Vastuullisuuden johtaminen

Vastuullisuuden johtaminen

Nivos-konsernin arvot on rakennettu yhdessä koko henkilöstön kanssa. 

Arvomme ovat avoimuus, luottamus ja yhdessä tekeminen, jotka nivottuna yhteen mahdollistavat onnellisen asiakkaan. Arvotyömme näkyy käytännössä pelisääntöjemme mukaisena toimintatapana. Arvot eivät ole irrallinen osa johtamista tai toimintaa. Toimimalla arvojemme mukaisesti pääsemme strategisiin tavoitteisiimme.

Nivoksen arvot avoimuus, luottamus ja yhdessä tekeminen mahdollistavat onnellisen asiakkaan.
Kuva: Nivoksen arvot avoimuus, luottamus ja yhdessä tekeminen mahdollistavat onnellisen asiakkaan.

Korkein päätösvalta on Nivoksen hallituksella

Nivos-konsernin korkein päätösvalta on osakeyhtiön hallituksella. Hallitus koostuu yhdeksästä jäsenestä sekä Nivoksen toimitusjohtajasta. Puheenjohtajana toimi vuonna 2023 kunnanvaltuutettu Kalevi Heinonen. Jäsenistä kuusi on luottamushenkilöitä eli Mäntsälän kunnanvaltuutettuja ja kolme asiantuntijoita. Asiantuntijat vuonna 2023 edustivat energia-alaa, markkinointia ja viestintää sekä taloutta.

Hallitus valitaan nelivuotiskaudeksi Mäntsälän kunnanvaalien jälkeen. Kunnanhallituksen puheenjohtaja laati listan luottamushenkilöistä ja soveltuvista asiantuntijoista. Päätöksen hallitusjäsenistä tekee kunnanvaltuusto. Kunnan ohjeistuksen mukaan ainakin kolmasosaa hallituksesta tulee olla joko miehiä tai naisia. Näin tähdätään tasa-arvoisuuteen ja syrjimättömyyteen. Vaikka jäsenistä kuusi on kunnanvaltuutettuja ja siten tietyn puolueen edustajia, hallituksen periaatteena on yhtiön hallituksessa toimia ensisijaisesti yhtiön edun mukaan. Kunnanvaltuusto hyväksyy jäsenet valtuuston kokouksessa.  

Yritysvastuun kentästä jäsenillä on hyvä perusymmärrys. Mäntsälän kunnan tavoitteena on olla ekologisesti kehittyvä kunta ja strategiassa vastuullisuus on yksi tärkeistä arvoista. Osakeyhtiön hallitus ei toistaiseksi ole osallistunut Nivoksen kestävän kehityksen strategian, tavoitteiden, vaikutusten tai huolellisuusvelvoitteiden arviointiin tai valvontaan vaan ne ovat olleet yhtiön johdon tehtäviä. Hallituksessa käsitellään ja hyväksytään strategia, budjetti sekä Nivoksen tilinpäätös ja vuosikertomus, jonka osana on vastuullisuusraportointi. Näin ollen hallitus hyväksyy raportin antamat tiedot ja toimenpiteet sekä vastuullisuuden kehityssuunnitelman. Kestävän kehityksen tietotason edistämiseen ja vaikutuksien arviointiin paneudumme vuoden 2024 aikana.  
Hallituksen jäsenien muita sitoumuksia kysytään vuosittain, jotta voimme arvioida mahdollisia eturistiriitoja paremmin.  

Konsernin hallituksen lisäksi Nivoksen tytäryhtiöillä on omat hallitukset. Ne ovat kolmen hengen hallituskokoonpanoja, joissa tytäryhtiön toimitusjohtaja on mukana. Konsernin ja yhtiöiden hallituksissa on joitakin samoja jäseniä. Tämä on edullista yhtiön toiminnalle.

Yhtiöiden ja konsernin hallitusten jäsenet saavat palkkiona maltillisen kokouspalkkion. Muuta palkitsemista ei ole. Nivoksen johto on koko yhtiön henkilöstön palkitsemisen mallissa, jossa kiinteän palkan lisäksi kaikille jaetaan samassa suhteessa bonus, mikäli tilikausi on voitollinen ja bonusta voidaan maksaa. Palkitsemista ei toistaiseksi ole yhdistetty vastuullisuustavoitteisiin tai –tuloksiin. Viime kädessä hallitus hyväksyy palkkiot. 

Johtoryhmä vastaa Nivoksen vastuullisuusohjelmasta

Nivoksella vastuullisuusohjelmaa, tavoitteita ja toimenpiteitä ohjaa työryhmä, joka koostuu yhtiömme johtoryhmästä. Johtoryhmä koostuu konsernin ja yhtiöiden toimitusjohtajista, liiketoimintajohtajasta, talousjohtajasta, myynti- ja kehitysjohtajasta sekä markkinointi- ja viestintäjohtajasta. Näin olemme pyrkineet varmistamaan riittävän osaamistason yrityksen toimintakentässä ja vastuullisuusvaikutustemme arvioinnissa ja hallinnassa. Työryhmä jakaa vastuita tarpeen mukaan myös muille työntekijöille, muun muassa energiankulutuksen ja jätteiden sekä henkilöstön seurannan osalta. Edistystä ja tehokkuutta arvioidaan vastuullisuusohjelmamme mukaisesti vähintään kerran vuodessa työryhmän kokouksessa.

Työryhmä on määritellyt yhtiön olennaiset vastuullisuuden aiheet, niille tavoitteet ja toimenpiteet sekä kuullut sidosryhmiä olennaisten aiheiden vahvistamiseksi. Jokaiselle olennaiselle aiheelle on määrätty GRI-standardin mukainen mittari ja täydennetty standardia paikoin omilla soveltuvilla mittareilla. Tavoitteiden ja toimenpiteiden edistymistä ja mittarien tiedonkeruuta seurataan vuoden aikana työryhmän tapaamisissa sekä kunkin pitkän tähtäimen tavoitteen omissa työryhmissä. Olennaiset aiheet sekä riskit vastuullisuuden painopisteistä arvioidaan laajemmin kolmen vuoden välein. Tämä laajempi arviointi käydään läpi sidosryhmien tai heidän edustajiensa sekä asiantuntijoiden kanssa, jotta voidaan varmistua yhteiskunnallisesti oikeista vastuullisuuden painopisteistä. 

Sidosryhmien huolenaiheille on järjestetty anonyymit palautekanavat, sekä omalle henkilöstölle että ulkoisille sidosryhmille. Lisäksi käytössä ovat nimelliset palautekanavat, kuten asiakaspalvelunumero, palautelomake ja sosiaalisen median kanavat. Huolenaiheet käsitellään yhtiön työryhmässä ja tehdään tarvittavat korjaustoimenpiteet. 

Kolmen vuoden välein tehdään riskiarviointi laajemmin vastuullisuuden painopisteistä. Tämä laajempi arviointi käydään läpi sidosryhmien ja asiantuntijoiden kanssa yhteiskunnallisesti oikeiden painopisteiden varmistamiseksi. Päivitimme vastuullisuuden painopisteemme syksyllä 2023 ja seuraamme uusia aiheita vuodesta 2024 alkaen.

Työryhmän onnistumista arvioidaan tavoitteiden toteutumisella jatkuvassa prosessissa, jonka tarkistuskohdat ovat neljännesvuosittain johtoryhmän tapaamisissa. Mikäli sovittuihin tavoitteisiin ei päästä, käy työryhmä läpi systemaattisesti ne osa-alueet, jotka ovat johtaneet tavoitteista jäämiseen ja tekee korjaavat toimenpiteet. Tarvittaessa voidaan hyödyntää ulkopuolista tahoa tehostamaan vastuullisuustoimenpiteitä.

Nivos-organisaation johto. Avaa kuva suurempana klikkaamalla sitä.

Vastuullisuusraportointi ja raportin valmistelu

Vastuullisuusohjelmamme päivitettiin syksyn 2023 aikana vastuullisuustyöryhmän toimesta. Ensimmäisessä vaiheessa työryhmä arvioi yhtiön vaikutuksia yhteiskuntavastuun teemoihin eli sosiaalisia, hallintotapa- sekä ympäristövaikutuksia. Sosiaaliset arvioinnit kattavat oman henkilöstön, yhteiskunnan ja sidosryhmät sekä niiden suorat ja epäsuorat vaikutukset. Ympäristövaikutukset kattavat niin ikään sekä omat suorat vaikutukset että merkittävät epäsuorat vaikutukset. Jälkimmäisiin kuuluvat esimerkiksi toimitusketjun luomat ympäristövaikutukset. Hallintotapavastuu käsiteltiin pääsääntöisesti yhtiön suorina vaikutuksina. Kustakin GRI-standardin olennaisesta aiheesta on tehty sisäinen riskiarviointi Nivoksen vaikutuksista sekä vastavuoroisesti ympäröivistä vaikutuksista Nivoksen toimintaan. Arvioinnissa on keskitytty muun muassa tasa-arvoiseen kohteluun, ihmisoikeuksiin, hyvän elämän mahdollistamiseen kaikille, yhtiön lahjomattomuuteen, mahdollisimman puhtaaseen ympäristöön, kiertotalouden toteuttamiseen sekä ilmastonmuutokseen vaikuttaviin päästöihin. Näiden arviointien pohjalta syntyivät Nivoksen yhteiskuntavastuun olennaiset aiheet. Lisätietoa vastuullisuuden painopisteistä täällä.

Toisessa vaiheessa valitut aiheet käytiin läpi sidosryhmien edustajien kanssa. Sidosryhmien edustajat ovat voineet kommentoida merkittäviksi arvioituja olennaisia vastuullisuuspainopisteitä sekä lisätä uusia aiheita, jotka he kokivat tärkeiksi Nivoksen toiminnan kannalta. Tästä selvityksestä on tarkemmin kohdassa kuulemme sidosryhmiämme. Kolmannessa vaiheessa pohdittiin Nivoksen taloudellisia riskejä ja mahdollisuuksia, joita yhtiö kohtaa ympäristönmuutoksen tai sosiaalisten trendien tuloksena. Lisäksi arvioitiin hankintaketjujen vaikutusta Nivoksen vastuullisuuteen ottamalla huomioon merkittävimpien toimittajien vastuullisuus siltä osin kuin tietoja on tällä hetkellä saatavissa. Tästä selvityksestä on tarkemmin kohdassa toimittajiemme vastuullisuus. Näiden prosessien kautta valikoituivat yhtiön merkittävimmät vaikutukset sosiaaliseen, hallintotavan sekä ympäristötekijöiden kestävään kehitykseen ja siten tässä raportissa läpikäydyt Nivoksen yhteiskuntavastuun olennaiset aiheet.

Olennaisten aiheiden mittarien tuloksia olemme keränneet vuodesta 2019 alkaen. Aiheet ja mittarit on määritelty niin, että sekä Nivoksen merkittävät positiiviset vaikutukset, että negatiiviset, vielä parannusta vaativat vaikutukset voidaan kertoa selkeästi ja vertailtavasti kaikille sidosryhmillemme. Jokaisen aiheen osalta pyrimme tuottamaan lukuja nykytilanteesta sekä tavoitteista. Kaikki lukumme ovat tarkistettavissa tietolähteistä ja useat luvuista raportoidaan jo tällä hetkellä eri instituutioille.

Nivoksen toiminnan vaikutusarviointi 2023

Nivos-konsernin merkittävimmät vaikutukset tulevat kaukolämmön tuotannosta ja sähkönsiirrosta, jotka kuluttavat yhtiössä eniten energiaa ja tuottavat suurimman osan jätteistä.

Kaukolämpö

 • Merkittävimmät vaikutukset: Häviöt ja energianlähteet ovat merkittävimpiä ympäristövaikutuksia sekä öljysäiliöt mahdollinen ympäristöriski.
 • Merkittävimmät välilliset vaikutukset: Merkittävimmät hankinnat tulevat energian toimittajilta ja siten energialähteisiin liittyvät mahdolliset negatiiviset vaikutukset ovat yhtiölle suhteessa suurimmat.
 • Suunnitelma vähentää negatiisivia vaikutuksia: Kaikilla energian toimittajilla alkuperä varmistettu. Datakeskus Yandex (venäläinen toimija) on vaihtanut nimeksi Global DC, jonka osakekanta nyt Suomen valtiolla. Tavoitteena siirtyminen uusiutuviin luonnonvaroihin vuoteen 2030 mennessä.
 • Vaikutusten hallinta: Omien prosessien jatkuva parantaminen; esimerkiksi lämmön talteenoton sekä pelletin käytön lisääminen vähentävät maakaasun ja öljyn käyttöä merkittävästi.

Sähkönsiirto

 • Merkittävimmät vaikutukset: Häviöt, kyllästetty puu, sähkönjakelun häiriöttömyys, ei merkittäviä ympäristöriskejä, pl. muuntamoiden mahdolliset öljypäästöt (hallitaan öljynkeräysaltain).
 • Merkittävimmät välilliset vaikutukset: Merkittävimmät hankinnat tulevat energian toimittajilta ja siten energialähteisiin liittyvät mahdolliset negatiiviset vaikutukset ovat yhtiölle suhteessa suurimmat.
 • Suunnitelma vähentää negatiisivia vaikutuksia: Kaikilla energian toimittajilla alkuperä varmistettu. Tavoitteena siirtyminen uusiutuviin luonnonvaroihin vuoteen 2030 mennessä.
 • Vaikutusten hallinta: Omien prosessien jatkuva parantaminen;  ponnistelut ja hankkeet häviöiden syntymisen ehkäisemiseksi, puupylväiden poistuminen maastosta vähitellen (kaapelointi maan alle), häiriötön sähkönjakelu, automatisointi.

Vesi

 • Merkittävimmät vaikutukset: Huoltovarmuuskriittinen palvelu, käytössä STM:n WSP- ja SSP -riskinarviointityökalut. Ympäristölupa, ei merkittäviä vaikutuksia ympäristöön.
 • Merkittävimmät välilliset vaikutukset: Merkittävimmät hankinnat: kemikaalit, varaosat ja palvelut – toimittajien vastuullisuusarviointi 2023-2024.
 • Suunnitelma vähentää negatiisivia vaikutuksia: Käsitellään toimittajien vastuullisuusarvioinnin tulosten 2023-2024 mukaisesti.
 • Vaikutusten hallinta: Toiminta keskittyy ennakoivaan kunnossapitoon, riskienhallintaan, varautumiseen ja oikea-aikaisiin investointeihin. Verkostojen investoinnilla tavoitteena on vähentää vesijohtoverkoston vuotovesiä ja viemärien saneerauksella estetään hulevesien pääsyä jätevesiverkostoon (kylmät ja määrältään hallitsemattomat hulevedet esimerkiksi sade- ja sulamisvedet). Automaation uudistamisella saadaan ohjattua prosesseja tehokkaammin ja säästettyä energiaa.

Kuulemme sidosryhmiämme

Nivoksella toiminnallemme tyypillistä on olla jatkuvassa dialogissa sidosryhmien kanssa sekä tapaamisten muodossa että avoimien palautekanavien kautta. 

Nivoksella sidosryhmämme on kartoitettu vastuullisuustyöryhmän toimesta osana vastuullisuusprosessia. Työryhmä koostuu yhtiön eri toimialueista (vesi, energia, verkot). Kukin jäsen on listannut kaikki sidosryhmät, jotka liittyvät yhtiön toimintaan omalla sektorilla. Tämän jälkeen kaikista yhtiömme toimintaan liitännäisistä sidosryhmistä on valittu ensisijaisesti ne, joihin toimintamme merkittävästi suoraan tai epäsuoraan vaikuttaa. Vaikutuksessa arvioitiin sosiaalisia, ympäristö- ja hallintotapavaikutuksia. Työryhmä on pyrkinyt myös arvioimaan sellaisia sidosryhmiä, jotka puolestaan vaikuttavat Nivoksen toimintaan olennaisesti. Koska yhtiömme toimii energian, veden ja verkkoyhteyksien toimialoilla, se vaikuttaa alueella hyvin voimakkaasti ihmisten terveyteen ja mahdollisuuksiin toimia jokapäiväisessä elämässä.

Nivoksen merkittävimmät sidosryhmät:

 • Oppilaitokset
 • Toimialajärjestöt
 • Kuntalaiset
 • Kumppanit
 • Toimittajat/hankinta
 • Henkilöstö
 • Asiakkaat
 • Omistaja
 • Poliittiset päättäjät
 • Viranomaiset
 • Virkamiesjohto
 • Rahoittajat

Päätavoitteena merkittävimpien sidosryhmien kartoituksessa on tunnistaa olennaiset ryhmät ja kuulla kutakin ryhmää soveltuvalla tavalla, jotta yhtiömme vaikutusarvio toteutuu mahdollisimman oikein ja laaja-alaisesti. Sidosryhmien kuulemisen kautta voimme havaita tietyille sidosryhmille tärkeitä näkökulmia ja sisällyttää nämä oman toimintamme ohjaamiseen sekä nostettujen huolenaiheiden korjaamiseen tai positiivisten vahvistamiseen.

Vaikutusarvion päivityksessä syksyllä 2023 sidosryhmiä lähestyttiin sekä kyselyllä että haastatteluin. Molemmissa kuulemiskanavissa pyydettiin arvioimaan alustavasti valittuja Nivoksen olennaisia vastuullisuusaiheita ja tuomaan esiin muita mahdollisia yhteiskuntavastuun aiheita tai kyseisen sidosryhmän huolenaiheita. Lisäksi pyydettiin tuomaan esiin sidosryhmän näkökulmasta olennaisia riskejä ja mahdollisuuksia. Vastaajia autettiin tuomalla esiin kaikki GRI-standardien mukaiset vastuullisuuden teemat.

Sidosryhmiä kuultiin pääsääntöisesti haastatteluilla. Kuntalaisia kuultiin kuitenkin sähköpostitse jaetulla digitaalisella kyselyllä, sillä vastaajien joukko on suuri. Kysely tehtiin anonyymisti eikä vastaajaa voinut yhdistää vastauksiin. Lisäksi kaikille suurimmille asiakkaille lähetettiin digitaalinen kysely ja osaa myös haastateltiin. Oheisessa taulukossa on merkitty tärkeimmät sidosryhmien kuulemisen tulokset.

Sidosryhmien sitouttaminen toi vaikutusarviointiin seuraavia uusia näkökulmia:

+ kokivat alkuperäistä tärkeämmäksi
– kokivat vähemmän tärkeäksi

SidosryhmäPoikkeavuus alkuperäisistä työryhmän olennaisista aiheistaUudet nostetut aiheet
Kuntalaiset+ Määräystenmukaisuus, yksityisyydensuoja, hankintakäytännöt, markkinavaikutus, kilpailunvastainen toiminta, paikalliset yhteisöt ja kouluttaminen
‒ Työterveys ja -turvallisuus, taloudellinen suoriutuminen
Asiakkaat+ Määräystenmukaisuus, hankintakäytännöt, kilpailuvastainen toiminta, kouluttaminen
– Työterveys ja -turvallisuus, kouluttaminen, materiaalit
Keskeytymätön sähkönjakelu, riski jätevesien ylivuoto tai bakteerien päätyminen veteen, automatisoitu mittaaminen
Omistajat ja poliittiset päättäjät+ Määräystenmukaisuus, yksityisyydensuoja, hankintakäytännöt, markkinavaikutus, paikalliset yhteisöt, kouluttaminenTaloudellisen suoriutumisen korostaminen
Rahoittajat+ Välilliset taloudelliset vaikutukset, määräystenmukaisuus, paikalliset yhteisöt ja kouluttaminen
– Työterveys ja -turvallisuus, markkinavaikutus
Merkittävä vaikutus ihmisten arkeen ja ympäristöön, vastuu asiakkaiden ja asukkaiden koulutukseen, rahoituskelpoisuus, ilmastopäästöjen merkitys, vastuullisuustoimenpiteiden merkitys rahoituksen saamiseen
Viranomaiset+ Määräystenmukaisuus, jätteet, kouluttaminenVesihuoltopalvelun tarjoaminen kattavammin ja vesihuollon järjestäminen laajemmalle, puhdistamon riskienhallinta tärkeää, positiivinen energiatehokkuuden hallinta
Oppilaitokset+ Määräystenmukaisuus, yksityisyydensuoja, jätteet, kouluttaminenPositiivista yhteistyötä koulutuspaikkojen ja -harjoittelun kanssa
Toimittajat/hankinta+ Määräystenmukaisuus, kouluttaminenKorruptionvastaisuus, riskinä osaamisen häviäminen henkilöstövaihdoksissa, rakentamisen ympäristövaikutukset, kunnossapidon merkitys, käyttölaitteiden kuntoon liittyvät ilmastopäästöt, fossiiliset raaka-aineet, kaasu liiketoiminnallinen riski; puun tuonnin Venäjältä päättyminen
Virkamiesjohto+ Päästöt, energiankulutus, jätevesi
–Markkinavaikutus
Huoltovarmuuden merkitys vesi ja sähkö; hiilineutraalius
Sidosryhmien kuulemisen tuomia näkökulmia vaikutusarviointiin

Koontina sidosryhmien kuulemisesta voidaan nostaa seuraavat vastuullisuustyössä huomioonotettavat teemat:

 • Alkuperäisiä työryhmän arvioimia olennaisia aiheita tärkeämmiksi sidosryhmät kokivat toistuvasti teemat määräystenmukaisuus, hankintakäytännöt, kouluttaminen
 • Alkuperäisiä työryhmän arvioimia olennaisia aiheita vähemmän tärkeiksi sidosryhmät kokivat toistuvasti teemat työterveys ja -turvallisuus sekä markkinavaikutus

Nivoksella tärkeimmiksi määrittelemiemme aiheiden lisäksi sidosryhmät painottivat useita teemoja. Näitä on esitelty taulukossa Sidosryhmien näkökulmia (yllä oleva taulukko). Toistuvasti esiin nousivat mm. jätevesien ylivuotoriski ja kunnossapidon merkitys, kumppanien ja asukkaiden kouluttaminen, rakentamisen ympäristövaikutukset sekä fossiiliset raaka-aineet. Nivoksella vastuullisuustyössä otamme sidosryhmien näkökulmat huomioon ja sisällytämme ne strategiseen työhömme ja toimenpiteiden suunnitteluun.

Asiantuntijoiden arviot vahvistavat vastuullisuustyötämme

Kansainvälinen vastuullisuusstandardien johtokunta (International Sustainability Standards Board ISSB) antaa vastuullisuusarvioita eri sektoreille. Nivoksella analyysissa olivat Sähkö- ja voimalaitokset, Vesilaitokset ja -palvelut sekä Telekommunikaatiopalvelut. Koska Nivoksella toimimme kolmella eri sektorilla, on vaikutuksien kirjo myös laaja. Sisäinen arviointimme noudatti sektoriarvion tuloksia lukuun ottamatta talousnäkökulmaa, markkinavaikutusta, määräystenmukaisuutta sekä kouluttamista. ISSB:n mukaiseen sektoriarvioon voit tutustua alla.

Energia

 • KHK-päästöt
 • Ilman laatu (päästöt pl. KHK)
 • Vesi ja jätevesi
 • Jätteet ja vaaralliset materiaalit
 • Palvelun saavutettavuus
 • Työterveys ja –turvallisuus
 • Liiketoimintamallin joustavuus
 • Kriittisten riskien hallinta
 • Järjestelmien riskienhallinta

Vesi

 • Energiankulutus
 • Vesi ja jätevesi
 • Palvelun saavutettavuus
 • Tuotteen laatu ja turvallisuus
 • Liiketoimintamallin joustavuus
 • Materiaalien hankinta & tehokkuus
 • Ilmastonmuutoksen vaikutusten häiriöt

Netti

 • Energiankulutus
 • Asiakkaan yksityisyydensuoja
 • Tietoturva
 • Materiaalien hankinta & tehokkuus
 • Kilpailunvastainen toiminta
 • Järjestelmien riskienhallinta

ISSB:n mukainen sektoriarvio: Kansainvälisen vastuullisuusstandardien johtokunnan vaikutusarvio Nivoksen sektoreista. Ympäristön osalta korostuvat energiankulutus ja päästöt ilmaan, vesi, jätteet ja materiaalien hankinta. Sosiaalisista vaikutuksista nousevat saavutettavuus, työterveys ja -turvallisuus, tuotteen laatu ja turvallisuus sekä tietoturvakysymykset. Hallinnollisesti riskienhallinta eri tavoin on myös korostunut arviossa.


Katsastimme vaikutusarviomme pohjaksi myös verrokkiyhtiöitämme. Ne, joilla oli vastuullisuustyötä julkisesti esillä, olivat päätyneet samoihin vastuullisuuden painopisteisiin kuin sisäinen arviomme. Poikkeuksena olivat vain määräystenmukaisuus ja markkinavaikutus, joita verrokkimme eivät nostaneet yhtä merkittäviksi aiheiksi kuin oma arviomme. Osalla verrokeista oli oman arviomme lisäksi korostettu sosiaalista monimuotoisuutta ja tasa-arvoa, korruptionvastaisuutta ja luonnon monimuotoisuutta.

Energiateollisuus ja Vesilaitosyhdistys ovat Suomessa Nivoksen sektoreille olennaisia ohjaavia toimijoita. Energiateollisuus on korostanut alan tavoitteissaan poistumista fossiilisista energialähteistä sekä luonnon monimuotoisuuden edistämistä. Lisäksi huomiota on kiinnitetty toimitusketjujen sosiaaliseen ja ympäristövaikutukseen sekä vastuulliseen työnantajuuteen. Vesilaitosyhdistys on puolestaan julkistanut tiekartan 2030 ’Maailman toimivin vesihuolto’, jossa korostetaan myös hiilineutraaliutta vuoteen 2030 mennessä sekä bio- ja kiertotalouden merkitystä.


Yhteenvetona asiantuntija-arvioista, alan yrityksistä, kansallisista alaa ohjaavista toimijoista sekä sidosryhmien ja omasta arviostamme koostuvasta vaikutusarviosta voimme todeta, että 2023 päivitetyt olennaiset aiheemme sekä vastuullisuuden tavoitteemme ovat hyvin linjassa energia- ja lämmitysratkaisujen, verkon ja vesihuollon toimialojen merkittävimpien vaikutusten kanssa. Huomioimme kuitenkin verrokeilla ja alaa ohjaavien toimijoiden osalta korkean painopisteen luonnon monimuotoisuudelle, joka omassa arviossamme ei ole noussut aktiivisesti esiin toimintamme kaikkein merkittävimmissä vaikutuksissa, ei myöskään ISSB:n sektoriarviossa. Luonnon monimuotoisuus on ratkaisevassa asemassa luonnon kestokyvyn, kestävän kehityksen ja ihmisten hyvinvoinnin kannalta, joten olemme arvioineet aihetta tarkoin. Näemme kuitenkin, että oma vaikutuksemme ei ole kaikkein merkittävin huomioiden kaikki sosiaaliset, hallinnon ja ympäristövaikutukset ja lisäksi osa toimistamme voi myös tukea luonnon monimuotoisuutta mm. niittymäisen alueen säilyttämisessä, mistä alla taulukossa ’Johtoalueiden luonnon monimuotoisuus’ on lyhyt kuvaus.

Lopullisiin valintoihimme olennaisiksi aiheiksi vuodesta 2024 lähtien voit tutustua kohdassa Vastuullisuuden painopisteet.

Johtoalueiden luonnon monimuotoisuus, Tapio Oy:n selvitys 2023

Toimenpiteet

 • Suunnittelulla ympäristövaikutusten minimointi
 • Vieraslajikasvien kartoitus ja torjunta
 • Suojavyöhykkeet vesiensuojelussa
 • Luontotiheiköt
 • Liito-oravien hyppypuut
 • Lintujen törmäystä ehkäisevät huomio- ja varoitusmerkit
 • Maanomistajien ohjeistus ja osallistaminen luonnon monimuotoisuuden huomioimiseen
 • Toteuttajien ohjeistus luonnon monimuotoisuuden huomioimiseen
 • Niittykohteiden tihennetty raivausväli ja niitto
 • Pidennetty raivausväli kosteammilla alueilla
 • Ekologinen kompensaatio

Maakaapeloinnin seurauksena johtoaluetta on vapautunut merkittävästi muuhun maankäyttöön varsinkin eteläisessä ja läntisessä Suomessa. Näillä alueilla on vapautunut noin 70 000 ha viimeisen viiden vuoden aikana. Kaikkiaan vapautunutta pinta-alaa on muodostunut viiden vuoden aikana 87 000 ha.

Selvityksen päätelmät (ote)

Uhanalaisten luontotyyppien huomioimisessa avainasemassa on maankäytön suunnittelu. Uusien, rakennettavien johtoalueiden näkökulmasta huolellinen, laadukas ympäristövaikutusten arviointi luo pohjan uhanalaisiin lajeihin ja luontotyyppeihin kohdistuvien haittojen minimoimiseen. Esimerkiksi Suomen metsäluontotyypeistä 76 % on uhanalaisia. Näihin kohdistuvaa haittaa voidaan välttää suunnitteluvaiheessa, kun pyritään välttämään linjojen rakentamista metsäluontotyyppien läpi. Lisäksi ojittamattomien puustoisten soiden hakkuut ja maanmuokkaukset heikentävät suoluontotyyppien laatua. Myös puustoisille soille linjojen rakentamista tulisi välttää. Luonnon monimuotoisuuden säilymiseksi ja tukemiseksi jo olemassa olevilla johtoalueilla sijaitsevilla uhanalaisilla luontotyypeillä tulee edistää hoitoa ja ennallistamista. Hoitotoimenpiteet vaihtelevat riippuen uhanalaisesta luontotyypistä, mutta on oletettavaa, että nykyisten johtoalueiden osalta selkein monimuotoisuutta edistävä vaikutus on avointen alueiden lajistoa, etenkin uhanalaisia perinnebiotooppeja ja kallioalueita tukevat toimet.

Suunnittelemalla huolellisesti johtoalueiden kunkin luontotyypin mukainen raivaus- ja huoltotoiminta voidaan luonnon monimuotoisuutta edistää johtoalueilla.

Lähde: Johtoalueiden luonnon monimuotoisuus – Tapio Oy 2023 – Energiateollisuus

Toimittajiemme vastuullisuus

Hankintaketjujen ja niiden tuottamien tuotteiden ja palveluiden vastuullisuus vaikuttaa olennaisesti yhtiömme kokonaisvaltaiseen yhteiskuntavastuuseen. Usein juuri merkittävimmät sosiaaliset ja ympäristövaikutukset syntyvät arvoketjussa ja siellä erityisesti toimitusketjussa. Myös kuljetuksiin liittyvät ilmastopäästöt ovat usein merkittäviä yrityksen kokonaispäästöissä. Nivoksella toimintamme on pitkälti paikallista, mutta toimintaan tarvitaan kuitenkin polttoaineita, kaapelia, muuntajia, pylväitä ja kemikaaleja. Näistä voi lukea lisää kohdassa Pidämme huolta ympäristöstä ja ilmastosta.

Vuonna 2023 kävimme läpi Nivoksen kaikki toimittajat ja selvitimme näistä 10 suurinta (arvossa) ja 30 suurimman joukosta lisäksi materiaalitoimittajia. Materiaalien hankinnan arvoketjuissa voi olla merkittäviä riskejä ja vaikutuksia ihmisiin, korruptioon ja ympäristöön, joten tavoitteenamme oli selvittää ketjujen vaiheet ja materiaalien alkuperä. Tuloksia esittelemme taulukossa alla. Vuonna 2024 tarkennamme tärkeimpien 10 toimittajamme vaikutusten tunnistamista, estämistä ja lieventämistä sekä hallintaa. 

Selvitimme tärkeimpien toimittajiemme osalta seuraavia tekijöitä:

 • Toimittajan hankintaketju ja sen vaikutusten tunnistaminen sekä negatiivisten vaikutusten ehkäisy tai lieventäminen ja hallintaprosessit 
 • Nivokselle toimitettujen tuotteiden ja palveluiden alkuperä 
 • Onko tuotteita metsäkatoalueelta

Vuonna 2023 lisäsimme kumppaneidemme valintakriteereihin kysymykset, joilla selvitämme tärkeimpien hankintojemme alkuperää ja toimitusketjussa mahdollisesti esiintyviä vaikutuksia. Näin kannustamme toimittajiamme kestävään hankintaketjuun. Tavoitteenamme on laatia eettinen ohjeistus toimittajillemme sekä sisällyttää kaikkiin tarjouspyyntöihin vuoden 2024 loppuun mennessä yritysvastuun tasoa selvittävä dokumentti ja pisteytys.

TOP 10 toimittajien osuus kaikista toimittajista toimitusten arvossa mitattuna69 %
TOP 30 materiaalitoimittajat lisättynä edelliseen75 %
Vastanneita 2022 TOP10 ja TOP30 materiaalitoimittajat56 %
Alkuperä Suomi tai Ruotsi (Nivokselle toimitetut tuotteet/palvelut45 %
Alkuperä Eurooppa (Nivokselle toimitetut tuotteet/palvelut51 %
Vastuullisuus arvioitu ja toimittaja tunnistanut vaikutuksensa, korjaavat toimenpiteet käytössä43 %
Vastuullisuus huomioitu toimittajalla, ei tietoja kaikilta osin24 %
Vaatii toimittajan seurantaa ja kannustusta4 %

Nivoksen toimitusketjujen vastuullisuusselvitys 2022-2023 TOP10-toimittajat kaikki sekä TOP30 osalta materiaalitoimittajat, vastaa yhteensä 75 % kaikista hankinnoista, vastanneita näistä 56 %. Vastuullisuus arvioitu ja korjaavat toimenpiteet käytössä näistä 43 %:lla.