Vastuullisuuden johtaminen

Vastuullisuuden johtaminen

Nivos-konsernin arvot on rakennettu yhdessä koko henkilöstön kanssa. 

Arvomme ovat avoimuus, luottamus ja yhdessä tekeminen, jotka nivottuna yhteen mahdollistavat onnellisen asiakkaan. Arvotyömme näkyy käytännössä pelisääntöjemme mukaisena toimintatapana. Arvot eivät ole irrallinen osa johtamista tai toimintaa. Toimimalla arvojemme mukaisesti pääsemme strategisiin tavoitteisiimme.

Nivoksen arvot avoimuus, luottamus ja yhdessä tekeminen mahdollistavat onnellisen asiakkaan.

Korkein päätösvalta on Nivoksen hallituksella

Nivos-konsernin korkein päätösvalta on osakeyhtiön hallituksella. Hallitus koostuu yhdeksästä jäsenestä sekä Nivoksen toimitusjohtajasta. Puheenjohtajana toimi vuonna 2022 kunnanvaltuutettu Kalevi Heinonen. Jäsenistä kuusi on luottamushenkilöitä eli Mäntsälän kunnanvaltuutettuja ja kolme asiantuntijoita. Asiantuntijat vuonna 2022 edustivat energia-alaa, markkinointia ja viestintää sekä LVIS-alaa.

Hallitus valitaan nelivuotiskaudeksi Mäntsälän kunnanvaalien jälkeen. Kunnanhallituksen puheenjohtaja laati listan luottamushenkilöistä ja soveltuvista asiantuntijoista. Päätöksen hallitusjäsenistä tekee kunnanvaltuusto. Kunnan ohjeistuksen mukaan ainakin kolmasosa hallituksesta tulee olla joko miehiä tai naisia. Näin tähdätään tasa-arvoisuuteen ja syrjimättömyyteen. Vaikka jäsenistä kuusi on kunnanvaltuutettuja ja siten tietyn puolueen edustajia, hallituksen periaatteena on yhtiön hallituksessa toimia ensisijaisesti yhtiön edun mukaan. Kunnanvaltuusto hyväksyy jäsenet valtuuston kokouksessa.  

Yritysvastuun kentästä jäsenillä on hyvä perusymmärrys. Mäntsälän kunnan tavoitteena on olla ekologisesti kehittyvä kunta ja strategiassa vastuullisuus on yksi tärkeistä arvoista. Osakeyhtiön hallitus ei toistaiseksi ole osallistunut Nivoksen kestävän kehityksen strategian, tavoitteiden, vaikutusten tai huolellisuusvelvoitteiden arviointiin tai valvontaan vaan ne ovat olleet yhtiön johdon tehtäviä. Hallituksessa käsitellään ja hyväksytään strategia, budjetti sekä Nivoksen tilinpäätös ja vuosikertomus, jonka osana on vastuullisuusraportointi. Näin ollen hallitus hyväksyy raportin antamat tiedot ja toimenpiteet sekä vastuullisuuden kehityssuunnitelman. Kestävän kehityksen tietotason edistäminen ja vaikutuksien arviointi käsitellään vuoden 2023 aikana.  
Hallituksen jäsenien muita sitoumuksia kysytään vuosittain, jotta voimme arvioida mahdollisia eturistiriitoja paremmin.  

Konsernin hallituksen lisäksi Nivoksen tytäryhtiöillä on omat hallitukset. Ne ovat kolmen hengen hallituskokoonpanoja, joissa tytäryhtiön toimitusjohtaja on mukana. Konsernin ja yhtiöiden hallituksissa on joitakin samoja jäseniä. Tämä on edullista yhtiön toiminnalle.

Yhtiöiden ja konsernin hallitusten jäsenet saavat palkkiona maltillisen kokouspalkkion. Muuta palkitsemista ei ole. Nivoksen johto on koko yhtiön henkilöstön palkitsemisen mallissa, jossa kiinteän palkan lisäksi kaikille jaetaan samassa suhteessa bonus, mikäli tilikausi on voitollinen ja bonusta voidaan maksaa. Palkitsemista ei toistaiseksi ole yhdistetty vastuullisuustavoitteisiin tai –tuloksiin. Viime kädessä hallitus hyväksyy palkkiot. 

Johtoryhmä vastaa Nivoksen vastuullisuusohjelmasta

Nivoksen vastuullisuusohjelmaa, tavoitteita ja toimenpiteitä ohjaa työryhmä, joka koostuu yhtiön johtoryhmästä. Johtoryhmä koostuu konsernin ja yhtiöiden toimitusjohtajista sekä talousjohtajasta. Näin olemme pyrkineet varmistamaan riittävän osaamistason yrityksen toimintakentässä ja vastuullisuusvaikutustemme arvioinnissa ja hallinnassa. Työryhmä jakaa vastuita tarpeen mukaan myös muille työntekijöille, muun muassa energiankulutuksen ja jätteiden sekä henkilöstön seurannan osalta. Edistystä ja tehokkuutta arvioidaan vastuullisuusohjelman mukaisesti vähintään kerran vuodessa työryhmän kokouksessa.

Työryhmä on määritellyt yhtiön olennaiset vastuullisuuden aiheet, niille tavoitteet ja toimenpiteet sekä kuullut sidosryhmiä olennaisten aiheiden vahvistamiseksi. Jokaiselle olennaiselle aiheelle on määrätty GRI-standardin mukainen mittari ja täydennetty standardia paikoin omilla soveltuvilla mittareilla. Tavoitteiden ja toimenpiteiden edistymistä ja mittarien tiedonkeruuta seurataan vuoden aikana työryhmän tapaamisissa. Olennaiset aiheet arvioidaan vuosittain työryhmällä uudestaan ja kolmen vuoden välein tehdään riskiarviointi laajemmin vastuullisuuden painopisteistä. Tämä laajempi arviointi käydään läpi sidosryhmien tai heidän edustajiensa sekä asiantuntijoiden kanssa, jotta voidaan varmistua yhteiskunnallisesti oikeista vastuullisuuden painopisteistä. 

Sidosryhmien huolenaiheille on järjestetty anonyymit palautekanavat, sekä omalle henkilöstölle että ulkoisille sidosryhmille. Lisäksi käytössä ovat nimelliset palautekanavat, kuten asiakaspalvelunumero, palautelomake ja sosiaalisen median kanavat. Huolenaiheet käsitellään yhtiön työryhmässä ja tehdään tarvittavat korjaustoimenpiteet. 

Kolmen vuoden välein tehdään riskiarviointi laajemmin vastuullisuuden painopisteistä. Tämä laajempi arviointi käydään läpi sidosryhmien ja asiantuntijoiden kanssa yhteiskunnallisesti oikeiden painopisteiden varmistamiseksi. Seuraava arviointi tehdään vuonna 2023.

Työryhmän onnistumista arvioidaan tavoitteiden toteutumisella jatkuvassa prosessissa, jonka tarkistuskohdat ovat neljännesvuosittain johtoryhmän tapaamisissa. Mikäli sovittuihin tavoitteisiin ei päästä, käy työryhmä läpi systemaattisesti ne osa-alueet, jotka ovat johtaneet tavoitteista jäämiseen ja tekee korjaavat toimenpiteet. Tarvittaessa voidaan hyödyntää ulkopuolista tahoa tehostamaan vastuullisuustoimenpiteitä.

Nivos-organisaation johto. Avaa kuva suurempana klikkaamalla sitä.

Vastuullisuusraportointi ja raportin valmistelu

Nivoksen vastuullisuusraportti laaditaan vuosittain osana vuosikertomusta edellisen vuoden lukuihin ja edistysaskeliin perustuen. Raportti on laadittu noudattaen GRI-standardin kahdeksaa laatuvaatimusta: virheettömyys, tasapainoisuus, selkeys, vertailtavuus, riittävät tiedot, kattavuus, ajanmukaisuus ja tarkistettavuus. Lisäksi sisällössä ja vastuullisuustyössä on huomioitu periaatteet sidosryhmien osallistamisesta ja koko arvoketjun merkittävistä vaikutuksista. 

Vastuullisuusohjelma on laadittu vuosien 2019–2020 aikana vastuullisuustyöryhmän toimesta. Ensimmäisessä vaiheessa työryhmä on arvioinut yhtiön vaikutuksia yhteiskuntavastuun teemoihin eli sosiaalisia, hallintotapa- sekä ympäristövaikutuksia. Sosiaaliset arvioinnit kattavat oman henkilöstön, yhteiskunnan ja sidosryhmät sekä niiden suorat ja epäsuorat vaikutukset. Ympäristövaikutukset kattavat niin ikään sekä omat suorat vaikutukset että merkittävät epäsuorat vaikutukset. Jälkimmäisiin kuuluvat esimerkiksi toimitusketjun luomat ympäristövaikutukset. Hallintotapavastuu käsiteltiin pääsääntöisesti yhtiön sisäisenä arviointina. Kustakin GRI-standardin olennaisesta aiheesta on tehty sisäinen riskiarviointi Nivoksen vaikutuksista sekä vastavuoroisesti ympäröivistä vaikutuksista Nivoksen toimintaan. Arvioinnissa on keskitytty muun muassa tasa-arvoiseen kohteluun, ihmisoikeuksiin, hyvän elämän mahdollistamiseen kaikille, yhtiön lahjomattomuuteen, mahdollisimman puhtaaseen ympäristöön, kiertotalouden toteuttamiseen sekä ilmastonmuutokseen vaikuttaviin päästöihin. Näiden arviointien pohjalta syntyivät Nivoksen yhteiskuntavastuun olennaiset aiheet. Lisätietoa vastuullisuuden painopisteistä täällä.

Toisessa vaiheessa valitut aiheet on käyty läpi sidosryhmien edustajien kanssa. Sidosryhmien edustajat ovat voineet kommentoida merkittäviksi arvioituja olennaisia vastuullisuuspainopisteitä sekä lisätä uusia aiheita, jotka he kokivat tärkeiksi Nivoksen toiminnan kannalta. Tästä selvityksestä on tarkemmin kohdassa kuulemme sidosryhmiämme. Kolmannessa vaiheessa arvioitiin hankintaketjujen vaikutus Nivoksen vastuullisuuteen selvittämällä kunkin merkittävän toimittajan oma vastuullisuus. Tästä selvityksestä on tarkemmin kohdassa toimittajiemme vastuullisuus. Näiden prosessien kautta valikoituivat tässä raportissa läpikäydyt Nivoksen yhteiskuntavastuun olennaiset aiheet ja yhtiön vaikutukset sosiaaliseen, hallintotavan sekä ympäristötekijöiden kestävään kehitykseen.

Olennaisten aiheiden mittarien tulokset olemme keränneet vuosien 2019–2022 toiminnasta. Aiheet ja mittarit on määritelty niin, että sekä Nivoksen merkittävät positiiviset vaikutukset, että negatiiviset, vielä parannusta vaativat vaikutukset voidaan kertoa selkeästi ja vertailtavasti kaikille sidosryhmillemme. Jokaisen aiheen osalta pyrimme tuottamaan lukuja nykytilanteesta sekä tavoitteista. Kaikki lukumme ovat tarkistettavissa tietolähteistä ja useat luvuista raportoidaan jo tällä hetkellä eri instituutioille.

Nivoksen toiminnan vaikutusarviointi 2022

Merkittävimmät energiaa kuluttavat ja jätteitä tuottavat prosessit:
Kaukolämmön tuotanto ja sähkönsiirto kuluttavat eniten energiaa ja tuottavat enimmät jätteet.

Kaukolämpö

 • Merkittävimmät vaikutukset: Häviöt ja energianlähteet, ei merkittäviä ympäristöriskejä.
 • Merkittävimmät välilliset vaikutukset: Merkittävimmät hankinnat: energian toimittajat –  energialähteisiin liittyvät mahdolliset negatiiviset vaikutukset.
 • Suunnitelma vähentää negatiisivia vaikutuksia: Kaikilla energian toimittajilla alkuperä varmistettu; hakkeesta luovuttu, pelletti oma laitos. Datahukkalämpö Yandex (venäläinen toimija) vaihtanut nimeksi Global DC, jonka osakekanta nyt Suomen valtiolla.
 • Vaikutusten hallinta: Omien prosessien jatkuva parantaminen; esim. lämmön talteenoton sekä pelletin käytön lisääminen vähentävät maakaasun ja öljyn käyttöä merkittävästi.

Sähköntuotanto

 • Merkittävimmät vaikutukset: Häviöt, kyllästetty puu, sähkönjakelun häiriöttömyys, ei merkittäviä ympäristöriskejä, pl. muuntamoiden mahdolliset öljypäästöt (hallitaan öljynkeräysaltain)
 • Merkittävimmät välilliset vaikutukset: Merkittävimmät hankinnat: energian toimittajat – energianlähteisiin liittyvät mahdolliset negatiiviset vaikutukset.
 • Suunnitelma vähentää negatiisivia vaikutuksia: Kaikilla energian toimittajilla alkuperä varmistettu.
 • Vaikutusten hallinta: Omien prosessien jatkuva parantaminen;  taistellaan häviöitä vastaan, puupylväät poistuvat maastosta vähitellen (kaapelointi maan alle), häiriötön sähkönjakelu,  automatisointi.

Vesi

 • Merkittävimmät vaikutukset: Huoltovarmuuskriittinen palvelu, käytössä STM:n WSP- ja SSP -riskinarviointityökalut. Ympäristölupa, ei merkittäviä vaikutuksia ympäristöön.
 • Merkittävimmät välilliset vaikutukset: Merkittävimmät hankinnat: kemikaalit, varaosat ja palvelut – toimittajien vastuullisuus-arviointi 2023-2024.
 • Suunnitelma vähentää negatiisivia vaikutuksia: Käsitellään toimittajien vastuullisuusarvioinnin tulosten 2023-2024 mukaisesti.
 • Vaikutusten hallinta: Toiminta keskittyy ennakoivaan kunnossapitoon, riskienhallintaan, varautumiseen ja oikea-aikaisiin investointeihin. Verkostojen investoinnilla tavoitteena on vähentää vesijohtoverkoston vuotovesiä ja viemärien saneerauksella estetään hulevesien pääsyä jätevesiverkostoon (kylmät ja määrältään hallitsemattomat hulevedet esim. sade- ja sulamisvedet). Automaation uudistamisella saadaan ohjattua prosesseja tehokkaammin ja säästettyä energiaa.

Kuulemme sidosryhmiämme

Nivoksen toiminnalle tyypillistä on olla jatkuvassa dialogissa sidosryhmien kanssa sekä tapaamisten muodossa että avoimien palautekanavien kautta. 

Nivoksen sidosryhmät on kartoitettu vastuullisuustyöryhmän toimesta osana vastuullisuusprosessia. Työryhmä koostuu yhtiön eri toimialueista (vesi, energia, verkot). Kukin jäsen on listannut kaikki sidosryhmät, jotka liittyvät yhtiön toimintaan omalla sektorilla. Tämän jälkeen kaikista yhtiön toimintaan liitännäisistä sidosryhmistä on valittu ensisijaisesti ne, joihin Nivoksen toiminta merkittävästi suoraan tai epäsuoraan vaikuttaa. Vaikutuksessa arvioitiin nimenomaan sosiaalisia, ympäristö- ja hallintotapavaikutuksia. Työryhmä on pyrkinyt myös arvioimaan sellaisia sidosryhmiä, jotka puolestaan vaikuttavat yhtiön toimintaan olennaisesti. Koska yhtiö toimii energian, veden ja verkkoyhteyksien toimialoilla, se vaikuttaa alueella hyvin voimakkaasti ihmisten terveyteen ja mahdollisuuksiin toimia jokapäiväisessä elämässä.

Nivoksen sidosryhmät. Avaa kuva suurempana klikkaamalla sitä.

Päätavoitteena merkittävimpien sidosryhmien kartoituksessa on sisällyttää kustakin sidosryhmästä riittävä määrä edustajia Nivoksen vastuullisuusprosessiin. Näin valitut vastuullisuuden olennaiset aiheet voidaan arvioida myös sidosryhmien toimesta, jolloin aiheet vastaavat todellista vaikuttavuusarviota. Yhtiö arvioi ensin itse ne sosiaaliset, hallintotapa- ja ympäristöaiheet, joihin se kokemuksensa mukaan vaikuttaa merkittävästi joko negatiivisesti tai positiivisesti. Tämän jälkeen nämä aiheet tulee arvioida myös sidosryhmien toimesta, jotta aiheet valikoituvat aidosti vastuullisuusvaikutuksiltaan merkittäviksi. Lisäksi sidosryhmien edustajat voivat lisätä omia aiheitaan, joissa kokivat Nivoksen vaikuttavan vastuullisuuteen. Tässä vaiheessa sidosryhmät osallistuivat arviollaan tunnistettavasti, mutta jatkossa Nivos avaa myös anonyymin kanavan sidosryhmille osallistua yhtiön vaikuttavuusarviointiin.

Sidosryhmiä on lähestytty kyselyllä, jossa pyydettiin arvioimaan alustavasti valittuja Nivoksen olennaisia vastuullisuusaiheita ja tuomaan esiin muita mahdollisia yhteiskuntavastuun aiheita tai kyseisen sidosryhmän huolenaiheita. Vastaajia autettiin tuomalla esiin kaikki GRI-standardien mukaiset vastuullisuuden teemat. Yhteensä 327:lle sidosryhmänsä jäsenelle annettiin mahdollisuus osallistua arviointiin. Näistä 60 % oli kuntalaisia, sillä arvioitiin, että kuntalaisten osalta vastausprosentti mahdollisesti jäisi pienemmäksi kuin muissa sidosryhmissä. Keskimääräinen vastausprosentti oli 21 % ja kaikista ryhmistä paitsi poliittisilta päättäjiltä saatiin useammalta edustajalta vastaus.

Sidosryhmien sitouttaminen toi vaikutusarviointiin seuraavia uusia näkökulmia:

SidosryhmäPoikkeavuus alkuperäisistä työryhmän olennaisista aiheista
+ = kokivat alkuperäistä tärkeämmäksi
–  = kokivat vähemmän tärkeäksi
Uudet nostetut aiheet
Kuntalaiset+ Hinnoittelu, vesistö, tasapuolisuusOsaava ja ammattitaitoinen palvelu, kohtuukustanteinen, korruptionvastaisuus
Henkilöstö+ Asiakasturvallisuus, työllisyys, kouluttaminen
– Päästöt, talous, energiankulutus
Hankintaketjujen vaikutukset, paikalliset yhteisöt (Mäntsälä)
Asiakkaat+ Kouluttaminen – Talous, energiankulutus
OmistajatEi suuria eroja; energia, syrjimättömyys, koulutusHankintaketju, kuntakehitys
Poliittiset päättäjät
Viranomaiset+ Vesi, jätevesi ja jätteet – Päästöt ja talousVesihuollon toimintavarmuus ja vesistöjen kunto
Oppilaitokset+ Jätteet, työllisyys, kouluttaminen – Talous, korruptionvastaisuusHankintaketjun ympäristövaikutukset, ilmastonmuutos, hiilineutraali yhteiskunta
Kumppanit+ Asiakasturvallisuus, syrjimättömyys, jätteet, työllisyys, kouluttaminen – Talous, korruptio
Toimittajat / hankinta+ Asiakasturvallisuus, työllisyys, kouluttaminenAsiakaspalvelut-missio, asiakastyytyväisyys, uusiutuva energia, hankinta
Toimialajärjestöt+ Kouluttaminen – Energiankulutus
Sidosryhmien sitouttamisen tuomia näkökulmia vaikutusarviointiin.  

Koontina sidosryhmien kuulemisesta voidaan nostaa seuraavat vastuullisuustyössä huomioonotettavat teemat:

 • Alkuperäisiä työryhmän arvioimia olennaisia aiheita tärkeämmiksi sidosryhmät kokivat teemat vesi, jätteet, asiakasturvallisuus, työllisyys ja kouluttaminen
 • Alkuperäisiä työryhmän arvioimia olennaisia aiheita vähemmän tärkeiksi sidosryhmät kokivat teemat päästöt, taloudellinen suoriutuminen, energiankulutus, korruptio

Nivoksen tärkeimmiksi määrittelemien aiheiden lisäksi sidosryhmät painottivat hankintaketjujen vastuullisuutta, asiakaspalvelua, paikallista yhteisöä ja kuntaa (Mäntsälä), vesistöjen tilaa, uusiutuvaa energiaa, ilmastonmuutosta  sekä hinnoittelua.

Toimittajiemme vastuullisuus

Vaikka hankintaketjujen vastuullisuus ei noussut tärkeimpien olennaisten aiheiden joukkoon Nivoksen vastuullisuustyöryhmän tai sidosryhmien arvioinnissa, se kuitenkin mainittiin tärkeänä sidosryhmien huolenaiheena. Lisäksi hankintaketjujen ja niiden tuottamien tuotteiden ja palveluiden vastuullisuus vaikuttaa olennaisesti yhtiön kokonaisvaltaiseen yhteiskuntavastuuseen, joten hankintaketjujen arviointi on yhtiölle erittäin tärkeää. Hankintaketjuista voi myös nousta riskejä yhtiön omaan korkeaan vastuullisuuteen tähtäävään toimintaan.

Vuonna 2022 kävimme läpi Nivoksen kaikki toimittajat ja selvitimme näistä 10 suurinta (arvossa) ja 30 suurimman joukosta vielä materiaalitoimittajat. Materiaalien hankinnan arvoketjuissa voi olla merkittäviä riskejä ja vaikutuksia ihmisiin, korruptioon ja ympäristöön, joten tavoitteenamme oli selvittää ketjujen vaiheet ja materiaalien alkuperä. Tuloksia esittelemme taulukossa alla. Seuraavina kahtena vuonna (2023-2024) tarkennamme tärkeimpien 30 toimittajamme vaikutusten tunnistamista, estämistä ja lieventämistä sekä hallintaa. 

Selvitimme tärkeimpien toimittajiemme osalta seuraavia tekijöitä:

 • Toimittajan hankintaketju ja sen vaikutusten tunnistaminen sekä negatiivisten vaikutusten ehkäisy tai lieventäminen ja hallintaprosessit 
 • Nivokselle toimitettujen tuotteiden ja palveluiden alkuperä 
 • Onko tuotteita metsäkatoalueelta

Tavoitteenamme on laatia eettinen ohjeistus toimittajillemme sekä sisällyttää kaikkiin tarjouspyyntöihin vuoden 2023 loppuun mennessä yritysvastuun tasoa selvittävä dokumentti ja pisteytys.

Minimivaateet toimittajille vahvistetaan vuonna 2023. Niissä huomioimme erityisesti: 

 • toimittajalla on nimetty yritysvastuun vastuuhenkilö 
 • yhtiö on tehnyt selvityksen sosiaalisista, hallintotapa- ja ympäristövaikutuksistaan 
 • yhtiö on kirjannut mahdolliset negatiiviset vaikutukset ja pyrkii vähentämään niitä suunnitelmallisesti 
 • yhtiö on sitoutunut vastuulliseen toimintaan
TOP 10 toimittajien osuus kaikista toimittajista toimitusten arvossa mitattuna69 %
TOP 30 materiaalitoimittajat lisättynä edelliseen75 %
Vastanneita 2022 TOP10 ja TOP30 materiaalitoimittajat56 %
Alkuperä Suomi tai Ruotsi (Nivokselle toimitetut tuotteet/palvelut45 %
Alkuperä Eurooppa (Nivokselle toimitetut tuotteet/palvelut51 %
Vastuullisuus arvioitu ja toimittaja tunnistanut vaikutuksensa, korjaavat toimenpiteet käytössä43 %
Vastuullisuus huomioitu toimittajalla, ei tietoja kaikilta osin24 %
Vaatii toimittajan seurantaa ja kannustusta4 %
Nivoksen toimitusketjujen vastuullisuusselvitys 2022 TOP10-toimittajat kaikki sekä TOP30 osalta materiaalitoimittajat.

Seuraavat toimenpiteet toimitusketjujen vastuullisuuden arvioinnissa 2023

 • Tarkennamme vastuullisuuden tietoja toimittajilta, joilla tiedot vaillinaisia tai puutteellisia
 • Nivoksen eettinen ohjeistus toimittajille sekä vaatimustason määrittely
 • Prosessi uusien toimittajien arviointiin ja arvioinnin sisällyttäminen hankintaan