Tukemassa vastuullista yhteiskuntaa ja yritystoimintaa

Nivos on energian, veden ja verkkojen asiantuntija Mäntsälässä

Nivos on Mäntsälän kunnan omistama monialayhtiö, jossa yhdistyy monipuolinen liiketoimintamme: energia, energia- ja lämmitysratkaisut, sähköverkko, tietoliikenne sekä vesihuolto. Yhtiömme päätoimipaikka sijaitsee Mäntsälässä, mutta toimitamme palveluita Uudenmaan alueelle, Päijät-Hämeen eteläpuolelle sekä osiin Kymenlaaksoa.

Nivos-konsernin muodostavat Nivos Energia Oy ja Nivos Vesi ja Lämpö Oy, Nivos Palvelut Oy ja Nivos Verkot Oy. Nivos Energia Oy:ssä ovat voimalaitososuudet, Nivos Palvelut tuottaa käyttö-, urakointi- ja asennuspalveluita, Nivos Vesi ja Lämpö vastaa vesihuollosta ja kaukolämpöliiketoiminnasta ja Nivos Verkot vastaa sähkö- ja valokuituverkosta sekä tietoliikenne- ja tv-palveluiden myynnistä.

Selkeytimme Nivoksen yhtiörakennetta ja tässä yhteydessä Nivos Energian tietoliikenne- ja tv-palveluiden myyntiliiketoiminta siirrettiin Nivos Verkoille. Liiketoimintakaupan myötä 1.4.2023 alkaen palveluiden tuottajana ja laskuttajana on toiminut Nivos Verkot.

Nivos Energia luopui sähkönmyyntiliiketoiminnasta, liiketoimintakauppa tehtiin 7.12.2022 ja liiketoiminnan siirto tapahtui 1.2.2023. Nivos Energia myi Palopuron Biokaasu Oy:n Hyvinkäällä sijaitsevan kaasulaitoksen ja tankkausaseman kesällä 2023 ja Mäntsälässä sijainneen biokaasun tankkausaseman syyskuussa 2023.

Kuva: Nivos-konserni

Edelläkävijänä monissa yhteiskunnan kestävän kehityksen hankkeissa

Kestävän kehityksen mukainen toiminta on tärkein valintamme ja strateginen tavoitetilamme. Panostamme kattavasti kaikkiin siihen kuuluviin osa-alueisiin, kuten ekologisen jalanjäljen pienentämiseen.

Kestävän kehityksen tavoitteista kertominen on myös lisännyt asiakkaidemme tietoisuutta energiatehokkuuden tärkeydestä. Vastuullisesti laaditut sopimukset vaikuttavat nykyisin kaikkien toimintojemme valintoihin, ja meidän valintamme puolestaan siihen, millainen elinympäristö meillä tulevaisuudessa on.

Kestävän kehityksen mukaiset investointimme ovat parantaneet toimitusvarmuutta sekä vähentäneet  sähköverkkomme verkon häiriöitä, päästöjä ja häviöitä. Investoimme vuosien 2019–2023 aikana sähköverkkoon noin 17 milj. €. 

Asiakkaidemme sähköhäiriöiden määrä on vähentynyt merkittävästi viime vuosina.

Positiivisella kehityksellä on suuri merkitys yhteiskunnan toimivuuden kannalta. Esimerkiksi jokaisen teollisuusyrityksen kokema sähkökatko aiheuttaa tuotantokeskeytyksen, raaka-ainehukkaa ja ylimääräistä työtä. Jokaisella estetyllä sähkökatkolla on taloudellisia ja ekologisia vaikutuksia.

Säävarma sähköverkko syntyy uudistuksilla ja investoinneilla

Uusimme sähköverkkoamme säävarmaksi kaapeloimalla tarkkaan valittuja kohteita. Kaapeloimme vuosittain n. 16 km keskijännitejohtoja ja 10 km pienjännitejohtoja. Kaapelointi parantaa merkittävästi käyttövarmuutta ja vähentää häiriöitä. Samalla verkoston häviöt vähenevät, kun pääsemme optimoimaan kaapelien koon, reitit ja puistomuuntamoiden sijoituspaikat. Kaapeloinnin myötä sähköpylväät häviävät maisemasta, ja pylväiden tuottamat CCA-kyllästeestä johtuvat päästöt poistuvat. Investoimme vuosien 2019–2023 aikana säävarmaan sähköverkkoon noin 11 milj. €.

Verkkoinvestoinnit luovat häviöenergiasäästöä vuodessa 14 400 kWh

FLIR lyhentää keskeytysaikoja

Yhtenä suurimmista kestävän kehityksen mukaisista valinnoista otimme vuonna 2014 Nivoksella käyttöön FLIR-toiminnallisuuden sähköverkon vikojen rajauksessa lyhentääksemme sähkönjakelun keskeytysaikoja ja vähentääksemme asentajien ajokilometrejä vianrajauksessa. FLIR (Fault Location, Isolation and Restoration) paikantaa ja erottaa suurjänniteverkon vian kauko-ohjattavien erottimien avulla ja palauttaa sähköt automaattisesti verkon terveille osille varasyöttöyhteyksillä. Näin sähkökatkon laajuus saadaan nopeasti pienennettyä, ja suurelle osalle asiakkaista sähköt saadaan palautettua välittömästi. Aikaisemmin meillä vianrajaus on tapahtunut asentajien toimesta maastossa manuaalisesti, jolloin jokaista vikaa kohden on saattanut kertyä pahimmillaan useita satoja ajokilometrejä. Investoimme vuosien 2019–2023 aikana älykkääseen sähköverkkoon noin 500 000 €.

FLIR säästää vuodessa ajokilometrejä 10 000 km

Sähköverkon odottamattomat keskeytykset. Keskeytyksen ovat laskeneet rajusti vuodesta 2014 flir-automaation myötä. Vuoden 2023 keskeytysaika 7,75 min/v.
 Kuva: Sähköverkon odottamattomat keskeytykset. Avaa kuva suurempana klikkaamalla sitä.

Varma sähkönjakelu vähentää fossiilisten polttoaineiden käyttöä. Nivoksella olemme aktiivisesti mukana ympäristöystävällisemmässä energiamaailmassa yhteistyökumppaniemme ja asiakkaidemme kanssa. Monipuolisen ja avoimen yhteistyön avulla kehitämme tuotteita ja palveluita. Kestävän kehityksen huomioiminen kaikessa tekemisessämme mahdollistaa tehokkuuden parantamisen nykyisissä toimintamalleissa.

Valokuitu on pitkäikäinen ja ympäristötietoinen valinta

Olemme laajentaneet valokuituverkkoamme kuluneen vuoden aikana muun muassa Mäntsälän Levannon alueen asukkaiden iloksi. Näemme valokuidun ja sillä toteutettujen tietoliikenneratkaisujen merkityksen ilmastonmuutoksen torjumisessa, sillä tuotamme asiakkaillemme aidosti vaikuttavia ympäristöhyötyjä esimerkiksi korvaamalla liikkumista etäyhteyksillä. Digitalisaatiolla on keskeinen asema kestävän siirtymän edellyttämässä kiertotaloudessa, energiajärjestelmien uudistamisessa sekä asumisen ja liikenteen päästöjen vähentämisessä. Haluamme turvata asiakkaidemme sujuvan arjen, joten jatkamme tulevaisuudessakin valonnopeiden liittymien rakentamista ja toimittamista uusille alueille.
 
Olemme edistäneet ja toteuttaneet energiayhtiöiden kanssa yhteisrakentamisdirektiivin mukaista laajakaistarakentamista. Pyrimme yhdessä toisten energiayhtiöiden kanssa vähentämään alueen rakentamisesta aiheutuvia haittoja ja löytämään kustannustehokkuutta verkonrakennushankkeissa. Valokuituverkon rakentamisesta tulee kuormitusta ympäristölle, kun rakennettaessa valokuitukaapelit kaivetaan maahan. Rakennettu verkko kestää ja on käytössä useita vuosikymmeniä. Näin ollen pitkä käyttöikä jakaa rakentamisesta koituvaa ympäristön kuormitusta pidemmälle aikavälille
 
Valokuitu on elinkaaripäästöjen osalta ylivoimainen tiedonsiirtoratkaisu ja ympäristötietoinen valinta, sillä mobiililaajakaista vie sähköä huomattavasti kiinteää laajakaistaa enemmän. Tutkitusti, siirrettyyn datamäärään suhteutettuna valokuituverkko on satoja kertoja energiatehokkaampi kuin mobiiliverkko.
 
On selvää, että valokuituyhteys on oikea valinta tulevaisuuden verkkoyhteydeksi, sillä kuidun tiedonsiirtokyky on käytännössä lähes rajaton. Valokuitu tarjoaa jo nyt gigan ja tulevaisuudessa jopa 100 gigan laajakaistanopeudet ilman muutoksia itse valokuituverkkoon. Uusia nopeusluokkia saadaan käyttöön helposti vain päätelaitteita päivittämällä.
 
Suuremmalle kapasiteetille on tulevaisuudessa käyttöä, sillä vuonna 2030 dataa ennustetaan liikkuvan tietoliikenneverkoissa yli satakertaisesti nykyiseen verrattuna. Datamäärien räjähdysmäinen kasvu laittaa sekä kiinteät sekä erityisesti mobiiliverkot koville ja vain valokuidun kapasiteetti pystyy vastaamaan datamäärien räjähdysmäiseen kasvuun.

Datahukkalämmön hyödyntäminen tehostaa kaukolämmön kilpailukykyä

Mäntsälässä toimivan palvelinkeskuksen hukkalämpö otetaan talteen ja hyödynnetään kaukolämmön tuotannossa. Palvelinkeskuksen tuottaman lämmön talteenotto vähentää fossiilisten polttoaineiden tarvetta kaukolämmön tuotannossa. Kaukolämmön tuotanto datakeskuksen hukkalämmöstä muodostaa noin 65 % pienemmän hiilijalanjäljen verrattuna vastaavan määrän tuottamiseen maakaasun avulla.

Toimimme yhteistyössä viranomaisten kanssa lämmön alkuperän todentamisessa.

Uusiutuvasta ja kierrätetystä kaukolämmöstä alkuperävarmennettua

Todensimme uuden biolämpökeskuksen tuottaman kaukolämmön alkuperän vuoden 2023 aikana. Hukkalämmöstä tuotetun kaukolämmön alkuperä varmennettiin jo vuoden 2022 aikana. Alkuperän virallinen varmentaminen mahdollistaa täysin uusiutuvan ja fossiilivapaan kaukolämmön tarjoamisen asiakkaillemme.

Vastuullinen ja kustannustehokas kaukolämpö

Kaukolämmön polttoaineiden hinnat olivat poikkeuksellisen korkeat vuoden 2023 ajan. Ukrainan sota sekä energiakriisi nostivat erityisesti maakaasun sekä sähkön hintaa. Ukrainan sodan sekä energiakriisin jatkuessa erityisesti maakaasun hinta säilyi korkeana. Tämän vuoksi kaukolämmön polttoaineiden hankintakustannukset olivat korkealla ja tilanne näkyi kaukolämmön tuloksessa. Puupelletin hinta oli myös korkeammalla tasolla kuin ennen Ukrainan sotaa. Sähkön hankinta vuosille 2022–2024 on suojattu. 

Biolämpölaitos tuo huoltovarmuutta ja kustannustehokkuutta

Vuoden 2023 alussa Kapulin teollisuusalueelle valmistui biolämpölaitoksemme, joka käyttää polttoaineena puupellettejä.  Biolämpölaitoksen avulla on mahdollista vähentää merkittävästi fossiilisten polttoaineiden käyttöä Mäntsälän keskustan kaukolämmöntuotannossa. Pelletit voidaan hankkia kotimaasta, joten kaukolämmöntuotannon riippuvuus tuontipolttoaineista laski merkittävästi. Puupellettien hinta on ollut myös edullisempi kuin maakaasun.

Ajantasaisemmat vesilaskut ja sujuvampi arki

Olemme vaihtaneet suurimman osan Mäntsälän taajama-alueen vesiasiakkaidemme vesimittareista etäluettaviksi malleiksi. Etäluettavat mittarit mahdollistavat vedenkulutuksen reaaliaikaisen seurannan. Vesimittarit hälyttävät vuodoista ja reaaliaikaisen laskutuksen myötä asiakkaiden vedenkulutuksen seuranta helpottuu. Vuodot havaitaan helpommin ja asiakas välttää turhia kustannuksia. Tämä myös vähentää ympäristöön kohdistuvaa kuormitusta.

Veden automaation uudistus varmistaa häiriöttömän vesihuollon

Vuonna 2019 käynnistimme vedentuotannon automaation uudistamisen. Uudistuksella parannettiin veden hankinnan ohjausta, verkoston hallintaa ja kulutuksen ennustettavuutta. Nykyaikaisella vedenkulutuksen seurannalla ja raportoinnilla vuodot havaitaan herkemmin. Tavoitteenamme on varmistaa vedentuotannon häiriötön toiminta pitkälle tulevaisuuteen.

Jätevesipumppaamoiden automaatiouudistus aloitettiin vuonna 2021 ja saatettiin loppuun vuoden 2022 aikana. Uudistuksella parannettiin pumppaamoiden kokonaiskuvan hallintaa ja raportointia. Uuden automaation avulla pystymme havainnoimaan pumppuviat ja tukkeumat entistä nopeammin ja näin vähentämään jäteveden ylivuotoja ympäristöön.

Jätevedenpuhdistamon automaatiouudistuksen suunnittelu aloitettiin vuonna 2021 ja uudistus on tarkoitus saada valmiiksi vuoden 2024 aikana. Tavoitteena on tehostaa prosessin säätöä ja energiatehokkuutta, optimoida kemikaalien annostusta sekä parantaa raportointia ja toimintavarmuutta. Uudet automaatiot täyttävät tämän päivän kyberturvallisuusvaatimukset. Automaatiouudistukset toteuttaa suomalainen perheyritys Insta Automation Oy, jolla on kattavat referenssit vesihuoltosektorilta. Automaatioiden suunnittelusta ja projektin valvonnasta vastaa FCG Finnish Consulting Group Oy.

Automaatiouudistuksen myötä varmistamme vesihuollon häiriöttömän toiminnan pitkälle tulevaisuuteen.

Typpioksiduulimittaukset jätevedenpuhdistamolla

Mäntsälän jätevedenpuhdistamolla mitattiin typpioksiduulipitoisuuksia aktiivilieteprosessin ilmastusosiosta osana isompaa hanketta. Hankkeessa mitattiin päästöjä viideltä eri jätevedenpuhdistamolta lämpimien ja kylmien vesien aikaan. Typpioksiduuli on vajaa 300 kertaa voimakkaampi kasvihuonekaasu kuin hiilidioksidi. Ensimmäinen mittausjakso toteutettiin kesäkuussa 2022 ja toinen mittausjakso tammikuussa 2023. Hankkeen yhteydessä tehtiin kaksi diplomityötä Aalto-yliopistoon. Mittauksista saatuja tuloksia on sovellettu puhdistamon kasvihuonekaasupäästöjen kartoittamiseen.

Yhteistyöllä pohjavesien ja vesistöjen suojelua

Pohjavesien suojelu ja tarkkailu on elinehtomme hyvälaatuisen talousveden turvaamiseksi tulevaisuudessakin. Mäntsälässä toimii pohjavesialueiden seurantatyöryhmä, jossa seurataan pohjavesialueiden suojelusuunnitelmien ajantasaisuutta, pohjavesialueilla toteutettavia suojelutoimenpiteitä, pohjavesiriskejä sekä edistetään pohjaveden yhteistarkkailua. Työryhmään osallistuu Nivoksen lisäksi Mäntsälän kunta, Keski-Uudenmaan ympäristökeskus, Keski-Uudenmaan pelastuslaitos ja Uudenmaan ELY-keskus. Ryhmän koollekutsujana toimii Keski-Uudenmaan ympäristökeskus.

Ojalan pohjavesialueella käynnistyi vuonna 2022 hanke, jossa tutkittiin pohjavesialueen geologista rakennetta. Yhteishankkeeseen osallistuu Nivos, Geologian tutkimuskeskus (GTK) ja Uudenmaan ELY-keskus. Syksyllä 2022 GTK suoritti alueella maastokartoituksia, maatutkaluotauksia ja painovoimamittauksia. Keväällä 2023 tehtiin kairauksia ja pohjaveden havaintoputkien asennuksia sekä näytteenottoa. Maastotutkimuksien tuloksista saatiin mallintamalla tarkennettua tietoa pohjavesialueen kalliomuodostumista, maaperäkerrostumista, pohjavedenpinnan tasosta ja virtaussuunnista. Tutkimuksessa selvisi Ojalan pohjavesialueen olevan hajanainen ja kallioinen. Ojalan pohjavesialueen antoisimmat pohjavesivyöhykkeet sijaitsevat paksujen savikerrosten alla Hietastenojan alueella. Tällä hetkellä savikerros suojaa pohjavettä mutta alueelle mahdollinen rakentaminen lisää riskiä pohjavedelle. Uudenmaan ELY jatkaa selvityksiä pohjavesialueiden rajausten päivittämisessä. Ojalan pohjavesialue on merkittävä vedenhankinnan kannalta ja siksi oli tärkeää saada tarkempaa tietoa pohjavesiolosuhteista huomioiden alueen tuleva kehittyminen.

Mäntsälän Sälinkään teollisuusalueen vanhan romuttamotontin pima-hankkeen aktiiviset kunnostustoimenpiteet ovat päättyneet ja nyt on käynnissä jälkitarkkailu. Näytteenotoin on seurattu pohjaveden laatua pohjaveden muodostumisalueella ja Ojalan vedenottamolla. Vanha romuttamotontti sijaitsee Ojalan pohjavesialueella, joka on merkittävä talousveden lähde Mäntsälässä ja lähellä Ojalan vedenottamoa. Pima-hanke toteutettiin yhteishankkeena Pirkanmaan ELY-keskuksen, Mäntsälän kunnan ja Nivoksen kanssa.

Nivos on osallistunut rahoittajana Porvoonjoen vesiensuojeluhankkeisiin jo useamman vuoden ajan. Parhaillaan on käynnissä Itä-Uudenmaan ja Porvoonjoen vesien- ja ilmansuojeluyhdistyksen Vesistötalkkarihanke aina vuoteen 2025 saakka. Hankkeessa on edistetty vesistön tilaa, virkistyskäyttöä, ympäristökasvatusta, luonnon monimuotoisuutta ja kalataloutta.

Toimitusketjumme varmistavat turvalliset palvelut

Nivoksella toimitusketjumme jakautuvat kolmeen liiketoiminta-alueeseen: energiaan, veteen ja sähköverkkoon.

Olemme vuoden 2022-2023 aikana selvittäneet tärkeimpien toimittajiemme vastuullisuutta ja heidän toimitusketjuaan Nivokselle toimitettujen tuotteiden ja palvelujen osalta (ks. taulukko Nivoksen toimitusketjujen vastuullisuusselvitys). Aiemman tavoitteemme mukaisesti jatkamme tätä työtä vielä vuonna 2024, jotta voimme tunnistaa mahdolliset negatiiviset vaikutukset ja tuotteidemme jäljitettävyys alkuperäisiin lähteisiin ja olosuhteisiin onnistuu. Kaukolämmön toimitusketju laaditaan vuoden 2024 aikana.

Energiaratkaisujen toimitusketju

Suurin osa energiaratkaisujemme materiaaleista (maalämpöpumput, aurinkopaneelit, ilmalämpöpumput ja vastaavat) tulee Suomen ulkopuolelta. Merkittävimpiä energiaratkaisujen toimittajiamme ovat Nibe, Oilon, Thermia, Green Energy Finland, Scanoffice ja Onninen.

Tyypillisesti yhteen asiakasprojektiin tulee materiaaleja, komponentteja ja palveluja useilta eri toimittajilta. Viime vuosien merkittävin muutos toimittajissamme on oman LVI-asennustoiminnan vahvistaminen. Ostamme jatkossakin tarvikkeita itse emmekä kumppaneilta ostettavan asennuspalvelun mukana. Näin voimme myös paremmin hallita tarvikkeiden ketjujen vastuullisuutta.

Selvitimme vuosina 2022-2023 merkittävimpien toimittajiemme hankintaketjuja. Jatkamme tätä työtä vuonna 2024, jotta mahdolliset riskitekijät tulevat esiin ja tuotteidemme jäljitettävyys alkuperäisiin lähteisiin ja olosuhteisiin onnistuu.

Energiaratkaisujen toimitusketju koostuu raaka-aineista, kuljetuksesta, laitevalmistajista sekä maahantuojista.

 1. Raaka-aineet

  • Raaka-aine 1
  • Raaka-aine 2
 2. Kuljetus

  • Kuljetus 1
  • Kuljetus 2
 3. Laitevalmistaja

  • Aurinkopaneelivalmistaja
  • Invertterivalmistaja
  • Lämpöpumppuvalmistaja
  • Putkivalmistaja
 4. Kuljetus

  • Maahantuojalle/
  • Nivokselle/
  • Loppuasiakkaalle
 5. Maahantuojalle

  • Green Energy Finland Oy
  • Nibe Energy Systems Oy
  • Oilon / Suomen Lämpöpumpputekniikka Oy
  • Thermia Finland Oy
  • Scanoffice Oy
 6. Kuljetus

  • Nivokselle/
  • Loppuasiakkaalle

Veden toimitusketju

Veden toimituksen ketju kuluttajille alkaa pohjavesialueen vedenottokaivosta, josta vesi pumpataan käsittelyyn. Veden pH-säätöön käytetään kalkkikivirouhetta tai lipeää. pH-säädöllä vähennetään veden syövyttävyyttä verkostossa ja kiinteistön putkistoissa. Kolmella päävedenottamolla pH-säätöön käytetään kalkkikivirouhetta, jonka toimittaa Nordkalk Paraisten tehtaalta. Vedenottamoiden kalkkikivialtaisiin lisätään kalkkirouhetta noin 10 vuoden välein. Kolmella pienemmällä laitoksella käytetään lipeäkemikaalia, jonka toimittaa Kemira.

Veden hygieeninen laatu varmistetaan UV-käsittelyllä. Jokaisella vedenottamolla ja vesitornissa lähtevä vesi käsitellään UV-valolla ja tämän lisäksi vedenottamoilla ja viidessä verkoston mitta-asemalla ja paineenkorottamolla on valmius veden klooraukseen.

Kuva: Veden toimitusketju pohjavesialueelta kuluttajille koostuu vedenotosta pohjavesialueelta, veden pumppauksesta käsittelyyn sekä käsitellyn veden toimituksesta kuluttajalle. Avaa kuva suurempana klikkaamalla sitä.

Toteutamme talousveden käyttö- ja viranomaistarkkailun valvontatutkimusohjelman mukaan, joka on laadittu yhteistyössä terveysvalvontaviranomaisten kanssa. Ympäristölupa puolestaan määrittää tarkkailut ja raportointivelvoitteet jätevedenpuhdistukselle. Jätevedenpuhdistamolle on laadittu käyttö- ja päästötarkkailuohjelma, jonka mukaan otamme jätevedenpuhdistamolta jätevesinäytteitä. Mäntsälän ja Mustijoen yhteistarkkailuohjelman avulla seuraamme purkuvesistön tilaa. Talousvesi-, jätevesi- ja vesistönäytteiden analysointipalvelut teetämme Eurofins akreditoidussa laboratoriossa.

Viemäriverkoston vuotovesiprosentti on noin 40%. Vuotovedet kuormittavat pumppaamoita ja puhdistamoa aiheuttaen suurimman osan ylivuodoista. Vuotovedet nostavat energiankulutusta, kuormittavat jätevedenpuhdistamon prosessia ja nostavat kemikaalikulutusta.

Kuva: Näytteenoton prosessi Nivoksella koostuu näytteistä, niiden siirtämisestä valvontaohjelmaan, analysoinnista sekä tulosten raportoinnista. Avaa kuva suurempana klikkaamalla sitä.

Jätevedenpuhdistuksessa muodostuu lietettä, jota lingotaan poiskuljetusta ja jatkokäsittelyä varten. Fosforinsaostukseen käytetään ferrikloridia ja polyalumiinikloridia. Polymeeriä käytetään pääasiassa lietteenkäsittelyssä ja sammutettua kalkkia pH:n säätöön.

Kuva: Jätevedenpuhdistuksen prosessi ja lietteen hyödyntäminen koostuu jätevedenpuhdistuksen prosessista ja lietteenkäsittelystä. Avaa kuva suurempana klikkaamalla sitä.

Sähköverkon toimitusketju

Tehokas ja toimiva toimitusketju on toiminnallemme erittäin tärkeä ja tarkkaan harkittu kokonaisuus. Tuotantoketjun kehittäminen on hyvin pitkäjänteinen prosessi, jossa osa valinnoista tehdään kymmeniksi vuosiksi eteenpäin. Tämän takia kokonaisuuden hallinta on tärkeää ja sitä tehdään vastuullisuuden, kestävän kehityksen ja kustannustehokkuuden ehdoilla. Nivoksella sähköverkkojemme toimitusketjussa on esimerkiksi hyvin erilaisia toimintamalleja, jotka suunnitellaan erikseen kuitenkin niin, että niistä koostuu tehokas ja toimiva kokonaisuus. Kokonaisuutta suunniteltaessa on pyritty automaation, tietotekniikan ja kumppanien kanssa vähentämään turhaa tavaroiden ja henkilöiden liikkumista.

Sähköverkkoliiketoiminnan toimitusketjun kaavio on avattu testimuodossa kuvan alapuolella.
Kuva: Sähköverkon toimitusketju. Avaa kuva suurempana klikkaamalla sitä.

Sähköverkkoliiketoiminnan toimitusketju muodostuu Fingridin kantaverkosta ja sen toimittamasta sähkönsiirrosta Nivoksen jakeluverkkoon, Nivoksen tukkurilta tilaamista verkon rakennusmateriaaleista, kumppaneiltaan tilaamista verkonrakennus-, suunnittelu- ja kunnossapitotöistä sekä käyttö ja automaatio ja mittaus- ja luentapalveluista. Nivos vastaa omasta sähkön jakeluverkostaan sekä sähkön toimittamisesta asiakkailleen.