Vastuullisuuden painopisteet

Vastuullisuuden painopisteet

Nivoksen vastuullisuusprosessissa on määritelty olennaiset vastuullisuuden aiheet seuraavasti:

Pidämme huolta ympäristöstä ja ilmastosta – ympäristövastuu:

 • Päästöt
 • Vesi ja jätevesi
 • Jätteet
 • Energiankulutus

Turvallinen elämä – sosiaalinen vastuu, yhteisö ja henkilöstö:

 • Työterveys ja -turvallisuus
 • Asiakasturvallisuus
 • Asiakkaan yksityisyydensuoja
 • Turvallisuuskäytännöt

Terve liiketoiminta – hallintotapavastuu:

 • Taloudellinen suoriutuminen
 • Korruptionvastaisuus
 • Välilliset taloudelliset vaikutukset


Pidämme huolta ihmisistä – sosiaalinen vastuu, yhteisö ja henkilöstö:

 • Työllisyys
 • Monimuotoisuus ja tasa-arvo
 • Syrjimättömyys
 • Kouluttaminen


Tasapuolinen kohtelu ja syrjimättömyys sekä työterveys ja -turvallisuus ovat olennaisia teemoja henkilöstön hyvinvoinnin ja motivoituneisuuden kannalta. Näissä teemoissa epäonnistuminen toisi selkeitä haasteita Nivoksen toiminnalle ja sitä kautta koko Mäntsälän yhteisölle, joten työryhmämme arvioi nämä teemat jatkuvan seurannan ja parantamisen piiriin. Tähän liitännäisenä on suunnitelmallinen kouluttaminen, jotta henkilöstön osaaminen on linjassa tai ylittää ympäristön vaateet. Kouluttaminen vastuullisuuden edistämisestä on yksi tärkeimmistä aiheistamme, jotta voimme pitkäjänteisesti parantaa toimintaamme ja valmistautua ennakolta esimerkiksi ilmastonmuutoksen vaikutuksiin sekä toteuttaa käytännössä kiertotalouden hiilipäästöjä alentavia ratkaisuja.

Energia-, vesi- ja verkkoyhteyksien ratkaisuissa toimivalle yhtiölle asiakasturvallisuus sekä asiakkaan yksityisyydensuoja ovat merkittäviä yhteisön kestävän kehityksen tekijöitä. Lisäksi Nivoksen työllistävä merkitys Mäntsälän alueella on olennainen. Näissä tekijöissä yhtiön tulee onnistua hyvin, jotta toimintaympäristö ja asukkaiden hyvinvointi voi jatkua tai parantua.

Koska Nivos-konserni toimii liiketoiminta-alueella, joka vaikuttaa vahvasti ympäristöön, tulee merkittävimmät vaikutukset olla arvioitu ja suunnitelma niiden vähentämisestä asteittain määritelty. Jätteet, vesi, energia ja päästöt valikoituivat tärkeimmiksi tekijöiksi ympäristönsuojelussa sekä ilmastonmuutoksen torjunnassa.

Nivos toimii kunnan kanssa kiinteässä yhteistyössä toimittaessaan sähköä ja vesipalvelua alueelle. Näin ollen hallintotapaan liittyvät teemat tulee arvioida huolellisesti. Yhtiö saa infrastruktuurin rakentamiseen avustuksia, joiden tulee kuitenkin olla avoimesti julkaistavissa, jotta sidosryhmät voivat luottaa yhtiön toimintaan. Taloudellinen hyvä suoriutuminen puolestaan on olennaista, jotta asukkaat voivat turvata joka päivä puhtaan veden koteihinsa, kirjautumisen verkkoon ongelmitta ja sähkön erilaisiin toimintoihinsa.

Nivoksen olennaisten aiheiden vaikutukset ovat pääsääntöisesti Mäntsälän alueella. Olemme huomioineet omat suorat vaikutuksemme ja joiltakin osin (esimerkiksi päästöjen osalta) myös välillisiä vaikutuksia. 

Olennaiset vaikutukset sidosryhmien näkökultasta, jossa suurimmat merkitykselliset asiat olivat mm työterveys ja turvallisuus, päästös ja turvallisuuskäytännöt. Vähiten merkittävät asiat olivat työllisyys, välilliset taloudelliset vaikutukset ja kouluttautuminen.
Kuva: Olennaiset vaikutukset sidosryhmiemme näkökulmasta. Avaa kuva suurempana klikkaamalla sitä.

Pidämme huolta ympäristöstä ja ilmastosta

Tavoitteet 2022Toteutunut 2022
Tuemme vesien suojelua: Sanitation Safety Plan -työkalu käytössäViranomaisilta SSP-työkalun esiversio ollut testikäytössä, teknisiä haasteita. Tavoite ottaa käyttöön 2023. VVT:n ja Aalto-yliopiston kanssa yhteistyössä typpioksidimittaukset tutkimushankkeessa, päättyy keväällä 2023. 
Parannamme energiatehokkuutta: asiakkaiden energiatehokkuuden tukeminen, aurinkopaneelit ja 
lämpöpumput
Aurinkopaneelien ja lämpöpumppujen myynti käynnissä; Asennettuja aurinkopaneeli- ja lämpöpumppuratkaisuja 123 kpl, 1,26 MW 
Vähennämme fossiilisten polttoaineiden käyttöä lämmöntuotannossa: fossiilivapaa kaukolämpötuote asiakkaille 2022 sekä pelletti/hakelaitoksen selvitys maakaasun ja öljyn käytön vähentämiseksiFossiilivapaa kaukolämpötuote lanseerattu syksyllä 2022. Ensimmäiset toimitukset keväällä 2023. Investointipäätös bioenergialaitoksesta tehty, valmistunut joulukuussa 2022. Odottaa sertifiointia.
 
Yhtiön ajoneuvojen polttoainelähteiden parantaminenPolttoaineiden kulutustietojen selvitys ja tilastointi tehty vuodelta 2022. Aloitettu energian, polttoaineiden ja ajokilometrien vähentämiseksi autopolitiikan ja -ohjeistuksen määrittely, ohjeistus valmistuu 2023. Työsuhdeautojen autoedun päivitys aloitettu, valmistuu 2023.
Taulukko: Ympäristövastuun tavoitteet.

Energiankulutus ja kasvihuonekaasupäästöt

Nivoksen energiankulutus kohdistuu suurelta osin LTO-laitokseen, häviösähköihin sekä vesilaitosliiketoimintaan. Yhtiö myös myy sähköä talouksista teollisuuteen Nivoksen omalla jakelualueella. Sähköä tuotamme pienimuotoisesti kahdessa vesivoimalassamme, Palopurolla biokaasua ja kaukolämpöä omalla jakelualueellamme. Suurin osa päästöistämme syntyy myydyn sähkön tuotannossa.

Energiankulutusta seurataan ja hallinnoidaan kussakin liiketoimintayksikössä. Liiketoiminnoissa on panostettu tietojärjestelmiin, joista nähdään helposti ja nopeasti halutut tiedot tarvittaessa. Seuranta tapahtuu operatiivisen toiminnan ohessa hyödyntäen automaatiota ja tietojärjestelmiä.

Pyrimme vaikuttamaan energiankulutukseen positiivisesti jatkamalla viestintää energiatehokkuudesta ja lisäämällä ympäristöystävällisiä valintoja kuluttajille. Viestintä sosiaalisessa mediassa, verkkosivuillamme, lehdistötiedotteiden kautta sekä julkaisuissa painottavat energiatehokkuuden merkitystä ja keinoja. Asiakkaamme voivat valita energian käyttöä ohjaavan hinnoittelun sähkön ostossa sekä siirtotariffin valinnassa. He voivat myös seurata omaa energiankulutustaan kauttamme. Tarjoamme aktiivisesti myös energiatehokkaita ja/tai uusiutuvan energian pientuotantolaitoksia (ilmalämpöpumput ja aurinkopaneelit). 

Omaa energiankulutustamme vähennämme suunnitelmallisesti. Sähkönjakelussa tämä tarkoittaa mm. muuntajakoon optimointia, muuntajan sijoittamista sekä kaapelipoikkipinnan suurentamista. Nämä toimenpiteet vähentävät häviösähköä.

 Kaapelipoikkipinnan suurentaminenMuuntajakoon optimointiMuuntajan sijoittaminenYhteensä
2020    
Energiansäästö [MWh]72,821,83,898,4
Päästövähennys [kg CO2-ekv]17 8225 32893724 087
2021    
Energiansäästö [MWh]27,416,41,345,1
Päästövähennys [kg CO2-ekv]5 8743 5202799 673
2022    
Energiansäästö [MWh]3,79,41,414,4
Päästövähennys [kg CO2-ekv]8582 2033253 386
Yhteensä vuodet 2020-2022 energiansäästö [MWh]103,947,66,5157,9
Yhteensä vuodet 2020-2022 päästövähennys [kg CO2-ekv]24 55411 0511 54137 146
Taulukko: Sähköverkon energiansäästö. Laskettu 2020 sähköntuotannon hiilidioksidipäästöillä.
Polttoaineiden kulutus [MWh]*Kaukolämmön tuotanto202020212022
Sähkö*9 4009 8529 300
Uusiutuvat energialähteet
Puuhake*9 70011 0004 470
Puupelletti*4 0005 1505 310
Biokaasu*6002 2020
Ylijäämälämpö*20 60020 60020 100
Yhteensä34 90038 95229 880
Uusiutumattomat energialähteet
Maakaasu*13 30018 45415 516
Öljy*1 6004 0206 470
Uusiutumattomat yhteensä14 90022 47421 986
Kaikki lähteet yhteensä59 20071 27961 166
Muutos edelliseen vuoteen+ 20,4 %-14,2 %
Taulukko: Polttoaineiden kulutus tyypeittäin. Liikkumisen energiankulutus ei mukana luvuissa

Liikkumisen päästöt arvioidaan vuonna 2023, varmennettuja tietoja ei saatu vuoden 2022 raportille.

Energiankulutus [MWh]202020212022
Sähkö17 16223 19722 740
Lämmitys341418362
Yhteensä17 50323 61523 102
Muutos edell. vuoteen-12,0 %34,9 %-2,2 %
Taulukko: Energiankulutus; vaihtelee sääolojen mukaan. Vuoden 2021 talvi oli huomattavasti kylmempi kuin 2020. Tämä nostaa polttoaineiden ja sähkönkulutusta. 

Tuotimme sähköä itse 1 379 MWh vuonna 2022 (2021: 2 773 MWh). Sähköntuotantomme on peräisin vesivoimalaitoksista.

Myyty energia [MWh]202020212022
Polttoaine29 530
Sähkö222 564284 300221 100
Lämmitys47 39457 39049 640
Yhteensä299 488341 690270 740
Muutos edell. vuoteen18,4 %14,1 %-20,8 %
Taulukko: Myyty energia.

Yhtiön energiankulutus vuonna 2022 oli yhteensä -185 093 (2021: -244 024 MWh). Laskennassa huomioidaan yhtiön polttoaineen kulutus, kulutettu ostettu sekä itse tuotettu energia vähennettynä myydyllä energialla. Kokonaisenergiankulutuksessa näkyy siis myydyn energian vaikutus.

Ostetun energian alkuperä201920202021Muutos 2021/2020
Fossiiliset polttoaineet ja turve42,5 %38 %33,6 %-11,6 %
Uusiutuvat energianlähteet7,0 %15 %27,2 %81,3 %
Ydinvoima50,5 %48 %39,3 %-18,1 %
Taulukko: Ostetun energian alkuperä. Tiedot sähkön alkuperästä 2022 valmistuvat kesällä 2023.
Tuotetun energian alkuperä202020212022Muutos 2022/2021
Kaukolämmön tuotanto, laskettu polttoaineiden kulutuksesta:
Fossiiliset25,2 %31,5 %35,9 %14,0 %
Uusiutuvat59,0 %54,6 %48,9 %-10,6 %
Sähkö15,9 %13,8 %15,2 %10,0 %
Sähköntuotanto, vesivoimalaitokset:
Uusiutuvat100 %100 %100 %0,0 %
Taulukko: Tuotetun energian alkuperä. Sähkön alkuperä perustuu alkuperätakuilla varmennettuun uusiutuvaan sähköön sekä Energiaviraston laskemaan jäännösjakaumaan. Jäännösjakauma kertoo Suomessa kulutetun alkuperältään varmentamattoman sähkön tuotantojakauman. Lisätietoja ydinvoimalla tuotetun sähkön polttoainekierrosta on saatavilla Säteilyturvakeskuksesta osoitteesta www.stuk.fi.
Omat suorat kasvihuonekaasupäästöt (t CO2-ekv)201920202021
Sähkö575163
Lämpö4 7723 6834 408
Yhteensä4 8293 7344 471
Muutos edell. vuoteen-22,7 %19,7 %
Taulukko: Omat suorat kasvihuonekaasupäästöt. Vuoden 2022 sähkön alkuperä ei ole vielä saatavilla, joten päästöjen laskeminen sähkön osalta ei ole mahdollista. 
Ostetun energian kasvihuonekaasupäästöt (tkg CO2-ekv)201920202021
Myyty sähkö40 47947 76254 028
Myyty lämpö7 6797 1094 497
Yhteensä48 15854 87158 525
Muutos edell. vuoteen13,9 %6,7 %
Taulukko: Ostetun energian  kasvihuonekaasupäästöt (tkg CO2 ekv). Vuoden 2022 luvut eivät ole vielä saatavilla. 
Ostetun sähkön päästöt201920202021
Hiilidioksidi [g/kWh]244,7214,6190,0
Muutos edell. vuoteen-12,1 %-12,3 %-11,4 %
Ydinpolttoaine [mg/kWh]1,41,41,1
Muutos edell. vuoteen15,8 %-0,7 %-18,8 %
Taulukko: Ostetun sähkön päästöt kilowattituntia kohden. Vuoden 2022 luvut eivät ole vielä saatavilla. 
VuosiLadattu energia (julk.) kWhSähköllä ajetut kmSäästetty bensaCO2-vähennys kg
202110 04650 2303 4668,1
202225 371126 8558 75320,5
Taulukko: Nivoksen Virta-järjestelmässä 2021-2022 ladattu energia ja säästetyt hiilidioksidipäästöt (ei sisällä eParking Koskisen asemia). 

Energian ja päästöjen energiataseet sähkö ja lämpö & riskinarviointi

Kuva: Sähkönsiirron energiatase 2022. Avaa kuva suurempana klikkaamalla sitä.
Kuva: Kaukolämmön  energiatase. Avaa kuva suurempana klikkaamalla sitä.

Nivos tuottaa Mäntsälän alueelle puhdasta vettä ja huolehtii jätevesien hallitusta hoidosta

Vesihuoltopalvelumme ovat toimineet moitteettomasti Mäntsälän, Pukkilan ja Pornaisten toiminta-alueella. Investointeja olemme vieneet suunnitellusti eteenpäin ja ennakoivassa kunnossapidossa on edetty kunnossapito-ohjelman mukaan. Ukrainan sodan myötä Suomessa sähkön saatavuuteen liittyy useita epävarmuustekijöitä ja riskinä on sähköpula. Tähän varauduttiin syksyllä harjoittelemalla varavoimakoneiden käyttöä kriittisillä vedenottamoilla. Lisäksi riskiarvioinnin perusteella investointiin kahteen uuteen varavoimakoneeseen. Oman ja muiden sähköverkkoyhtiöiden kanssa on tehty tiivistä yhteistyötä sähköpulasuunnitelmien tiimoilta. Nivoksen verkkosivuilla kerroimme miten mahdolliset kiertävät sähkökatkot vesihuollossa vaikuttavat ja miten asukkaiden tulisi varautua.

Vedenhankinta perustuu vedenottolupiin. Lupa määrittää, kuinka paljon pohjavettä saa pumpata ja miten pohjaveden tilaa seurataan. Seuraamme säännöllisesti pohjaveden pintaa ja pohjaveden laatua. Näistä raportoidaan lupaviranomaisille.

Nivos huolehtii Mäntsälässä, Pukkilassa ja Pornaisissa kussakin kahdesta vedenottamosta. Sade- ja sulamisvedet suodattautuvat soraharjujen läpi samalla puhdistuen. Maaperästä vesi pumpataan vedenottamolle käsiteltäväksi. Vesi vaatii vain vähän käsittelyä ennen sen johtamista vesijohtoverkostoon. Vesi desinfioidaan sen mikrobiologisen turvallisuuden varmistamiseksi UV-laitteella. Lisäksi veden pH-arvoa säädetään putkistojen syöpymisen estämiseksi. Vedenottamoiden lisäksi Mäntsälään vettä tulee Keski-Uudenmaan Veden ja Hyvinkään veden yhteyden kautta.

Jätevesipuhdistamon ympäristölupa määrittää jäteveden puhdistusvaatimukset kokonaisfosforille, kokonais- ja ammoniumtypelle, kiintoaineelle, kemialliselle hapenkulutukselle ja biologiselle hapenkulutukselle. Ympäristölupa määrittää myös tarkkailut ja raportointivelvoitteet. Jätevedenpuhdistamolle on laadittu käyttö- ja päästötarkkailuohjelma, jonka mukaan otetaan kuukausittain kokoomanäytteet eri puhdistusvaiheista. Mäntsälän- ja Mustijoen yhteistarkkailuohjelman avulla seurataan purkuvesistön tilaa.

Hyödynnämme jätevedenpuhdistuksessa syntyvän lietteen. Lingottu liete ajetaan Kekkilä Oy:lle Nurmijärvelle, jossa liete jatkojalostetaan kompostoimalla viherrakentamiseen. Mäntsälän jätevedenpuhdistamon puhdistustehoa ja ohituksien määrää voi seurata täällä. Viemäriverkostoa saneerataan vuosittain vuotovesien pienentämiseksi. Vuosittain saneerataan keskimäärin myös yksi pumppaamo.

Vesiliiketoiminnassa on käytössä pitkäntähtäimen investointiohjelma vesijohto- ja jätevesiviemäriverkostojen sekä vedentuotantolaitosten ja jätevedenpuhdistamon saneerauksiin.

Investoinneilla haetaan kestäviä ratkaisuja tulevaisuuteen varmistaen korkea laatu ja toimintavarmuus.

Vesijohtoverkostojen saneerauksella taataan toimintavarma veden jakelu ja laadukas vesi asiakkaille. Saneerauksella varmistetaan, että laskuttamattoman veden määrä laskee. Laskuttamaton vesi tarkoittaa vesijohtoverkostosta maahan vuotavaa vettä.

Vedentuotannon avainluvut

Vedentuotantoyksikkö2019202020212022
Pumpattu talousveden määrä (Mlä + Puk)m3/vuosi967152104976111506131063259
Oman tuotannon osuus%95959595
Vesimäärän osuus lähteittäin
Pohjavesi%959598,698
Tekopohjavesi (ostovesi)%551,42
Laskuttamaton veden määrä%20,227,23131
Pohjaveden ottamoiden vesimäärät (vuosi-ka)
Lukko (lupa vuosi-ka 700 m3/vrk)m3/vrk593642630662
Kilpijärvi (lupa vuosi-ka 1000 m3/vrk)m3/vrk397329310223
Ojala (lupa vuosi-ka 1200 m3/vrk)m3/vrk76890110931065
Puntarmäki 1 (lupa vuosi-ka 1000 m3/vrk)m3/vrk441508542534
Puntarmäki 2 (lupa vuosi-ka 600 m3/vrk)m3/vrk260277277273
Savijoki (lupa vuosi-ka 300 m3/vrk)m3/vrk7982141165
Taulukko: vedentuotannon avainluvut
Kaavio: Vesitase 2021. Avaa kuva suurempana klikkaamalla sitä.
Kaavio: Vesitase 2022. Avaa kuva suurempana klikkaamalla sitä.

Jätevesien puhdistus ja käsittely

Puhdistettua jätevettä syntyy vuosittain noin 1,1 miljoonaa kuutiota. Tästä laskutettua on noin 60 %, loput 40 % päätyvät vuotovesinä viemäriin. Puhdistetut jätevedet johdetaan Mäntsälänjokeen. Viemäriverkostossa tapahtuvat ylivuodot jätevesipumppaamoista tai verkostorikoista menevät maastoon tai vesistöön, puhdistamolla tapahtuvat ohitukset Mäntsälänjokeen. Pääsääntöisesti puhdistamolla tapahtuvat ohitukset eivät ole koko puhdistusprosessin ohituksia, vaan ohitus on vähintään esikäsiteltyä jätevettä.

Jätevedenpuhdistamon suurten virtaamien aikaisilla ohituksilla estetään ravinnepitoisen lietteen pääsy jokeen. Ohitukset raportoidaan suoraan ympäristöministeriön ylläpitämään YLVA-ohjelmaan, kunnan ympäristöviranomaisille sekä Nivoksen hallitukselle. Suuret ohitukset raportoidaan myös kunnalle ja kunnan terveysviranomaiselle.

Vesistönäytteenoton toimintavarmuutta on parannettu vuodelle 2022 ja näytteet otetaan aina yli 100 m3 ohituksissa, tai muuten viranomaisen pyynnöstä. Vesistönäytteenoton hoitavat koulutetut näytteenottajat Eurofinsiltä. 

Toiminnan vuosiraporteissa seurataan vuotovesiprosentteja ja vuotojen määrää. Lukemat raportoidaan myös toimialan ja viranomaisten tilastoihin.

Tuotamme puhdistetusta jätevedestä  energiaa. Lämmöntalteenotto tapahtuu jätevedestä jätevedenpuhdistamolla. Talteenotetulla lämmöllä lämmitämme prosessitilaa ja kemikaalin laimennosvettä. Lisäksi Porvoontie 23 kiinteistössämme on aurinkokeräimet ja saatu sähkö käytetään kiinteistössä.

Jätevedenpuhdistus202020212022
Puhdistettu jätevesi (m³)1 204 9521 178 7141 101 463
Laskutettu jätevesi (m³)751 105770 886743 090
Ohitukset verkosto (m³)2561 202945
Ohitukset jätevedenpuhdistamo (m³)6 2192 8854139
Vuotovedet viemäriin (%)41,83937
Vastaanotettu sako- ja umpikaivoliete (m³)5 6566 7336 781
Lingottu liete (t)2 0141 8671 805
Taulukko: Jätevedenpuhdistuksen avainluvut. 
Kaavio: Jäteveden virtakaavio 2022. Avaa kuva suurempana klikkaamalla sitä.

Jätteemme ovat pohjana uusille kiertotalouden ratkaisuille

Nivoksella syntyy jätettä lähinnä verkon rakentamisen ja jätevesien käsittelyn yhteydessä. Suurimmat määrät koostuvat pääosin purkujätteistä, pakkausmateriaaleista ja prosessien käsittelyn tuotoksena. Ongelmajätteistä olemme tunnistaneet vain kreosoottijätteen sekä CCA-kyllästeet, jotka toimitetaan Fortumille käsittelyyn ja polttoprosessiin. Kaikki jätteemme toimitetaan eteenpäin jätteen käsittelyyn ja kerääjät hyödyntävät ne omissa prosesseissaan.

Verkkotoiminnoissa syntyy erilaisia jätteitä saneeraustöiden yhteydessä: metallia, muovia, sekä kyllästettyä ja puhdasta puuta. Jätevesipuhdistamon osalta prosessista syntyy välpejätettä. Lingottua lietettä kertyy merkittävästi ja se toimitetaan Kekkilälle kompostoitavaksi ja lannoitteeksi käytettäväksi eri käyttötarpeisiin.

Kiinteän polttoaineen laitoksista syntyy tuhkaa, joka tutkitaan ennen jatkotoimia. Pääosa tuhkasta päätyy metsän lannoitukseen. Joskus näytteissä on liikaa raskasmetalleja, jolloin tuhka toimitetaan Fortumille jatkokäsittelyyn.

Tekninen isännöinti ja Palveluliiketoiminta valvovat jätteisiin liittyvää toimintaa. Seuraamme alan tilannetta ja toimijoiden yhteiskunnallisia toimia sekä ekologisuutta. Suurimpien kerääjien kanssa tapaamme vuosittain käydäksemme läpi alan uusimpia ja kestävää kehitystä tukevia trendejä. Digitalisaation kehityksen myötä valitsemme vähemmän jätettä synnyttäviä tapoja toimia ja parannamme raportoinnin ja seurannan tasoa.

Tähän raporttiin on kerätty perustiedot jätteidemme nykytilanteesta. Pyrimme vähentämään jätettä ja huolehtimaan siitä, että kaikki jätteemme kiertävät uudeksi raaka-aineeksi. Tulevina vuosina selvitämme, onko toimitusketjussamme merkittäviä jätteisiin liittyviä riskejä.

Kuvataulukko: Jätteiden kierrätys. Jätteiden mittaaminen on tarkentunut vuonna 2022 ja joissakin jakeissa tästä syystä merkittäviä muutoksia (mm. voiteluöljyt, puu). Avaa kuva suurempana klikkaamalla sitä.
Kuva: Sähköverkon materiaalivirrat 2022. Avaa kuva suurempana klikkaamalla sitä.

Turvallinen elämä

Tavoitteet 2022Toteutunut 2022
0 tapaturmaa3 lievää tapaturmaa. Kaikki tapaturmat ja läheltä piti -tilanteet käsitelty tapauskohtaisesti korjaavine toimenpiteineen.
Työmaiden työturvalisuuskoulutusten vahvistaminen 2022Koulutus toteutettiin keväällä 2022
Taulukko: Työturvallisuustavoitteet Nivoksella. 

Työntekijöidemme turvallisuus kaiken keskiössä

Työturvallisuudesta huolehtiminen on Nivoksen ykkösprioriteetteja. Turvallisuuskäytännöt rakentuvat Nivoksella seuraavasti:

 • Riskien arviointi
 • Turvallisuusohjeistus
 • Työsuojelutoiminta ja turvallisuusseuranta
 • Koulutus ja viestintä

Riskiarvioinnit

Nivoksella on tehty riskiarvioinnit kaikista työprosesseista. Arvioinnissa on käytetty Työturvallisuuskeskuksen viisiportaista mallia, jonka perusteella riskit on jaettu kolmeen tasoon riskien suuruuden perusteella. Varsinaisena työkaluna arvioinnissa on käytetty HeadPower-järjestelmän mallia.

Arviointien pohjalta on sovittu korjaustoimenpiteistä. Tiimit vastaavat itse arvioinneista ja korjaustoimenpiteistä, koska niillä on paras osaaminen käytännön toimenpiteistä. Toteutumista seuraa HR yhdessä Nivoksen työsuojelutoimikunnan kanssa. Riskiarviointeja päivitetään säännöllisin väliajoin. Riskien arviointeja täydentävät myös työterveyshuollon tekemät työpaikkaselvitykset.


Turvallisuusohjeistus

Noudatamme viranomaismääräyksiä sekä valmistajien turvallisuusohjeita, jotta työnteko olisi mahdollisimman turvallista. Tiimit ylläpitävät tarvittavaa turvallisuusohjeistusta. Esihenkilöt vastaavat siitä, että ohjeistus on relevanttia ja saatavilla. Nivoksen yhteisissä pelisäännöissä on erikseen korostettu turvallisen työtavan merkitystä. Jokaisella on oikeus keskeyttää työt havaitessaan turvallisuuspuutteita. Työsuojelutoimikunta arvioi turvallisuusohjeistuksen riittävyyttä. Ohjeistukset löytyvät pääosin sähköisessä muodossa. Eri kohteissa ylläpidetään myös turvallisuuskansioita sekä huoneentauluja.

Urakoitsijoiden kanssa toimittaessa urakoitsijoille toimitetaan urakan alussa tarvittavat turvallisuusasiakirjat ja -ohjeet. Urakoitsijat kuittaavat sähköisesti HeadPower-järjestelmässä, että ovat tutustuneet ohjeisiin ja noudattavat niitä

Työsuojelutoiminta ja turvallisuusseuranta

Nivoksella toimii työsuojelutoimikunta, jossa on yhdeksän jäsentä. Toimikunta koostuu työsuojelupäälliköstä sekä eri työntekijäryhmien nimeämistä työsuojeluvaltuutetuista ja heidän varavaltuutetuistaan. Toimikunta kokoontuu säännöllisesti neljä kertaa vuodessa ja käsittelee laajasti kaikkia työturvallisuuteen liittyviä asioita, käy läpi turvallisuuspoikkeamailmoitukset, tapaturmailmoitukset sekä turvallisuusaloitteet.

Nivoksella on käytössä sähköinen turvallisuuspoikkeamailmoitusjärjestelmä, jonka avulla kuka tahansa työntekijä voi ilmoittaa havaitsemastaan turvallisuuspoikkeamasta, riskistä tai läheltä piti – tilanteesta. Kaikki ilmoitukset rekisteröidään ja sovitaan menettelystä turmien estämiseksi jatkossa. Henkilöstöä kannustetaan tekemään ilmoituksia pienistäkin asioista, jotta niihin reagoidaan ajoissa. Varsinaiset työtapaturmat raportoidaan erillisen ohjeen mukaisesti, ja niistä ilmoitetaan välittömästi vakuutusyhtiöön. HR toimii asiantuntijana työtapaturmien raportointimenettelyssä.

Koulutus ja viestintä

Nivoksen toimialoilla vaaditaan useita erilaisia turvallisuuspätevyyksiä eli turvallisuuskortteja, jotka saa käytyään määrätyn turvallisuuskoulutuksen. Näitä ovat:

 • Työturvallisuuskortti
 • Sähkötyöturvallisuuskortti
 • Liikenneturvakortti
 • Vesityökortti
 • Tulityökortti
 • Ensiapukortti

Nämä pätevyydet tulee uusia säännöllisin väliajoin. Pääsääntöisesti asennustöitä ei voi tehdä, jos pätevyys on vanhentunut. HR ylläpitää rekisteriä käydyistä koulutuksista ja voimassa olevista korteista ja informoi esihenkilöitä hyvissä ajoin, kun on uusintakoulutuksen aika.

HR ja esihenkilöt vastaavat siitä, että turvallisuuteen liittyvät säännöt ja määräykset ovat kaikkien saatavilla sekä järjestävät tarvittavat koulutukset. Lain mukaan esihenkilöt ovat vastuussa turvallisuuskäytäntöjen noudattamisesta.

Työtapaturmat ja ammattitaudit202020212022
Työtapaturmat, poissaolon vaativat1 kpl1 kpl3 kpl
Työtapaturmat, muut5 kpl3 kpl2 kpl
Ammattitaudit0 kpl0 kpl0 kpl
Taulukko: Työtapaturmat ja ammattitaudit. Nivos ei tässä raportissa raportoi tapaturmien tyyppejä yksityisyydensuojan vuoksi. 

Työntekijöidemme hyvinvointi näkyy asiakkaillemme korkealaatuisina tuotteina ja palveluina

Työterveys

Työterveyttä ja työhyvinvointia seurataan Nivoksella systemaattisesti. Nivoksella on työterveyshuollossa kumppanina Terveystalo, jossa on nimetty työterveyshoitaja ja työterveyslääkäri. Työsuhteen alussa jokainen työntekijä käy työhöntulotarkastuksessa. Lisäksi asentajilla on määräaikaistarkastukset, jotta henkilö voidaan todeta soveliaaksi fyysiseen työhön. Työterveyshuolto tekee myös ikäkausitarkastukset nuorille työntekijöille kymmenen vuoden välein ja viiden vuoden välein yli 35-vuotiaille työntekijöille. Samoin työterveyshuolto tekee säännöllisesti työpaikka- ja työmaakatselmuksia ja arvioi kohteiden turvallisuutta ja ergonomiaa sekä antaa ohjeita ja suosituksia.

Henkilöstöhallinto laatii vuosittain työterveyden hoitosuunnitelman yhdessä Terveystalon kanssa. Suunnitelman toteutumista seurataan kahdesti vuodessa pidettävissä yhteistyöpalavereissa.

Työterveyspalveluihin kuuluvat myös erikoislääkärin palvelut, influenssarokotteet sekä fysioterapia lääkärin lähetteellä.

Työkykyä ylläpitävät prosessit

Nivoksella on käytössä varhaisen tuen malli, korvaavan työn malli sekä päihdeohjelma henkilöstön työkyvyn tukemiseksi.

Varhaisen tuen malli käynnistyy, kun sairauspoissaolot ylittävät tietyn määrän tai kun on muuten aihetta työkyvyn arviointiin. Prosessi lähtee liikkeelle esihenkilön aloitteesta puheeksiottokeskustelulla, jossa esihenkilö ilmaisee huolensa työntekijän työkunnosta. Tarvittaessa työterveyshuolto otetaan keskusteluun mukaan, ja työntekijälle laaditaan suunnitelma työkunnon varmistamiseksi. Päihdeohjelma noudattaa samoja periaatteita kuin varhaisen tuen malli.

Korvaavan työn mallia noudatetaan tilanteissa, joissa sairaus tai tapaturma estää työntekijää toimimasta normaaleissa työtehtävissään. Työntekijän kanssa voidaan tällöin sopia, että hän tekee jotain korvaavaa työtä, jota hänen on mahdollista tehdä terveydentilastaan huolimatta. Korvaava työ on aina työntekijälle vapaaehtoista, ja se ei saa häiritä henkilön toipumista.

Työhyvinvointi

Työhyvinvoinnin varmistaminen ja edistäminen ovat Nivoksen toiminnan ja nivosmeingiksi kutsutun työkulttuurimme keskiössä. Työhyvinvoinnin keskeisiä elementtejä ovat kokemukset oman työn merkityksellisyydestä, oman työn hallinnasta, hyvästä johtamisesta sekä hyvistä työolosuhteista.

Pyrimme edistämään näitä osa-alueita jatkuvasti kouluttamalla niin henkilöstöä kuin esihenkilöitä.

Olemme korona-ajasta lähtien ottaneet käyttöön Työhyvinvoinnin ikkunat -mallin, jossa esihenkilö säännöllisesti käy jokaisen alaisen kanssa läpi työhyvinvoinnin keskeiset elementit kullakin hetkellä. Elementtejä ovat työn kuormittavuus, työntekijäkokemus sekä työn kehittämistarpeet. Etätöiden tultua nyt yleiseksi työntekotavaksi malli on osoittautunut erittäin tärkeäksi. Lisäksi tuemme eri tavoin henkilöstömme fyysistä ja henkistä hyvinvointia liikuntaharrastustoiminnan sekä virikekortin avulla.

Työhyvinvointi ja sen edistäminen ovat Nivosmeiningin ytimessä.

Olemme v. 2022 seuranneet työhyvinvointia henkilöstöpulssikyselyllä. Kyselyssä selvitetään kuukausittain työntekijän fiilistä ja kokemaansa työkuormaa sekä työntekijäkokemusta. Asteikolla 1 – 5 keskiarvoksi vuoden aikana tuli 3,5. 

Laadimme vuosittaiset tilastot työhyvinvointimittareista, joita ovat sairauspoissaolojen määrä, vaihtuvuus, työhyvinvointitoimenpiteiden kustannukset, työterveyshuollon kustannukset, käynnistettyjen työkykyä ylläpitävien prosessien määrä ym.

Asiakasturvallisuus on olennainen osa laadukasta palvelua

Vesi

Vedentuotannon riskit on arvioitu WSP (water safety plan)-riskiarvioinnilla yhteistyössä valvontaviranomaisten kanssa. Riskiarvioinnissa määritimme koko vedentuotantoketjun riskit raakavesilähteeltä aina kiinteistölle saakka. WSP-arvioinnin avulla olemme tunnistaneet vedenlaatuun mahdollisesti vaikuttavat tekniset ja toiminnalliset riskit, joiden varalle olemme laatineet toimenpiteet. Seuraamme säännöllisesti toimenpiteiden toteutumista. WSP riskiarviointia tarkastetaan vuosittain.

Jakamamme talousveden laatu täyttää Sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen laatuvaatimukset ja -tavoitteet. Seuraamme veden laatua säännöllisesti pohjavedestä, vedenottamolta ja verkostosta eri kulutuspisteistä. Viranomaisvalvonnan tuloksista teemme neljännesvuosiyhteenvedot sekä vuosiyhteenvetotaulukot, jotka löytyvät täältä.

WSP:n lisäksi toteutamme jatkossa jätevesipuolen SSP (Sanitation safety plan)-riskiarviointia, jolla arvioidaan riskit ympäristön pilaantumisesta jätevesillä. Riskiarvioinnit liittyvät keskeisesti varautumissuunnitteluun. SSP-riskiarviointi tullaan tekemään vuosien 2023–2024 aikana. SSP:n avulla pystymme entistä monipuolisempaan varautumiseen ja riskienhallintaan.

Energia

Energiaratkaisujen asiakasturvallisuus on varmistettu aurinkovoimaloiden, lämpöpumppuratkaisujen ja latausratkaisujen osalta seuraavasti:

 • Toimitamme asiakkaillemme laitteiden valmistajien manuaalit eli käyttöohjeet, joissa on turvallisuusohjeet loppukäyttäjälle.
 • Asennustyössä huomioidaan asiakkaan käyttöturvallisuus.
 • Sähköturvallisuuden osalta tehdään tarvittavat sähköturvallisuuteen liittyvät mittaukset käyttöönoton yhteydessä ja tämä tieto kirjataan tarkastuspöytäkirjaan tai käyttöönottolomakkeeseen.
 • Lämpöpumppuratkaisuissa turvallisuuteen vaikuttavana tekijänä on todettu oleva käytetty kylmäaine. Sekä energiakaivokentällä että lämmönjakohuoneessa putkistojen osalta suoritetaan tarvittavat painekokeet ja varmistetaan paineluokat. Energiakaivojen osalta tehdään mm. tarvittava lämpökaivojen sijaintikatselmus.
 • Lisäksi asentamisen aikana huomioidaan työmaan turvallisuuteen liittyvät asiat, kuten alueiden rajaaminen.

Tämän lisäksi liikennekaasun myynnin eli tankkauksen osalta huomioimme asiakasturvallisuuteen liittyviä asioita viranomaismääräysten mukaisesti. Esimerkkinä tällaisesta on mm. kaasun hajustaminen: kaasuvuodon ollessa kyseessä voidaan kaasu haistaa. Tankkausaseman osalta tunnistetut riskit ja vaarat on kattavasti kuvattu biokaasulaitoksen ja tankkausaseman pelastussuunnitelmaan.

Tankkausasemien osalta havaittuja ja tunnistettuja asiakasturvallisuuteen liittyviä asioita:  

 • säännölliset valvontakierrokset ja niiden havaintoihin puuttuminen
 • vikatilanteiden/hälytysten läpikäynti jälkikäteen toiminnan kehittämiseksi edelleen
 • säännölliset palaverit, joissa käydään tankkausasemien tilannetta läpi
 • vikapäivystyksen kautta pystytään auttamaan asiakasta
 • tankkaustilanteissa tankkausasemille on lisätty asiakkaille suunnattua ohjeistusta toiminnan kehittämiseksi

Sähköverkko ja rakentaminen

Sähköverkon käyttöön ja rakentamiseen liittyy myös asiakasturvallisuusnäkökulmia. Jakeluverkot kulkevat maastossa ympäri maakuntia ja sähköverkon kuntoa valvotaan säännöllisillä tarkastuksilla sekä huolloilla. Mahdolliset viat korjataan nopeasti ja seuraamme sähköverkon tilaa ja vikoja aktiivisesti eri järjestelmien avulla. Sähköverkon rakentamisen osalta sähköverkkoa rakennetaan standardien mukaisesti, jolloin se on lähtökohtaisesti turvallinen niin ammattitaitoisille käyttäjille kuin asiakkaille. Samat varmistukset pätevät myös muihin Nivoksen verkkoihin.

Arviointikohteitamme ovat:

 • Säävarman sähköverkon määrä
 • Toimitusvarmuus
 • Vikojen määrä
 • Automaation taso/määrä

Uusimme sähköverkkoamme säävarmaksi kaapeloimalla tarkkaan valittuja kohteita. Kaapeloimme vuosittain noin 20 km keskijännitejohtoja ja 10 km pienjännitejohtoja. Kaapelointi parantaa merkittävästi johtojen käyttövarmuutta ja vähentää asiakkaiden kokemia häiriöitä. Nivoksella on lisäksi varauduttu valmiussuunnitelmilla verkon mahdollisiin suurhäiriöihin sekä eri liiketoimintojen kunnossapitoon ja investointeihin. 

Asiakkaidemme yksityisyydensuoja on Nivoksella varmistettu lakisääteisesti

Nivos-konsernissa on nimetty tietosuojavastaava, jonka vastuulla on kehittää, valvoa ja raportoida tietosuojaan liittyviä kysymyksiä. Nivos-konsernissa on myös julkaistu tietosuojapolitiikka ja -ohjeistus, jonka mukaan henkilöstö toimii. Kaikille henkilörekistereille on nimetyt vastuuhenkilöt.

Mahdollisen tietovuodon varalta Nivoksella on olemassa prosessi sen tutkimiseen ja käsittelyyn. Noudatamme 72 tunnin aikarajaa ilmoitusmenettelyn suhteen. Käsittelyprosessissa arvioidaan joka kerta erikseen, onko syntynyt tarvetta tapauksen raportoinnista viranomaisille ja/tai asianosaisille. Tietosuojavastaava on vastuussa selvittelyprosessista, ja hän pitää myös kirjaa tapauksista. Tapaukset käsitellään myös työsuojelutoimikunnassa ja arvioidaan toimenpiteet vastaavien tapausten ennaltaehkäisemiseksi.

Jokainen nivoslainen käy verkkokurssin tietosuoja- ja tietoturva-asioista. Henkilöstöhallinto valvoo kurssien suorittamista. Verkkokurssit uusitaan vuosittain.

 Nivos-konsernissa on käytössä tietosuojapolitiikka ja -ohjeistus, jonka mukaan henkilöstömme toimii. 

Asiakkaan yksityisyydensuoja hallitaan operatiivisella tasolla Nivoksen asiakaspalvelussa. Hallinnollisella tasolla toimii tietoturvan johtoryhmä, joka ohjaa ja valvoo, että Nivos ja Nivoksen toimittajat noudattavat kulloinkin voimassa olevaa lainsäädäntöä ja yrityksen ohjeistusta. Asiakkaan yksityisyydensuojaamiseen on laadittu myös tietosuojaselosteita, joissa kerrotaan tarkemmin yksityisyydensuojan toteutuksesta Nivoksella ja Nivoksen toimittajilla.

Terve liiketoiminta

Tavoitteet 2022Toteutunut 2022
Sähkökatkojen vähäinen kestoSähkökatkojen energialla painotettu pituus 
per asiakas 6,5 minuuttia. (Vuoden 2021 katkot 12 min. Valtakunnallinen keskiarvo v. 2021 oli 48,5 min. Vuoden 2022 tietoa ei vielä saatavilla
Häiriötön vesihuolto: automaatiouudistuksen käyttöönottoTalousveden automaatio 2021, jätevedenpumppaamot 2022, -puhdistamo 2023 
Vastuullinen ja kustannustehokas kaukolämpö, datahukkalämmön alkuperä varmennnetaan.Kaukolämpöliiketoiminnan sähkö sekasähköä, ei vielä uusiutuvista energianlähteistä, jatkokehitys 2023. Rajataan alkuperän selvitys omaan suoraan sähkön hankintaan.
Kaukolämmön hinnan tasaisuus asiakkailleErityistilanne Ukrainan sodan ja sen seurauksien vuoksi; tavoite kuitenkin pitkällä linjalla jatkuu olosuhteiden puitteissa.
Eettisen ohjeistuksen koulutus sekä korruptionvastaisuus käyty läpi koko henkilöstön kanssa vuoden 2020 aikana, päivitys 2022.Päivityskoulutukset aloitettu, 80% suoritti 2022 ja jatketaan 2023.
Taulukko: Terveen liiketoiminnan painopistealueeseen liittyvät vastuullisuustavoitteet ja -toimenpiteet. 

Nivoksen liikevaihto koostuu veden, energian ja siirtopalveluiden myynnistä sekä liittymämaksuista. Kustannukset ovat näihin liittyviä suoria aine- ja tarvikemaksuja. Lisäksi olemme panostaneet paljon alueen infraverkkoihin, jolloin investointien poistot ovat tuloksessa suuri kustannuserä. Lisäksi kustannuksia syntyy muun muassa digitalisaatioon ja henkilöstöön panostamisesta.  
 
Liikevoitto vuonna 2022 oli negatiivinen 412 tuhatta euroa. Tulos jäi alle suunnitellun energiakriisin ja kohonneen inflaation vuoksi. Liikevoiton jälkeen rahoituskulut veivät konsernin tilikauden tuloksen tappiolliseksi. Tappion määrää kasvatti Fennovoiman ydinvoimalahankkeen osuuksien arvonalennuskirjaus. Tulevina vuosina tilikauden tuloksen on tarkoitus parantua vuosittain niin, että vuodesta 2023 alkaen konsernin vuosittainen tulos on voitollinen. Tähän päästään kehittämällä liiketoimintojen kannattavuutta.  
 
Nivos on aiempina vuosina tulouttanut kunnalle vuosittain merkittävän summan, jolla on ollut merkitystä kunnan talouden tasapainossa. Nivos on seudullisesti merkittävä työllistäjä, sillä oman henkilöstön lisäksi Nivos käyttää paljon kumppaneita erilaisissa tehtävissä. 
 
Lähivuosina Nivoksen taloudessa painopiste tulee olemaan kannattavuuden lisäämisen ohella rahoitusriskien pienentämisessä ja tuloksen parantamisessa. Tavoitteena on investointien tulorahoituksen kohentaminen ja voitonjakokelpoisuuden palauttaminen.  
 
Taloudellinen kestävyys on tasapainoista kasvua, joka mahdollistaa sosiaalisen kestävyyden ja helpottaa tulevaisuuden haasteiden kohtaamisen, kuten erilaisten poikkeusolojen aiheuttamat tilanteet. Taloudellisen kestävyyden kohentamista viedään eteenpäin yhdessä vihreän siirtymän ja fossiilittomien ratkaisujen kanssa. Taloudellista kestävyyttä seurataan kuukausittain liiketoimintavetäjien toimesta. Nivoksen tavoitteena on taloudellisen kestävyyden osalta tilikauden tuloksen parantaminen ja omavaraisuusasteen nostaminen. 

Kunnan jakeluverkkojen vastuullisena toimijana saamme valtiolta tukea valittuihin hankkeisiimme

Haimme vuonna 2021 Työ- ja elinkeinoministeriöltä energiatukea kaukolämmön lämmöntalteenottolaitoksen laajentamista varten. Investoinnin tarkoituksena on vähentää maakaasun tarvetta kaukolämmön tuotannossa. Saimme myöntävän päätöksen TEM:ltä, mutta emme ole vielä vuonna 2021 hakeneet tuen maksatusta.

Lisäksi haimme ELY-keskusten sekä TE-toimistojen kehittämis- ja hallintokeskukselta (KEHA-keskus) tukea varautumisen ja jatkuvuudenhallinnan kehittämiseen Mäntsälän seudulla. Projekti tehtiin vesiliiketoiminnassa. Tuki maksettiin Nivokselle vuonna 2021.

Tukien luonteeseen kuuluu tarkastuskäynti, joka tehdään viiden vuoden kuluessa tuen maksamisesta. Tarkastuskäynnillä perehdytään hankkeeseen ja tuottajan on pystyttävä osoittamaan tuen maksamisen perusteet dokumentoituina. Nivoksella dokumentointi hoidetaan asianmukaisesti ja valmiudet tarkastuskäynneille ovat jo olemassa.

Nivoksen avainluvut 2022: Konsernin liikevaihto 25,5 miljoonaa euroa, konsernin liikevoitto -411668 euroa, konsernin investoinnit 8,8 miljoonaa euroa

Investoimme alueen infrastruktuuriin: vesihuollon investointeja 2021
 

Vesijohto- ja viemärisaneeraukset

Saneerauksilla taataan toimitusvarmuus ja laadukas talousvesi asiakkaille sekä resurssitehokas jätevedenjohtaminen, puhdistus ja palautus luontoon. Isoin saneerauskohde oli Antintien vesijohdon saneeraus, jossa saneerattiin 400 metriä yli 50 vuotta vanhaa valurautaista vesijohtoa uudeksi muoviputkeksi. Antintien vesijohto yhdistettiin kahdesta suunnasta Ullantien vesijohtoon, jolla parannetaan toimitusvarmuutta suhteessa aiempaan.  Nykyisin voimme syöttää alueelle vettä kolmesta eri suunnasta, ja näin saamme rajattua mahdollisissa vesikatkotilanteissa vedenjakeluhäiriön pienelle alueelle.

Lisäksi saneerasimme muutamia vesijohdon runkoventtiileitä. Hyvin toimivilla venttiileillä varmistamme toimitusvarmuutta ja saamme häiriöt rajattua pienemmälle alueelle.  

Jätevedenpumppaamoiden saneerausrahat kohdistettiin vuonna 2022 Pukkilan siirtolinjalle, jossa uusittiin siirtolinjan pumppaamoiden pumppuja. Uusilla pumpuilla saavutetaan aiempaa parempi pumppausteho ja tätä kautta ylivuotoriski luontoon pienenee. Uudet pumput ovat myös energiatehokkaampia kuin aiemmin käytössä olleet. 

Uutta vesijohtoverkostoa rakensimme yhteensä 1 200 m ja viemäreitä 950 m. Uudisrakentamista tehtiin Lempivaaran asuinalueella sekä Linnalan teollisuusalueen jatkeella. Lisäksi vuonna 2022 alkaneen Roinilanpellon asuinalueen rakentamisen odotetaan valmistuvan vuoden 2023 alussa.

Uusia vesi- ja viemäriliittymiä solmittiin vilkkaasti

Vuosi 2022 oli poikkeuksellisen vilkas uusien liittymien suhteen. Mäntsälään uusia vesi- ja viemäriliittymäsopimuksia allekirjoitettiin 66 kpl ja Pukkilaan 5 uutta liittyjää. Nivos hoitaa myös Pornaisten kunnan liittymissopimukset kunnan puolesta ja viime vuonna Pornaisiin tuli 24 uutta liittymäsopimusta.

Pidämme huolta ihmisistä

Tavoitteet 2022Toteutunut 2022
Tasa-arvoisuus työntekijäkunnassa ja johdossa; tehtävät täytetään osaamisen perusteellaToteutamme anonyymiä rekrytointia
0 syrjintätapausta, työhyvinvointitutkimuksen tulokset ja työhyvinvoinnin parantaminen0 syrjintätapausta on toteutunut eli ei tapauksia. Työhyvinvointitutkimusta ei toteutettu
Vastuullisuuskoulutus kaikille vuoden 2022 aikanaToteutettu
Onnistunut etätyön integrointi osaksi normaalia työntekotapaaToteutettu
Taulukko: Hyvän henkilöstöpolitiikan vastuullisuustavoitteet ja -toimenpiteet. 

Nivos on merkittävä työllistäjä Mäntsälän alueella. Voimme vaikuttaa henkilöstön ja sitä kautta yhteiskunnan edistämiseen kouluttamalla työntekijöitämme mm. uusimpien innovaatioiden hyödyntämiseksi sekä huolehtimalla monimuotoisuudesta ja syrjinnän ehkäisystä. Henkilöstöhallintomme vastaa koulutusten suunnittelusta ja työntekijöiden henkilökohtaisesta kehityksestä työssään. Parannustarpeet saamme esiin työtyytyväisyyskyselyissä sekä avoimella palautekanavalla.

Nivoksella on 70 vakituista ja viisi määräaikaista työntekijää. Vanhempainvapailla oli vuonna 2022 kaksi miespuolista henkilöä. Kaikilla työntekijöillä on yhtäläiset oikeudet työterveydenhuoltoon, kehityskeskusteluihin sekä toimenkuvan palkkatasoon.

Palkattomia työsuhteita ei ole. Teemme yhteistyötä oppilaitosten kanssa ja tarjoamme työharjoittelujaksoja alan opiskelijoille, jolloin opiskelijat eivät ole työsuhteessa yritykseen. Viime vuonna Nivoksella on ollut kuusi palkatonta toisen asteen opiskelijaa työharjoittelussa verkostoasennuspuolella.

Työtyytyväisyysluku QWLei mitattu   
Henkilöstön sukupuolijakaumaMiehetNaisetYhteensä 
 561975 
Määräaikaiset/vakituisetMääräaikaisiaVakituisiaYhteensä 
 57075 
Ikärakenne18-30 v.31-40 v.41-60 v.61-67 v.
 1414416
Uudet työntekijät ikäryhmittäinMiehet 18-35 v. Miehet 45-55 v. Naiset 18-35 v.Naiset 45-55 v.
 2111
Lisäksi kesätyöntekijöitä määräajanMiehet 20-30 v. Naiset 20-30 v.Naiset 30-45 v.
 3 11
Pois lähteneet (kesätyönt. ei mukana)Miehet 18-35 v.Miehet 40-54 v.Miehet 55-65 v.Naiset 35-50 v.
 8223
VanhempainvapaallaIsyyslomilla   
 2   
Taulukko: Henkilöstön työsuhde-, ikä- ja sukupuolijakaumat. Osa-aikaisia on vuonna 2022 ollut neljä, joista kaikki naisia. Osa-aikaisuus on sovittu työntekijän omasta pyynnöstä.
Johtoryhmän ja esihenkilöiden sukupuolijakaumatNaisetMiehetYhteensä
Johtoryhmä156
Esihenkilöt (sis. johtoryhmän)41216
Taulukko: Johtoryhmän ja esihenkilöiden sukupuolijakaumat. 

Henkilöstön koulutus motivoi ja parantaa palveluamme

Kouluttaminen ja osaamisen kehittäminen ovat Nivoksen strategian kulmakiviä. Uskomme elinikäiseen oppimiseen ja kannustamme koko henkilöstöämme jatkuvaan osaamisen kehittämiseen. Siten varmistamme korkean osaamisen tason Nivoksella.

Henkilöstön kehittäminen Nivoksella pohjautuu kehityskeskusteluihin, jotka käydään kahdesti vuodessa. Kehityskeskustelussa käydään läpi henkilön osaaminen ja omat tavoitteet sekä Nivoksen strategia ja tavoitteet. Keskusteluiden pohjalta laaditaan kehityssuunnitelma, johon voi sisältyä koulutuksia, työssä oppimista ja muita erilaisia kehitystoimenpiteitä

Teemme myös koko henkilöstölle osaamiskartoitukset, joiden avulla saamme kokonaiskuvan osaamisen tasosta sekä hallitsemme samalla osaamisriskiä.

Joka vuodelle tehdään yksilöllisten kehityssuunnitelmien pohjalta koko konsernin koulutussuunnitelma, jossa kuvataan kattavasti Nivoksen koulutustarpeet kulloisellekin vuodelle. Budjetoimme koulutukseen merkittävän summan rahaa vuosittain investointina tulevaisuuteen.

Teemme yhteistyötä useiden oppilaitosten kanssa. Otamme Nivokselle harjoittelijoita eri kouluista, ja samalla tarjoamme täydennyskoulutusmahdollisuuksia työntekijöillemme. Hyödynnämme oppisopimus- ja koulutussopimusjärjestelyjä. Nivoksella on Keudan kanssa strateginen kumppanuussopimus, jonka ansiosta pystymme kouluttamaan osaajia meille sekä räätälöidyin täsmäkoulutuksin että yleisten tutkintojen puitteissa. Suunnittelemme yhdessä opintokokonaisuuksia, jotka parhaiten palvelevat tarpeitamme. Vuoden 2022 aikana Nivoksella oli koulutussopimusjärjestelyn kautta kuusi asentajaharjoittelijaa Keudalta eripituisilla jaksoilla.

Vuonna 2022 nivoslaiset ovat kehittäneet ammattitaitoaan myös työn ohella. Yksi kaukolämpöasentajistamme suorittaa Hyriassa oppisopimuksella kaukolämpöasentajan tutkintoa ja yksi on suorittanut voimalaitosmestarikoulutuksen. Lisäksi vesihuollon asentaja suorittaa vesihuoltomestarin tutkintoon tähtääviä opintoja. Kaksi esihenkilöä suorittaa lähiesimiehen ammattitutkintoa. Lisäksi kaksi sähköasentajaa on suorittamassa työnsä ohella kylmäaineasentajan pätevyyttä. 

Nivokselle on laadittu eettinen ohjeistus, joka on jaettu jokaiselle työntekijälle painettuna. Uudet työntekijät saavat ohjeistuksen työsuhteen alussa. Lisäksi ohjeistus löytyy sähköisessä muodossa. Ohjeistuksessa on käyty läpi oikeat toimintatavat ja korruptiota ehkäisevät periaatteet ja toimenpiteet. Jokainen on velvollinen noudattamaan ohjeistusta sekä raportoimaan havaitsemistaan väärinkäytöksistä. Henkilöstöhallinto vastaa raportoitujen tapausten tutkinnasta. Vuonna 2021 otettiin käyttöön anonyymi raportointijärjestelmä First Whistle, joka on rakennettu vastaamaan EU:n Whistleblowing-direktiivin määräyksiä. Vuoden 2022 aikana tutkittiin kaksi raportoitua epäilyä, jotka koskivat sisäisiä asioita kuten työturvallisuutta ja –hyvinvointia. Huolenaiheet käsitellään työryhmässä, johon kuuluu toimitusjohtaja ja kaksi jäsentä. Työryhmä päättää korjaavat toimenpiteet ja vie ne tarvittaessa hallituksen käsiteltäviksi. 

Syrjimättömyys on olennainen osa hyvinvoivaa organisaatiota

Nivoksella on laadittu yhdenvertaisuussuunnitelma, joka kuvaa ne periaatteet ja toimenpiteet, joilla haluamme varmistaa yhdenvertaisuuden toteutumisen. Sovellamme myös rekrytoinneissa anonyymin rekrytoinnin mallia, mikä tarkoittaa sitä, että valitessamme hakijoita haastatteluun emme tiedä heidän nimeään, ikäänsä, sukupuolta emmekä etnistä taustaa. Haluamme näin varmistaa mahdollisimman tasapuolisen kohtelun kaikille työnhakijoille sekä myös varmistaa, että valinta perustuu vain osaamiseen ja pätevyyteen.

Olemme julistautuneet syrjimisvapaaksi alueeksi. Syrjintää ei hyväksytä missään muodossa talon sisällä eikä myöskään sidosryhmiemme tai asiakkaidemme suuntaan. Nivoksella on olemassa sovitut prosessit mahdollisten syrjimättömyysperiaatteiden rikkomustapausten käsittelemiseksi. Vuonna 2022 ei esiintynyt yhtään syrjintätapausta.

Sovellamme rekrytoinneissa anonyymin rekrytoinnin mallia, mikä tarkoittaa sitä, että valitessamme hakijoita haastatteluun emme tiedä heidän nimeään, ikäänsä, sukupuolta emmekä etnistä taustaa.

Koulutettujen henkilöiden määrä2022
Henkilöstö yhteensä75
Naiset19
Miehet56
Osallistui koulutuksiin55
Naiset11
Miehet44
Kokonaistuntimäärä2 356
Naiset368
Miehet1 988
Taulukko: Vuonna 2022 koulutuksiin osallistuminen.