Ojalan pohjavesialue on Mäntsälän aarre

Juuri valmistuneet Ojalan pohjavesialueen geologiset selvitykset auttavat ymmärtämään pohjaveden muodostumista Mäntsälän alueella. Me Nivoksella teemme selvitysten pohjalta monipuolista yhteistyötä pohjaveden turvaamiseksi.

Meille kaikille elintärkeän puhtaan talousveden valmistamiseksi tarvitaan ensiluokkaista pohjavettä. Mitä paremmin pohjavesialueiden ja pohjaveden muodostumisalueiden maaperä tunnetaan, sitä paremmin pohjavettä pystytään suojelemaan.

Siksi me Nivoksella olemme kuluneen vuoden aikana tutkineet yhdessä Uudenmaan ELY-keskuksen ja Geologian tutkimuskeskuksen (GTK) kanssa Ojalan pohjavesialueen geologista rakennetta. Nyt syksyllä valmistunut selvitys auttaa turvaamaan vedentuotantoamme ja hyödyttää myös kestävää maankäyttöä ja kaavoitusta.

Mäntsälän ensimmäisen luokan pohjavesialueista Ojala on tärkein, ja alueelta saadaankin lähes puolet Mäntsälän vedentarpeesta.

”Geologisen tuntemuksen parantuminen auttaa meitä täyttämään ympäristö- ja vesiensuojelutavoitteita sekä turvaamaan puhtaan raakaveden saannin. Ojalan pohjavesialueella sijaitsevaan aseman seutuun kohdistuu kaavoituspaineita, joten päätösten tueksi tarvitaan entistä tarkempia tietoja”, tuotantopäällikkömme Päivi Nyyssönen kertoo.

Puhdas pohjavesi on aarre, jonka ylläpitäminen on tärkeää sekä kansalaisille että viranomaisille. Selvitystä hyödynnetään muun muassa Mäntsälän pohjavesialueiden seurantatyöryhmässä, päivitettävässä Mäntsälän pohjavesialueiden suojelusuunnitelmassa, strategisessa yleiskaavassa ja maakuntakaavassa sekä Sälinkään teollisuusalueella sijainneen romuttamon pilaantuneiden maiden jälkitarkkailussa.

Kuvassa tuotantopäällikkömme Päivi Nyyssönen.
”Geologisen tuntemuksen parantuminen auttaa meitä täyttämään ympäristö- ja vesiensuojelutavoitteita sekä turvaamaan puhtaan raakaveden saannin”, kertoo tuotantopäällikkömme Päivi Nyyssönen.

Antoisimmat pohjavesivyöhykkeet sijaitsevat Hietasenojalla

Selvityksen käytännön tutkimukset teki työ- ja elinkeinoministeriön alainen GTK, jonka asiantuntijat ovat erikoistuneet muun muassa vesi- ja ympäristökysymyksiin. GTK:n Vesiratkaisut-yksikön projektipäällikön, geologi Tiina Kaipaisen mukaan selvityksissä tutkittiin pohjavesialuetta, pohjaveden virtauksia, muodostumista ja määriä sekä maaperän rakenteita muun muassa maastokartoituksilla, maaperän kairauksilla, maatutkaluotauksella ja painovoimamittauksilla.

”Ojalan pohjavesialue on hajanainen ja yllättävän kallioinen. Suojaavien ja puhdistavien maakerroksien paksuus on riittävä ja se vaihtelee 10–20 metriin. Virtaus on eteläsuuntaan. Antoisimmat alueet sijaitsevat Hietasenojan paikkeilla, joten vedenottamo sijaitsee varsin otollisella paikalla”, Kaipainen tiivistää selvityksen tietoja.

Kahden kallion kohouman välissä, Hietastenojan alueella on useamman metrin paksuinen savikerros, jonka alla pohjavesi virtaa hiekassa, paineen alla.

”Savikerrosta kaivettaessa tai paaluttaessa on riski, että vesitiivis kerros rikkoutuu ja pohjaveden antoisuus vähenee paineen tai virtauksen muuttuessa. Tiealueilta voi kulkeutua haitallisia aineita sateiden ja hulevesien mukana alueen ojan kautta aina pohjaveteen saakka”, Kaipainen kuvaa alueen riskejä.

Kaipaisen mukaan tarvitaan kuitenkin lisätutkimuksia, sillä osassa kairauksia ei löydettykään vettä.

”Mahdollisissa lisäselvityksissä tutkitaan, pitääkö pohjavesialueen rajauksia miettiä uudelleen vai osuiko kairaus vain sattumalta vedettömään kalliokynnykseen. Lisämittaukset tarkentaisivat tämänhetkistä tietokonemallinnusta”, Kaipainen toteaa.

Painovoimamittausta Ojalan pohjavesialueen eteläisen muodostumisalueen lounaisosassa, mittaajana Jukka Piispa. Kuva Janne Tranberg, GTK.
Painovoimamittausta Ojalan pohjavesialueen eteläisen muodostumisalueen lounaisosassa, mittaajana Jukka Piispa. Kuva Janne Tranberg, GTK.

Ely-keskus määrittää pohjavesialueen rajat

Uudenmaan Ely-keskuksella on pohjavedensuojelullisia ja vesilainvalvontaan liittyviä tehtäviä. Hydrogeologi Heini Loikkasen vastuulla on muun muassa pohjavesiluokitusten ja -alueiden rajausten tarkistaminen.

”Pohjavesialue on hajanainen, ja se on käytettävissä olleiden tietojen perusteella määritelty varsin laajaksi. Rajaukset on tarkistettu viimeksi vuonna 2018.  Koska osa tutkituista alueista jäi mysteeriksi, tarvitaan lisäselvityksiä ennen rajausten tarkentamista. Jatkoselvityksille on jo anottu määrärahaa”, Loikkanen viittaa edellä kuvattuihin GTK:n selvityksiin.

Loikkasen mukaan kiireellisimmät lisäselvitystarpeet kohdistuvat Ojalan pohjavesialueen eteläosaan, mihin on tulossa kaavamuutoksia. Elyn asiantuntijat ohjaavat pohjavesialueille sijoittuvia kaavahankkeita.

Pohjavesialueet huomioidaan eri kaavavaiheissa

Mäntsälän kaavoituspäällikkö Maria Isotuvan mukaan jo laki velvoittaa suojelemaan pohjavettä. Pohjavesien suojelun kannalta merkittävät toimintojen sijoittumista koskevat ratkaisut tehdään maakunta- ja yleiskaavassa. Alueiden suunnittelu tarkentuu vielä asemakaavavaiheessa, jossa ohjataan rakentamisalueiden sijoittumista ja sisältöä sekä säädellään rakentamistapaa yksityiskohtaisemmin.

”Keväällä 2023 hyväksytty Uusimaa-kaava 2050 määrää, että Ojalan pohjavesialuetta koskevat toimenpiteet on suunniteltava siten, etteivät ne vaaranna pohjaveden laatua, määrää tai veden hankintaa”, Isotupa sanoo.

Uusimaa-kaava 2050 ohjaa 26 Uudenmaan kunnan kaavoitusta ja siinä on otettu huomioon alueiden MAL-yhteistyö eli maankäyttö, asuminen ja liikenne. Yksi kehitettävistä alueista on Mäntsälän asemanseutu, joka sijaitsee pohjavesialueella. Isotuvan mukaan Mäntsälän strategisen yleiskaavan 2050 luonnos 2 on tarkoitus saada nähtäville vuonna 2024.

”Pohjavettä voidaan suojella ja riskejä hallita erilaisilla maankäyttöä ohjaavilla ja rajaavilla kaavamääräyksillä, jotka tarkentuvat asemakaavassa”, Isotupa vakuuttaa.

Isotupa arvioi, että tuleva teollinen toiminta on syytä ohjata Sälinkääntien teollisuusaluetta riskittömämmille paikoille pohjavesialueen vuoksi.

Hulevedet hallintaan rakentamisen tiivistyessä

Tavoitteeksi on asetettu, että rakennusjärjestys uusitaan vuoden 2025 alkuun mennessä, jolloin uusi rakentamislaki astuu voimaan. Samoin vuonna 2015 laadittu hulevesiohjelma tullaan päivittämään tarvittavilta osiltaan, ja pohjavesialueiden suojelusuunnitelman (2013) päivityksestä on ollut alustavaa keskustelua. Mäntsälän ympäristönsuojelumääräysten tarkistamistyö on käynnistynyt keväällä osallistumis- ja arviointisuunnitelmalla. Ympäristönsuojelumääräysten tarkoituksena on ehkäistä ympäristön pilaantumista paikallisella tasolla. 

Rautatieaseman läheisyyteen tiivistyvä yhdyskuntarakenne voi vähentää alueella muodostuvan pohjaveden määrää sekä aiheuttaa riskin pohjaveden laadulle. Muuttuvat olosuhteet tuovat luonnollisesti mukanaan uusia vaatimuksia hulevesien hallintaan, vesistöjen ja pohjavesien suojeluun ja vaatimusten täyttäminen edellyttää aikaisemmasta poikkeavaa resursointia ja osaamisen kehittämistä.

”Rakentamisen yhteydessä hulevesien imeytyminen täytyy suunnitella huolella. Terveellisen ja turvallisen ympäristön ja riittävän pohjavesivarannon turvaamiseksi avainasemassa on tiivis ja hyvä yhteistyö eri viranomaisten ja asiantuntijoiden kanssa”, Isotupa toteaa.

Päivi Nyyssönen korostaa Mäntsälän pohjavesialueiden seurantatyöryhmän merkitystä. Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen koordinoimaan työskentelyyn osallistuu Nivos, kunta ja Uudenmaan ely-keskus.

”Mäntsälään on tulossa myös pohjavesialueiden suojelusuunnitelman päivittäminen, ja selvityksistä saadaan lähtötietoja suunnitelmien tekemiseen. Pohjavesi on niin tärkeä, että se on aivan kaikkien yhteinen asia”, Päivi tiivistää.

Lähde-palvelussa voit tutustua GTK:n tuottamaan tutkimustietoon Suomen pohjavesialueista: lahde.gtk.fi

Miten sinä voit suojella pohjavesiä?

  • Ota selville, missä asuinalueesi pohjavesialueet sijaitsevat.
  • Jos havaitset pohjavesialueen maastossa ongelmajätettä, ilmoita niistä hätänumeroon 112.
  • Auton pesu vaatii asianmukaisen paikan. Kotipiha täyttää harvoin asianmukaisen pesupaikan vaatimukset.
  • Vältä turhaa veden käyttöä pihateitä ja jalkakäytäviä pestessäsi.
  • Vanhat kodinkoneet, paristot tai akut eivät kuulu pihapiiriin tai luontoon.
  • Älä koskaan kaada liuottimia, öljyjä, pesuaineita tai bensaa maahan tai viemäriin.
  • Vie kierrätys- ja ongelmajätteet jäteasemalle – kaikelle tavaralle löytyy kyllä oma loppusijoituspaikkansa!
  • Lue lisää: Pohjavesiemme suojelu kuuluu kaikille – tiesitkö, että auton peseminen kotipihassa on riski pohjavesille?

Aiemmat aiheeseen liittyvät artikkelit:

Ojalan pohjavesialueella tehdään painovoimamittauksia, 4.5.2023

Ojalan pohjavesialueen geologista rakennetta tutkitaan yhteishankkeella, 19.10.2022

Haluatko pysyä ajan hermolla? Tilaa uutiskirjeemme!

Syötä sähköpostiosoitteesi alla olevaan kenttään ja saat ensimmäisten joukossa tietoa energiaan, veteen ja lämpöön liittyvistä ajankohtaisista aiheista (max 1-2 kertaa kuukaudessa)! Lähettämällä sähköpostiosoitteesi annat meille luvan tallentaa tietosi asiakasrekisteriimme. Käsittelemme asiakastietojasi huolella, tästä linkistä pääset lukemaan tietosuojaselosteemme.