Jätevesi

Jätevesien puhdistaminen on todellinen ympäristöteko

Käsittelemme Mäntsälän kirkonkylän jätevedenpuhdistamolla noin 14 000 asukkaan jätevedet. Puhdistamolle tuleva vesimäärä vaihtelee vuorokaudenaikojen ja vuodenaikojen mukaan.

Yksi ihminen tuottaa vuorokaudessa keskimäärin 2,2 grammaa fosforia ja 14 grammaa typpeä. Nämä ravinteet poistuvat pesu- ja wc-vesien mukana jätevedenpuhdistamolle.

Jätevedenpuhdistamolla pystymme poistamaan tehokkaasti jätevedestä sekä ravinteita että orgaanista ainesta. Näin jäteveden aiheuttama vesistökuormitus pienenee huomattavasti käsittelemättömään jäteveteen verrattuna.

Kirkonkylän jätevedenpuhdistamon puhdistusvaatimukset ovat kiristyneet vuosien varrella. Seuraamme toimintaa kuukausittain otettavilla tarkkailunäytteillä ja teemme tuloksista yhteenvedon neljännesvuosittain. Kuukausinäytteet tutkitaan akkreditoidussa laboratoriossa. Jätevedenpuhdistamon puhdistustulokset voit lukea sivun alaosassa ladattavista raporteista. Tämän lisäksi puhdistamon toimintaa seurataan päivittäin tarkastuskierroksilla ja automaatiosta sekä viikoittain tehtävillä omilla laboratoriotesteillä.

Seuraamme jätevesien johtamisen vaikutuksia purkuvesistöön tarkasti. Mäntsälän puhdistamon vesistötarkkailu kuuluu osana Mustijoen yhteistarkkailua.

Teollisuusjätevesi

Asumajätevesistä poikkeaville jätevesille on asetettu omat rajoituksensa. Haitallisten aineiden raja-arvot löytyvät liitteestä. Tapauskohtaisesti voimme antaa myös muita raja-arvoja, jotka kirjataan toiminnanharjoittajan ja Nivos Veden väliseen teollisuusjätevesisopimukseen.

Ekologinen luokitus ennallaan

Mustijoen vesistön ainevirtaamista ja kuormituksesta on tehty marraskuussa 2013 selvitys, jonka mukaan jätevedenpuhdistamoiden vesistökuormitus ei ole heikentänyt ympäristöhallinnon joelle antamaa ekologista luokitusta.

Yleisesti voidaan todeta, että suurimmilla virtaamilla jätevedenpuhdistamon vaikutus vesistön tilaan on pieni, kun taas pienillä virtaamilla vaikutus on suuri. Jätevesien kuormitusosuuden ajallinen vaihtelu on Mustijoessa ja Mäntsälänjoessa suurta. Tämä johtuu hajakuormituksen määrän suuresta vaihtelusta, joka on riippuvainen sääoloista.

Jokiveden fosfori- ja typpipitoisuudet ovat keskimääräistä alempia silloin, kun Mäntsälän puhdistamon laskennallinen kuormitusosuus on keskimääräistä suurempi. Fosforin ja typen osalta hajakuormitus on siis koko Mustijoen vesistöaluetta tarkastellen merkittävämpi veden laatuun vaikuttava tekijä kuin alueen jätevedenpuhdistamot.

Jätevedenpuhdistamon toimintaperiaate

Mäntsälän kirkonkylän jätevedenpuhdistamo on esiselkeytyksellä varustettu kaksilinjainen rinnakkaissaostuslaitos. Käytännössä tämä tarkoittaa, että aktiivilieteprosessin yhteydessä saostetaan myös fosforia. Puhdistamo on valmistunut vuonna 1972, jonka jälkeen laitosta on laajennettu ja saneerattu vastaamaan nykyisiä käsittely- ja puhdistusvaatimuksia. Otimme tertiäärikäsittelynä kiekkosuodatuksen käyttöön vuonna 2018.  

Käsittelemme puhdistamolla pääsääntöisesti asumajätevesiä. Kirkonkylän jätevedenpuhdistamolle myönnetyn ympäristöluvan mukaan puhdistetun jäteveden ravinteiden pitoisuuksien on alitettava tietyt rajat. Puhdistustehon tulee olla riittävä tulevan jäteveden pitoisuudesta huolimatta.

Puhdistamolla otetaan vastaan saostus- ja umpikaivolietettä Mäntsälän, Pornaisten, Pukkilan ja Myrskylän kuntien alueilta.

Lietteen käsittely

Puhdistuksessa syntyvä jätevesiliete lingotaan ja viedään Gasumille Riihimäen biokaasulaitokselle mädätykseen. Lietteestä valmistetaan biokaasua valtakunnalliseen kaasuverkkoon.