Näin valmistamme laadukasta vettä ja puhdistamme jätevedet

Puhdas vesi on elämän edellytys. Jokapäiväinen elämäneliksiiri ei virtaa Mäntsälän ja Pukkilan vesiverkostossa itsestään, vaan ammattilaisemme työskentelevät pitkäjänteisesti, jotta sinä saat laadukasta vettä kaikkina vuorokauden aikoina ympäri vuoden. He myös puhdistavat jätevedet, jotta ne eivät kuormittaisi ympäristöä.

Jos asiakkaanamme olet tottunut siihen, että hanastasi virtaa aina raikasta vettä ja viemärisi vetää nikottelematta, voimme olla tyytyväisiä. Näin kuuluukin olla, ja silloin olemme onnistuneet vesihuollon toiminnan ja laitteiden ylläpidossa, varautumisessa ja suunnittelussa sekä investoinneissa.

Vesihuollon järjestäminen on aina edellyttänyt varautumista yllättäviin tilanteisiin. Viime vuosina vaatimukset ovat perustelluista syistä lisääntyneet. 

”Varautumisen tarvetta ovat lisänneet muun muassa koronapandemia, Ukrainan sodan vuoksi järkkynyt turvallisuustilanne sekä ilmastonmuutoksen vaikutukset. Yksi lisä viranomaisvaateisiin on vuoden alusta voimaan astunut EU:n juomavesidirektiivi”, tuotantopäällikkömme Päivi Nyyssönen kertoo.

Lisääntyneet vaatimukset luonnollisesti näkyvät myös meillä Mäntsälässä ja Pukkilassa. Katsotaanpa vaihe vaiheelta, mitä kaikkea alueemme vesihuoltoon tänä päivänä kuuluu. 

Puhdas hanavesi saa alkunsa pohjavedestä

Me Nivoksella valmistamme käyttämäsi talousveden pohjavedestä. Vastuullamme on neljä Mäntsälässä ja Pukkilassa sijaitsevaa vedenottamoa, joissa pohjavesikaivoista pumpattu pohjavesi käsitellään

”Pohjavesi on yleensä laadukkaampaa ja paremman makuista kuin pintavesistä otettu vesi. Pumppauksen jälkeen veden pH-arvo säädetään vedenkäsittelyssä sopivaksi, ja vesi desinfioidaan UV-valolla ennen verkostoon pumppausta”, Päivi kertoo.

Jokainen pohjavesialue on omanlaisensa. Täällä Mäntsälässä pohjavesialueet ovat pienehköjä ja niiden sorapatjat ovat ohuempia kuin esimerkiksi Salpausselän harjualueilla. Maankäyttö, rakentaminen ja muut ihmisen tai luonnon aikaansaannokset voivat vaikuttaa pohjaveden laatuun. 

Tarkkailemme pohjavesialueilla pohjaveden pinnan korkeutta, otamme havaintoputkista näytteitä ja raportoimme kaikesta vedenottolupien edellyttämällä tavalla. Lisäksi tarkkailemme vedenottamoilla veden laatua käsittelyprosessin eri pisteistä. 

Samaan aikaan teemme yhteistyötä pohjaveden suojelemiseksi. Esimerkiksi Geologinen tutkimuslaitos tekee Ojalan pohjavesialueella rakenneselvityksiä. Juuri aloittaneessa pohjaveden seurantaryhmässä taas on meidän nivoslaisten lisäksi Mäntsälän kunnan viranomaisia sekä valvontaviranomaisia Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksesta ja ELY-keskuksesta.

”Yksi esimerkki viranomaisyhteistyöstä on nyt jo päättynyt PIMA-hanke, jossa romuttamon osalta pilaantunutta maaperää kunnostettiin Ojalan pohjavesialueella. Jälkiseurantaa vielä tehdään pohjavesialueella.”, Päivi mainitsee. 

Vedenjakelun toimivuus säästää vettä ja kustannuksia

Vedenottamoilta siirrämme käsitellyn veden paineenkorotuspumpuilla vesijohtoverkkoon. Kotonasi on vesimittari, jonka mukaan laskutamme vedenkäytöstäsi. Viime vuosina olemme vaihtaneet vanhoja vesimittareita uusiin etäluettaviin mittareihin, joiden ansiosta kuukausilaskut perustuvat todelliseen kulutukseen ja sinä säästyt yllättäviltä tasauslaskuilta.

Verkostopäällikkömme Niko Nurmion mukaan reaaliaikaisesta mittaamisesta on muitakin hyötyjä.

”Asiakas voi havahtua varhaisessa vaiheessa esimerkiksi lämminvesivaraajan varoventtiilin vuotoon, kun kulutus poikkeaa aiemmasta. Me vesilaitoksella taas saamme ajantasaista tietoa vesitaseesta eli siitä, miten verkkoon pumpatun veden määrä eroaa asiakkaalle myydystä määrästä”, Niko avaa mittareiden merkitystä vuotojen havaitsemisessa.

Vesiverkoston vuotojen sattuessa puhdistettua vettä menee hukkaan, veden laatu heikkenee ja korjaustyöt voivat aiheuttaa häiriöitä jakeluun. Verkoston automaatio tarjoaa meille hyödyllistä tietoa ylläpitoon ja korjaamiseen. Mäntsälässä vanhimmat vesijohdot on otettu käyttöön 1960-luvulla, joten ne alkavat olla käyttöikänsä lopussa. Alue, jolla on paljon vuotoja tai laajoja häiriöitä, nousee saneerauslistamme kärkeen.

”Jonkin verran saneeraustarvetta voidaan lykätä venttiilejä uusimalla. Nykymateriaaleilla venttiilien käyttöikä on 50 vuotta ja putkien 80–100 vuotta.”

Kuvassa esitetään miten puhdas vesi ja jätevesi kulkeutuu verkostossamme. Kuva on selitetty auki artikkelissa.
Klikkaa kuvaa, se avautuu uuteen välilehteen isompana

Jäteveden laadullakin on väliä

Puhdas talousvesi muuttuu asiakkaidemme käytössä jätevedeksi, jonka me siirrämme jätevesipumppaamoilla ja jätevesiviemäreitä pitkin Mäntsälän jätevedenpuhdistamolle. Käsittelemme puhdistamolla Mäntsälän keskustan, Sälinkään, Pukkilan sekä Hirvihaaran ja Sääksjärven vesiosuuskuntien jätevedet niin, että ne voidaan turvallisesti palauttaa takaisin luontoon. 

”Käytössämme on kolme erilaista puhdistustapaa. Mekaanisessa vaiheessa erotellaan kiintoaines, kemikaaleilla saostetaan veden fosforia ja aktiivilietteellä käsitellään orgaanista ainetta ja typpeä. Liete ja biomassa lingotaan, jonka jälkeen lingottu liete viedään kompostoitavaksi Nurmijärvelle. Puhdistettu vesi lasketaan Mäntsälänjokeen, josta se lopulta kulkeutuu Itämereen”, käyttöinsinöörimme Iida Hyytinen kertoo.

Viemäriverkostoon joutuvat hulevedet eli sade- ja sulamisvedet sekä rakennusten perustusten kuivatusvedet voivat häiritä biologista puhdistusprosessia sekä lisätä kemikaalien käyttöä ja pumppaamoiden sähkönkulutusta. 

”Siksi otimme uutena puhdistusvaiheena käyttöön tertiäärikäsittelyn viitisen vuotta sitten. Se tehostaa kiintoaineen ja fosforin poistoa, jos biologinen vaihe joudutaan ohittamaan hulevesien vuoksi”, Iida sanoo.

Parhaillaan uusimme jätevedenpuhdistamon automaatiota puhdistuksen parantamiseksi entisestään. Se on viimeinen vaihe koko vesihuoltomme automaatiouudistuksessa, jonka myötä olemme jo päivittäneet Mäntsälän ja Pukkilan talousveden automaation, Pornaisten vesihuollon sekä Mäntsälän ja Pukkilan jätevesipumppaamot vastaamaan tulevaisuuden tarpeisiin.

Sen lisäksi, että tarkkailemme jatkuvasti sekä pohjaveden että jakelemamme talousveden laatua, seuraamme myös Mäntsälän-Mustijoen vedenlaatua ja tilaa. Tähän kuuluu kalaston, piilevän ja pohjaeläinten tarkkailua ympäristöluvan edellyttämällä tavalla.

Vesimaksujen vastineeksi saat varmuutta vedensaantiin

Koko vesihuoltomme toiminta – talousveden valmistus pohjavedestä ja sen jakelu sekä jäteveden puhdistus – kustannetaan asiakkailtamme perityillä vesihuoltomaksuilla. Niillä katetaan myös investoinnit ja jatkuva varautuminen: esimerkiksi pandemian ja energiakriisin vuoksi olemme täydentäneet kriittisten komponenttien ja kemikaalien varastoja sekä investoineet varavoimakoneisiin, jotta tärkeät laitokset saavat aina virtaa.

Tulevaisuudessa erityisesti ilmastonmuutoksen vaikutukset, kuten pitkät kuivuusjaksot tai rankkasateet, voivat lisääntyvässä määrin aiheuttaa paikallisia haasteita veden laadulle. Nekin voidaan ratkaista hyvällä ennakoinnilla ja yhteistyöllä – jo hyvän sään aikana.

Mitä vesimaksuilla saat?

Liittymismaksu: Saat kiinteistön liitettyä vesi- ja jätevesiverkostoon. Maksulla katetaan osittain runkoverkoston rakentamisesta aiheutuneet kustannukset.

Tonttihaarojen ja vesimittaripään rakentamismaksut: Maksu sisältää liitostyön, vesi- ja viemäriliittymien rakentamisen tontin rajalle runkoputkista sekä vesijohdon vesimittarille asti. Maksut sisältävät myös vesimittaripään rakentamisen.

Perusmaksu: Saat toimitusvarmaa, puhdasta vettä. Maksulla katetaan vedenottamoiden, vesijohtoverkoston, jätevedenpuhdistamon ja viemäriverkoston ylläpito, investoinnit, palvelut ja hallinto sekä ympärivuorokautinen varallaolo. 

Käyttövesimaksut vedelle ja jätevedelle: Saat käyttämäsi puhtaan veden valmistamisen pohjavedestä ja sen siirron kiinteistöösi. Lisäksi jätevesi poistuu kiinteistöstäsi, ja puhdistamme sen määräysten mukaisesti.