Teollisuus- ja yritysasiakkaat

Ohjeita teollisuus- ja yritysasiakkaille

Loka-, saostus- ja umpikaivolietteiden vastaanotto

Mäntsälän jätevedenpuhdistamolla (Porvoontie 23) otetaan vastaan kotitalouksissa ja sitä vastaavassa toiminnassa syntyviä saostussäiliö-, pienpuhdistamo- ja umpikaivolietteitä. Emme vastaanota rasvaa tai siirrettävien käymälöiden jätteitä. 

Jokaisen loka-autoyrityksen kanssa tehdään erillinen sopimus lietteiden vastaanottamisesta. Yritys tulee olla hyväksyttynä jätehuoltorekisteriin. Yritykselle annettaan omat tunnistustägit kuorman purkamista varten. Laskutus perustuu mitattuihin kuutioihin. Veloitamme voimassa olevan palveluhinnaston mukaisen vastaanottomaksun.

Talousvesisopimus ja teollisuusjätevesisopimus

Teollisuuden ja yrityksien vedenkulutus voi olla poikkeuksellisen suurta ja/tai toimijan jätevesiviemäriin johdettavat jätevedet poikkeavat asumajätevesistä. Tällöin toimijan kanssa laaditaan talousvesisopimus ja/tai teollisuusjätevesisopimus.

Talousvesisopimus laaditaan toimijoiden kanssa, joilla vedenkulutus on mm. poikkeuksellisen suurta tai kulutusvaihtelut suuria. Sopimus sisältää mm. tietoa veden määrästä ja laadusta, riskienhallinnasta, toiminnasta häiriötilanteissa ja ilmoitusvelvollisuuksista sekä maksuista, laskutuksesta ja yhteistoiminnasta.

Teollisuuden ja yrityksen jätevesillä voi olla vaikutuksia jätevesiviemäriverkoston kuntoon, jätevedenpuhdistamon prosessiin tai henkilöstön turvallisuuteen. Asumajätevesistä poikkeaville jätevesille on asetettu omat rajoituksensa. Haitallisten aineiden raja-arvot löytyvät täältä.

Lisäksi voidaan erikseen antaa myös muita raja-arvoja esim. kiintoaineen, BOD:n, COD:n tai typen osalta. Mikäli jätevesien poikkeuksellinen määrä tai laatu niin edellyttää, on Nivos Vesi ja Lämpö Oy:llä mahdollisuus ottaa käyttöön korotetun jäteveden käyttömaksu. Teollisuusjätevesisopimukseen kirjataan mm. yrityksen jätevedestä tarkkailtavat yhdisteet ja niiden raja-arvot sekä vuosittaiset näytteenottomäärät. 

Rasva- ja öljynerottimet tai muut esikäsittelymenetelmät

Mikäli teollisuuden ja yrityksen jätevedet poikkeavat asumajätevesistä, on jätevesi esikäsiteltävä ennen sen johtamista yleiseen jätevesiviemäriin. Esikäsittelyä tarvitaan, jos jätevedet sisältävät haitallisten aineiden raja-arvot ylittäviä pitoisuuksia.

Tyypillisimpiä esikäsittelylaitteistoja ovat öljyn, hiekan- ja rasvanerottimet. Erottimien ja muiden esikäsittelylaitteistojen kunnossapidosta vastaa toimija. Laitteet tulee huoltaa laitevalmistajan ohjeiden mukaan ja huollossa syntyvä jäte on käsiteltävä jätehuoltomääräysten mukaisesti.

Sprinklerijärjestelmät

Kiinteistön sprinklerijärjestelmän eli sammutusvesilaitteiston liittämisestä ei saa aiheutua haittaa yleisen vesijohtoverkoston toiminnalle tai veden laadulle. Vesijohtoverkostoon ei saa suoraan liittää sprinklerilaitteistoja, joissa käytetään sammutuskemikaaleja. Nivoksella ei ole velvollisuutta hyväksyä järjestelmiä, joista on vaaraa vesijohtoverkostolle.

Liittymishakemuksessa on esitettävä sprinklerijärjestelmän tekniset tiedot. Liittymissopimukseen tulee merkinnät sprinklerijärjestelmästä.