Vastuullisuusvisio ja pitkän tähtäimen tavoitteet

Nivos edelläkävijänä elämänlaadun varmistajana

Vastuullisuusvisiomme 

Nivoksen toiminnasta ei tule päästöjä ja kaikki materiaalit kiertävät. Tuemme toiminta-aluettamme kasvamaan ja kehittymään vastuullisesti. Panostamme henkilöstömme osaamiseen ja hyvinvointiin. 

Pitkän tähtäimen tavoitteemme 2030 mennessä

•    Oman toiminnan kasvihuonekaasupäästöt (CO2 ekv): 0 
•    Infrastruktuurin luotettavuus varmistettu – vesi, energia, netti
•    Henkilöstön tyytyväisyys: eNPS
•    Kaikki yhtiön käyttämät materiaalit kiertävät sisäisesti tai kumppanien toimesta
•    Arvoketjujen päästöt ja materiaalikierto sekä ihmisoikeustilanne selvitetty ja epäkohtiin puututtu

Kestävän kehityksen tavoitteet

Osallistumme kestävän kehityksen tavoitteisiin lieventääksemme tai poistaaksemme mahdollisia negatiivisia vaikutuksiamme ja tuomalla uusia ratkaisuja positiivisten vaikutusten edistämiseen. 

Alla on kuvattu YK:n kestävän kehityksen tavoitteet, joihin alla olevassa taulukossa kuvatut tavoitteemme ja toimenpiteemme liittyvät.

Kuvassa vastuulisuuden osa 6: Puhdas vesi ja sanitaatio

6.3 Parantaa vuoteen 2030 mennessä veden laatua vähentämällä saastumista, lopettamalla kaatopaikat ja minimoimalla vaarallisten kemikaalien ja materiaalien päästöt, puolittamalla käsittelemättömän jäteveden määrä ja lisäämällä merkittävästi maailmanlaajuista kierrätystä ja turvallista uudelleenkäyttöä.
6.6 Suojella ja ennallistaa vuoteen 2020 mennessä vesistöihin liittyviä ekosysteemejä, kuten vuoria, metsiä, kosteikkoja, jokia, pohjavesiä ja järviä.
6.b Tukea ja vahvistaa paikallisyhteisöjen osallistumista vesistöjen ja sanitaation hallinnan kehittämiseen

Kuvassa vastuulisuuden osa 7: Edullista ja puhdasta energiaa

7.1 Varmistaa vuoteen 2030 mennessä edulliset, luotettavat ja uudenaikaiset energiapalvelut kaikille.
7.2 Lisätä vuoteen 2030 mennessä uusiutuvan energian osuutta merkittävästi maailmanlaajuisessa energialähteiden yhdistelmässä.

Kuvassa vastuulisuuden osa 9: Kestävää teollisuutta, innovaatioita ja infrastruktuureija

9.1 Kehittää laadukasta, luotettavaa ja kestävää infrastruktuuria, kuten alueellista ja rajat ylittävää infrastruktuuria, taloudellisen kehityksen ja ihmisten hyvinvoinnin tueksi panostamalla sen edulliseen ja yhtäläiseen saantiin kaikille.
9.4 Uudistaa vuoteen 2030 mennessä infrastruktuuria ja jälkiasennusaloja kestävän kehityksen mukaisiksi, tehostaa resurssien käyttöä ja lisätä puhtaiden sekä ympäristöystävällisten teknologioiden ja tuotantoprosessien käyttöönottoa jokaisen maan omien valmiuksien mukaisesti.
9.c Lisätä merkittävästi tieto- ja viestintäteknologian saatavuutta ja pyrkiä tarjoamaan yhtäläinen ja edullinen Internetin käyttömahdollisuus vähiten kehittyneissä maissa vuoteen 2020 mennessä.

Kuvassa vastuulisuuden osa 11: kestävät kaupungit ja yhteisöt

11.6 Vähentää vuoteen 2030 mennessä kaupunkien haitallisia ympäristövaikutuksia kiinnittämällä erityistä huomiota esimerkiksi ilmanlaatuun sekä yhdyskunta- ja muiden jätteiden käsittelyyn. (Välillinen vaikutus)
11.a Tukea kaupunkialueiden, niiden lähialueiden ja maaseudun välisiä positiivisia taloudellisia, sosiaalisia ja ympäristöön liittyviä yhteyksiä tukemalla kansallisia ja alueellisia kehityssuunnitelmia.

Kuvassa vastuulisuuden osa 12: Vastuullista kuluttamista

12.2 Saavuttaa vuoteen 2030 mennessä luonnonvarojen kestävä ja tehokas käyttö.

Vaikutuksistamme kestävän kehityksen tavoitteisiin kerromme osana tuloksiamme.

Tavoitteemme

Tavoitteemme 2030 mennessä. Suurenna kuvaa klikkaamalla sitä.