Nivos edelläkävijänä elämänlaadun varmistajana

Vastuullisuusvisio ja pitkän tähtäimen tavoitteet

Vastuullisuusvisiomme 

Nivoksella toiminnastamme ei tule päästöjä ja kaikki materiaalit kiertävät. Tuemme toiminta-aluettamme kasvamaan ja kehittymään vastuullisesti. Panostamme henkilöstömme osaamiseen ja hyvinvointiin. 

Pitkän tähtäimen tavoitteemme 2030 mennessä

•    Oman toiminnan kasvihuonekaasupäästöt (CO2 ekv): 0 
•    Infrastruktuurin luotettavuus varmistettu – vesi, energia, netti
•    Henkilöstön tyytyväisyys: eNPS 50/100
•    Kaikki yhtiön käyttämät materiaalit kiertävät sisäisesti tai kumppanien toimesta
•    Arvoketjujen päästöt ja materiaalikierto sekä ihmisoikeustilanne selvitetty ja epäkohtiin puututtu

Kestävän kehityksen tavoitteet

Osallistumme kestävän kehityksen tavoitteisiin lieventääksemme tai poistaaksemme mahdollisia negatiivisia vaikutuksiamme ja tuomalla uusia ratkaisuja positiivisten vaikutusten edistämiseen. 

Alla on kuvattu YK:n kestävän kehityksen tavoitteet, joihin alla olevassa taulukossa kuvatut tavoitteemme ja toimenpiteemme liittyvät.

Kuvassa vastuulisuuden osa 6: Puhdas vesi ja sanitaatio

6.3 Parantaa vuoteen 2030 mennessä veden laatua vähentämällä saastumista, lopettamalla kaatopaikat ja minimoimalla vaarallisten kemikaalien ja materiaalien päästöt, puolittamalla käsittelemättömän jäteveden määrä ja lisäämällä merkittävästi maailmanlaajuista kierrätystä ja turvallista uudelleenkäyttöä.
6.6 Suojella ja ennallistaa vuoteen 2020 mennessä vesistöihin liittyviä ekosysteemejä, kuten vuoria, metsiä, kosteikkoja, jokia, pohjavesiä ja järviä.
6.b Tukea ja vahvistaa paikallisyhteisöjen osallistumista vesistöjen ja sanitaation hallinnan kehittämiseen.

Kuvassa vastuulisuuden osa 7: Edullista ja puhdasta energiaa

7.1 Varmistaa vuoteen 2030 mennessä edulliset, luotettavat ja uudenaikaiset energiapalvelut kaikille.
7.2 Lisätä vuoteen 2030 mennessä uusiutuvan energian osuutta merkittävästi maailmanlaajuisessa energialähteiden yhdistelmässä.

Kuvassa vastuulisuuden osa 9: Kestävää teollisuutta, innovaatioita ja infrastruktuureija

9.1 Kehittää laadukasta, luotettavaa ja kestävää infrastruktuuria, kuten alueellista ja rajat ylittävää infrastruktuuria, taloudellisen kehityksen ja ihmisten hyvinvoinnin tueksi panostamalla sen edulliseen ja yhtäläiseen saantiin kaikille.
9.4 Uudistaa vuoteen 2030 mennessä infrastruktuuria ja jälkiasennusaloja kestävän kehityksen mukaisiksi, tehostaa resurssien käyttöä ja lisätä puhtaiden sekä ympäristöystävällisten teknologioiden ja tuotantoprosessien käyttöönottoa jokaisen maan omien valmiuksien mukaisesti.
9.c Lisätä merkittävästi tieto- ja viestintäteknologian saatavuutta ja pyrkiä tarjoamaan yhtäläinen ja edullinen Internetin käyttömahdollisuus vähiten kehittyneissä maissa vuoteen 2020 mennessä.

Kuvassa vastuulisuuden osa 11: kestävät kaupungit ja yhteisöt

11.6 Vähentää vuoteen 2030 mennessä kaupunkien haitallisia ympäristövaikutuksia kiinnittämällä erityistä huomiota esimerkiksi ilmanlaatuun sekä yhdyskunta- ja muiden jätteiden käsittelyyn. (Välillinen vaikutus)
11.a Tukea kaupunkialueiden, niiden lähialueiden ja maaseudun välisiä positiivisia taloudellisia, sosiaalisia ja ympäristöön liittyviä yhteyksiä tukemalla kansallisia ja alueellisia kehityssuunnitelmia.

Kuvassa vastuulisuuden osa 12: Vastuullista kuluttamista

12.2 Saavuttaa vuoteen 2030 mennessä luonnonvarojen kestävä ja tehokas käyttö.

Vaikutuksistamme kestävän kehityksen tavoitteisiin kerromme osana tuloksiamme.

Tavoitteemme

Pitkän tähtäimen tavoiteMiten mittaammeTavoitteet 2023Toteutunut 2023Tavoitteet 2024SDG
CO-päästöt 0
(Scope 1, 2),
Kaukolämmön tuotanto päästötöntä vuonna 2028
PäästötPäästöt: -2500 tkgKaukolämmön päästöt vähentyivät yli 2500 tkg CO2ekv verrattuna v. 2021 ja 2022.
Pellettilaitoksen valmistuminen ja käyttöönotto.
Päästöt laskevassa trendissä7, 11. (12)
CO-päästöt 0
(Scope 1, 2),
Sähkönsiirto päästötöntä 2030
PäästötHäviösähkön osuuden vähentäminenEtenee suunnitelman mukaisestiAlle 484 CO2ekv7, 11. (12)
CO-päästöt 0
Kulkeminen (työautot ja -koneet) päästötöntä 2030
Päästöt17,5 % lisäys uusiutuvan dieselin osuudessa7, 11. (12)
CO-päästöt 0
(Scope 1, 2) vuonna 2030
PäästötPäästökertoimien ja päästöjen laskentaperusteiden tarkistaminen.
Suunnitelma sähkön lähteiden muutoksien vertailtavuudesta hiilineutraaliuteen tähdättäessä.
7, 11. (12)
Infrastruktuurin luotettavuus
 – energia
keskeytysaikaEnergialla painotettu keskeytysaika alle 10 min/vKeskeytysaika 7,75 min/vEnergialla painotettu keskeytysaika alle 10 min/v9, 11, (12)
Infrastruktuurin luotettavuus
 – kaukolämpö
keskeytysaikaEi keskeytyksiäEi keskeytyksiäEi keskeytyksiä9, 11, (12)
Infrastruktuurin luotettavuus
 – vesi
Talousvesi: katkot, laaturaporttiTalousveden laatu täyttää viranomaisten vaatimukset. Häiriötön vedenjakelu.Veden laatu on täyttänyt vaatimukset.Talousveden laatu täyttää viranomaisten vaatimukset. Häiriötön vedenjakelu.6, 9, 11, (12)
Infrastruktuurin luotettavuus
 – vesi
Jäteveden puhdistustuloksetJäteveden puhdistustulokset täyttävät lupaehdot.Kokonaistypen poistotavoite 70 %, toteutunut 67%.Puhdistustulosten saavuttaminen kaikkien lupaehtojen osalta.6, 9, 11, (12)
Henkilöstön tyytyväisyys 2030: eNPS +50 (asteikko -100 – +100)Henkilöstökysely, eNPSEi asetettua tavoitetta, kysely / eNPS-mittaus aloitettu 2023.+ 5-10 pistettä / vuosi
Henkilöstön tyytyväisyys, tasa-arvoHenkilöstöraportitTasa-arvoisuus työntekijäkunnassa ja johdossa.Tilastojen mukaan tasa-arvoisuus toteutuu; ikä- ja sukupuolijakaumat tasaiset, myös johdossa.
Henkilöstön tyytyväisyys ja työturvallisuusTapaturmat 0 (poissaoloon johtavat)

Työmaiden turvallisuuskoulutusten vahvistaminen.
Tapaturmia 1

Työnjohdon koulutus työturvallisuusvastuista.
Alaslasku- ja nostokoulutukset asennushenkilöstölle.
Tapaturmat 0 (poissaoloon johtavat)
Henkilöstön tyytyväisyys, yhteisen yrityskulttuurin vahvistaminenYhteisen yrityskulttuurin vahvistaminen: Projekti 2023-2025 työmotivaation ja sitoutumisen parantaminen.Projekti käynnissä ja jatkuu suunnitellustiProjekti jatkuu suunnitellusti.

Esihenkilöiden valmennus ja sparraus –projekti.

Suoritepalkkion käyttöönotto.
Henkilöstön tyytyväisyys, vastuullisuusKoko henkilöstö suorittaa vastuullisuuskoulutuksen päivityksen vuoden loppuun mennessä.Koko henkilöstö suoritti vastuullisuuskoulutuksen päivityksen vuoden loppuun mennessä.
Käyttämämme materiaalit kiertävät omasta tai kumppanin toimesta vuoteen 2025 mennessäJätemäärät ja niiden jatkokäyttöNykyisten kiertoon päätymättömien materiaalien läpikäynti ja kierron varmistaminen 2023-2024.Kierrätykseen kelpaamattomat jäte-erät tunnistettu: kyllästetyt pylväät, hiekka ja välpejäte. Pylväät vähitellen poistuvia, päätyvät polttoon.
Sekajätteen lajittelua parannettu.
Nykyisten kiertoon päätymättömien materiaalien läpikäynti ja kierron varmistaminen.6, 12
Arvoketjujen päästöt ja materiaalikierto sekä ihmisoikeustilanne selvitetty ja epäkohtiin vaikutettu vuoteen 2030 mennessäSelvitetyt arvoketjut %, epäkohdat ja korjaustoimenpiteetTOP10 toimittajien ja TOP30 materiaalitoimittajien tuotteiden/palveluiden alkuperä ja toimitusketjun vastuullisuustaso selvitetty 2024 loppuun mennessä.Etenee suunnitellusti: Keskitytään TOP10 toimittajaan ja TOP10 materiaalitoimittajaan. Tarkemmat tulokset saadaan 2024 loppuun mennessä.

Kumppanien valintakriteereihin lisätty hankintojen alkuperään ja toimitusketjun vaikutuksiin liittyvät kysymykset.
TOP10 toimittajien ja TOP10 materiaalitoimittajien tuotteiden/palveluiden alkuperä ja toimitusketjun vastuullisuustaso selvitetty.

Eettinen ohjeistus toimittajille sekä tarjouspyyntöihin yritysvastuun tasoa selvittävä dokumentti ja pisteytys.
6, 7, 12