluttaminen
  • Alkuperäisiä työryhmän arvioimia olennaisia aiheita vähemmän tärkeiksi sidosryhmät kokivat teemat päästöt, taloudellinen suoriutuminen, energiankulutus, korruptio

Nivoksen tärkeimmiksi määrittelemien aiheiden lisäksi sidosryhmät painottivat hankintaketjujen vastuullisuutta, asiakaspalvelua, paikallista yhteisöä ja kuntaa (Mäntsälä), vesistöjen tilaa, uusiutuvaa energiaa, ilmastonmuutosta  sekä hinnoittelua.

Toimittajiemme vastuullisuus

Vaikka hankintaketjujen vastuullisuus ei noussut tärkeimpien olennaisten aiheiden joukkoon Nivoksen vastuullisuustyöryhmän tai sidosryhmien arvioinnissa, se kuitenkin mainittiin tärkeänä sidosryhmien huolenaiheena. Lisäksi hankintaketjujen ja niiden tuottamien tuotteiden ja palveluiden vastuullisuus vaikuttaa olennaisesti yhtiön kokonaisvaltaiseen yhteiskuntavastuuseen, joten hankintaketjujen arviointi on yhtiölle erittäin tärkeää. Hankintaketjuista voi myös nousta riskejä yhtiön omaan korkeaan vastuullisuuteen tähtäävään toimintaan.

Vuosien 2019–2021 aikana arvioitiin Nivoksen toimittajien merkittävyys seuraavien kriteerien mukaan:

  • Merkittävyys liiketoiminnalle (mm. ainoa toimittaja jollekin tuotteelle tai palvelulle)
  • Merkittävä liikevaihto tai näkyvyys
  • Alkuperä (tuotteen, palvelun, toimitusketjun) Suomen ulkopuolella
  • Tiedostettu ympäristöhaaste

Toimittajista  50 valikoitui näillä kriteereillä vastaanottamaan vastuullisuuskyselyn. Toimittajat jakautuivat pitkälti liiketoiminta-alueiden mukaan verkko-, vesi-, maakaasu-, netti- ja energiaratkaisujen liiketoiminnoille. Aiemmin Nivoksella ei ole tarjouspyynnöissä otettu vastuullisuutta kirjallisesti huomioon, joten oli tärkeää käydä hankintaketjun nykytilanne läpi kokonaisuudessaan. Vastauksia saatiin 33, mikä edustaa 66 %:a vastaajista. Tavoitteena on jatkossa sisällyttää kaikkiin tarjouspyyntöihin 1.1.2023 lähtien yritysvastuun tasoa selvittävä dokumentti, jolloin tietoa toimitusketjun kestävyydestä voidaan kerätä jatkuvasti. Nivoksella tulee olla ajantasainen tilanne koko hankintaketjun vastuullisuudesta ja mahdollisista riskitoimittajista tai -alueista hankintojen osalta.

Toimittajien selvityksessä kartoitettiin vastuullisuuden hallinnointia eli vastuuhenkilöä, koulutusta sekä sitoumuksia tai julkaisuja raportteja. Lisäksi selvitettiin sosiaalisia ja ympäristövaikutuksia; niiden tunnistamista, riskejä sekä vaikutusten vähentämisen suunnitelmaa ja toteutusta. Tuotteiden ja niiden komponenttien alkuperämaa oli myös mukana kartoituksessa, sillä se kertoo laajemmalti hankintaketjun mahdollisista riskeistä. Lopuksi kyselyn osana oli selvitys yrityksen korruptionhallinnasta.

Vastauksista kävi ilmi, että 75 %:lla toimittajista oli nimetty henkilö yritysvastuulle. Noin kolmasosa vastanneista oli julkaissut vastuullisuusraportin (GRI tai muu), ja puolella yhtiöistä oli järjestetty vastuullisuuskoulutusta henkilökunnalle. Suurimmalla osalla oli erityisesti ympäristövaikutuksiin politiikka ja noin puolella toimenpiteitä ympäristövaikutusten pienentämiseksi. Alkuperän osalta kahdelta toimittajalta tuli selkeä kirjaus toimituksesta riskialueelta (Global Slavery Index -maat 2020). Muiden toimittajien mukaan hankintoja ei näiltä alueilta ollut. Tämä voi johtua sekä hankinnan palveluluonteesta (Suomessa tapahtuva palvelu) tai siitä, että yhtiö ei ole selvittänyt komponenttiensa alkuperää tai ei halua niitä avoimesti julkaista. Tässä on mahdollinen kehittämisen kohde Nivoksen hankintaketjujen ja arvoketjun osalta.

Johtopäätöksenä Nivoksen hankintaketjun vastuullisuudesta voidaan todeta, että yli puolella toimittajista on yhtiön vastuullisuuden arviointi tekemättä. Lisäksi osa merkittäviksi arvioiduista toimittajista ei ole vastannut kyselyyn lainkaan. Näin ollen hankintaketju luo Nivokselle mahdollisia riskejä sekä sosiaalisen, hallintotapa- että ympäristövaikutusten osalta. Tämä voi puolestaan vaikuttaa Nivoksen toimintaan ja tuoda ennakoimattomia tilanteita tulevaisuuden riskitilanteisiin valmistautuessa. Kahdellatoista toimittajalla 50:stä on kuitenkin tunnistettu yhteiskuntavastuun vaikutuksia. Nämä ovat hankintaketjun luotettavimpia kumppaneita, sillä tunnistettuihin riskeihin voidaan vaikuttaa, myös Nivoksen toiminnalla.

Vuoden 2022 aikana panostamme edelleen toimitusketjujen vastuullisuuteen. Aloitamme kahden vuoden projektin selvittääksemme tärkeimpien ostotuotteidemme alkuperän ja olosuhteet koko arvoketjussa.

Jatkossa Nivoksen minimivaateet toimittajilleen ovat seuraavat:

  • toimittajalla on nimetty yritysvastuun vastuuhenkilö
  • yhtiö on tehnyt selvityksen sosiaalisista, hallintotapa- ja ympäristövaikutuksistaan
  • yhtiö on kirjannut mahdolliset negatiiviset vaikutukset ja pyrkii vähentämään niitä suunnitelmallisesti yhtiö on sitoutunut vastuulliseen toimintaan