Tukemassa vastuullista yhteiskuntaa ja yritystoimintaa

Nivos on energian, veden ja verkkojen asiantuntija Mäntsälässä

Nivos on Mäntsälän kunnan omistama monialayhtiö, jossa yhdistyy monipuolinen liiketoiminta: energia, energia- ja lämmitysratkaisut, sähköverkko, tietoliikenne sekä vesihuolto. Yhtiön päätoimipaikka sijaitsee Mäntsälässä, mutta palveluita toimitetaan Uudenmaan alueelle, Päijät-Hämeen eteläpuolelle sekä osiin Kymenlaaksoa.

Nivos-konsernin muodostavat Nivos Energia Oy ja Nivos Vesi ja Lämpö Oy, Nivos Palvelut Oy ja Nivos Verkot Oy. Nivos Energia Oy:ssä ovat sähkönmyynti sekä netti- ja tv -palveluiden liiketoiminta. Nivos Palvelut Oy tuottaa käyttö-, projektointi- ja asennuspalveluita sekä energiaratkaisuja. Nivos Verkot Oy vastaa sähkö-, kaasu- ja kuituverkoista.

Mäntsälän kunta omistaa Nivoksen 100%: Nivos verkot 100%, Nivos Energian 100%, Nivos PAlvelut 100%, Nivos Vesi ja Lämpö 95% (pukkilan kunta omistaa 5%)
Nivos konsernin omistusosuudet

Edelläkävijänä monissa yhteiskunnan kestävän kehityksen hankkeissa

Kestävän kehityksen mukainen toiminta on tärkein valintamme ja strateginen tavoitetilamme. Panostamme kattavasti kaikkiin siihen kuuluviin osa-alueisiin, kuten ekologisen jalanjäljen pienentämiseen.

Kestävän kehityksen tavoitteista kertominen on myös lisännyt asiakkaidemme tietoisuutta energiatehokkuuden tärkeydestä. Vastuullisesti laaditut sopimukset vaikuttavat nykyisin kaikkien toimintojemme valintoihin, ja meidän valintamme puolestaan siihen, millainen elinympäristö meillä tulevaisuudessa on.

Kestävän kehityksen mukaiset investointimme ovat parantaneet toimitusvarmuutta sekä vähentäneet  sähköverkkomme verkon häiriöitä, päästöjä ja häviöitä. Investoimme vuosien 2019–2023 aikana sähköverkkoon noin 17 milj. €. 

Asiakkaidemme sähköhäiriöiden määrä on vähentynyt merkittävästi viime vuosina.

Positiivisella kehityksellä on suuri merkitys yhteiskunnan toimivuuden kannalta. Esimerkiksi jokaisen teollisuusyrityksen kokema sähkökatko aiheuttaa tuotantokeskeytyksen, raaka-ainehukkaa ja ylimääräistä työtä. Jokaisella estetyllä sähkökatkolla on taloudellisia ja ekologisia vaikutuksia.

Säävarma sähköverkko syntyy uudistuksilla ja investoinneilla

Uusimme sähköverkkoamme säävarmaksi kaapeloimalla tarkkaan valittuja kohteita. Kaapeloimme vuosittain n. 16 km keskijännitejohtoja ja 10 km pienjännitejohtoja. Kaapelointi parantaa merkittävästi käyttövarmuutta ja vähentää häiriöitä. Samalla verkoston häviöt vähenevät, kun pääsemme optimoimaan kaapelien koon, reitit ja puistomuuntamoiden sijoituspaikat. Kaapeloinnin myötä sähköpylväät häviävät maisemasta, ja pylväiden tuottamat CCA-kyllästeestä johtuvat päästöt poistuvat. Investoimme vuosien 2019–2023 aikana säävarmaan sähköverkkoon noin 11 milj. €.

Verkkoinvestoinnit luovat häviöenergiasäästöä vuodessa 14 400 kWh

FLIR lyhentää keskeytysaikoja

Yhtenä suurimmista kestävän kehityksen mukaisista valinnoista otimme vuonna 2014 Nivoksella käyttöön FLIR-toiminnallisuuden sähköverkon vikojen rajauksessa lyhentääksemme sähkönjakelun keskeytysaikoja ja vähentääksemme asentajien ajokilometrejä vianrajauksessa. FLIR (Fault Location, Isolation and Restoration) paikantaa ja erottaa suurjänniteverkon vian kauko-ohjattavien erottimien avulla ja palauttaa sähköt automaattisesti verkon terveille osille varasyöttöyhteyksillä. Näin sähkökatkon laajuus saadaan nopeasti pienennettyä, ja suurelle osalle asiakkaista sähköt saadaan palautettua välittömästi. Aikaisemmin meillä vianrajaus on tapahtunut asentajien toimesta maastossa manuaalisesti, jolloin jokaista vikaa kohden on saattanut kertyä pahimmillaan useita satoja ajokilometrejä. Investoimme vuosien 2019–2023 aikana älykkääseen sähköverkkoon noin 500 000 €.

FLIR säästää vuodessa ajokilometrejä 10 000 km

 Sähköverkon odottamattomat keskeytykset. Avaa kuva suurempana klikkaamalla sitä.

Varma sähkönjakelu vähentää fossiilisten polttoaineiden käyttöä. Nivos on aktiivisesti mukana ympäristöystävällisemmässä energiamaailmassa yhteistyökumppaniemme ja asiakkaidemme kanssa. Monipuolisen ja avoimen yhteistyön avulla kehitämme tuotteita ja palveluita. Kestävän kehityksen huomioiminen kaikessa tekemisessämme mahdollistaa tehokkuuden parantamisen nykyisissä toimintamalleissa.

Valokuitu on pitkäikäinen ja ympäristötietoinen valinta

Olemme laajentaneet valokuituverkkoamme kuluneen vuoden aikana muun muassa Hausjärven Oitin sekä Kärkölän Lappilan alueen asukkaiden iloksi. Näemme valokuidun ja sillä toteutettujen tietoliikenneratkaisujen merkityksen ilmastonmuutoksen torjumisessa, sillä tuotamme asiakkaillemme aidosti vaikuttavia ympäristöhyötyjä esimerkiksi korvaamalla liikkumista etäyhteyksillä. Digitalisaatiolla on keskeinen asema kestävän siirtymän edellyttämässä kiertotaloudessa, energiajärjestelmien uudistamisessa sekä asumisen ja liikenteen päästöjen vähentämisessä. Haluamme turvata asiakkaidemme sujuvan arjen, joten jatkamme tulevaisuudessakin valonnopeiden liittymien rakentamista ja toimittamista uusille alueille.
 
Olemme edistäneet ja toteuttaneet energiayhtiöiden kanssa yhteisrakentamisdirektiivin mukaista laajakaistarakentamista. Pyrimme yhdessä toisten energiayhtiöiden kanssa vähentämään alueen rakentamisesta aiheutuvia haittoja ja löytämään kustannustehokkuutta verkonrakennushankkeissa. Valokuituverkon rakentamisesta tulee kuormitusta ympäristölle, kun rakennettaessa valokuitukaapelit kaivetaan maahan. Rakennettu verkko kestää ja on käytössä useita vuosikymmeniä. Näin ollen pitkä käyttöikä jakaa rakentamisesta koituvaa ympäristön kuormitusta pidemmälle aikavälille. 
 
Valokuitu on elinkaaripäästöjen osalta ylivoimainen tiedonsiirtoratkaisu ja ympäristötietoinen valinta, sillä mobiililaajakaista vie sähköä huomattavasti kiinteää laajakaistaa enemmän. Tutkitusti, siirrettyyn datamäärään suhteutettuna kuituverkko on satoja kertoja energiatehokkaampi kuin mobiiliverkko.
 
On selvää, että valokuituyhteys on oikea valinta tulevaisuuden verkkoyhteydeksi, sillä kuidun tiedonsiirtokyky on käytännössä lähes rajaton. Valokuitu tarjoaa jo nyt gigan ja tulevaisuudessa jopa 100 gigan laajakaistanopeudet ilman muutoksia itse valokuituverkkoon. Uusia nopeusluokkia saadaan käyttöön helposti vain päätelaitteita päivittämällä.
 
Suuremmalle kapasiteetille on tulevaisuudessa käyttöä, sillä vuonna 2030 dataa ennustetaan liikkuvan tietoliikenneverkoissa yli satakertaisesti nykyiseen verrattuna. Datamäärien räjähdysmäinen kasvu laittaa sekä kiinteät sekä erityisesti mobiiliverkot koville ja vain valokuidun kapasiteetti pystyy vastaamaan datamäärien räjähdysmäiseen kasvuun.

Datahukkalämmön hyödyntäminen tehostaa kaukolämmön kilpailukykyä

Mäntsälässä toimivan palvelinkeskuksen hukkalämpö otetaan talteen ja hyödynnetään kaukolämmön tuotannossa. Palvelinkeskuksen tuottaman lämmön talteenotto vähentää fossiilisten polttoaineiden tarvetta kaukolämmön tuotannossa. Kaukolämmön tuotanto datakeskuksen hukkalämmöstä muodostaa noin 65 % pienemmän hiilijalanjäljen verrattuna vastaavan määrän tuottamiseen maakaasun avulla.

Uusiutuvasta ja kierrätetystä kaukolämmöstä alkuperävarmennettua

Todensimme hukkalämmöstä tuotetun kaukolämmön alkuperän 2022 aikana.

Uusiutuvista energialähteistä tai hukkalämmöstä tuotetun kaukolämmön alkuperän todentaminen tuli velvoittavaksi vuoden 2021 jälkeen, joten vuonna 2022 riippumaton varmentaja todensi Kapulissa kierrätetyn datalämmön tuotantoprosessin. Alkuperän varmentaminen mahdollistaa fossiilivapaan matalalämpöisen kaukolämmön tarjoamisen asiakkaillemme. Myös uuden biolämpökeskuksen tuottama kaukolämpö varmennetaan vuoden 2023 aikana.

Vastuullinen ja kustannustehokas kaukolämpö

Kaukolämmön polttoaineiden sekä sähkön hinnat olivat poikkeuksellisen korkeat vuoden 2022 ajan. Ukrainan sota sekä energiakriisi nostivat erityisesti maakaasun sekä sähkön hintaa. Maakaasusta sekä nesteytetystä maakaasusta syntyi globaalia kilpailua. Tämän vuoksi kaukolämmön polttoaineiden hankintakustannukset pääsivät karkaamaan ja kehitys näkyi kaukolämmön tuloksessa. Sähkön hankinta vuosille 2022–2024 on suojattu. 

Biolämpölaitos tuo huoltovarmuutta ja kustannustehokkuutta

Vuoden 2022 aikana päätettiin investoida biolämpölaitokseen, joka käyttää polttoaineena puupellettejä.  Biolämpölaitoksen avulla on mahdollista luopua lähes kokonaan fossiilisista polttoaineista Mäntsälän keskustan kaukolämmöntuotannossa. Biolämpölaitos valmistuu vuoden 2023 alkupuolella ja mahdollistaa myös fossiilisia polttoaineita edullisemman lämmön tuottamisen.

Ajantasaisemmat vesilaskut ja sujuvampi arki

Olemme vaihtaneet noin puolet vesiasiakkaidemme vesimittareista etäluettaviksi malleiksi ja loput tullaan vaihtamaan vuosien 2023 ja 2024 aikana. Mittareiden nykyaikaistamisen myötä asiakkaiden vesilaskutus muuttuu ajantasaisemmaksi. Etäluettavat mittarit mahdollistavat myös vedenkulutuksen reaaliaikaisen seurannan.

Veden automaation uudistus varmistaa häiriöttömän vesihuollon

Vuonna 2019 käynnistyi vedentuotannon automaation uudistaminen. Uudistuksella parannettiin veden hankinnan ohjausta, verkoston hallintaa ja kulutuksen ennustettavuutta. Nykyaikaisella vedenkulutuksen seurannalla ja raportoinnilla vuodot havaitaan herkemmin. Tavoitteena on varmistaa vedentuotannon häiriötön toiminta pitkälle tulevaisuuteen.

Jätevesipumppaamoiden automaatiouudistus aloitettiin vuonna 2021 ja saatettiin loppuun vuoden 2022 aikana. Uudistuksella parannettiin pumppaamoiden kokonaiskuvan hallintaa ja raportointia. Uuden automaation avulla pystymme havainnoimaan pumppuviat ja tukkeumat entistä nopeammin ja näin vähentämään jäteveden ylivuotoja ympäristöön.

Jätevedenpuhdistamon automaatiouudistuksen suunnittelu aloitettiin vuonna 2021 ja uudistus on tarkoitus saada valmiiksi vuosien 2023 ja 2024 aikana. Uudistuksella tähdätään toimintavarmuuden parantamiseen ja prosessin optimointiin. Tavoitteena on tehostaa prosessin säätöä ja energiatehokkuutta, optimoida kemikaalien annostusta sekä parantaa raportointia ja toimintavarmuutta. Uudet automaatiot täyttävät tämän päivän kyberturvallisuusvaatimukset. Automaatiouudistukset toteuttaa suomalainen perheyritys Insta Automation Oy, jolla on kattavat referenssit vesihuoltosektorilta. Automaatioiden suunnittelusta ja projektin valvonnasta vastaa FCG Finnish Consulting Group Oy.

Automaatiouudistuksen myötä varmistamme vesihuollon häiriöttömän toiminnan pitkälle tulevaisuuteen.

Typpioksiduulimittaukset jätevedenpuhdistamolla

Mäntsälän jätevedenpuhdistamolla mitattiin typpioksiduulipitoisuuksia osana isompaa hanketta. Hankkeen tarkoitus on kartoittaa jätevedenpuhdistuksessa syntyviä typpioksiduulipäästöjä viideltä eri jätevedenpuhdistamolta lämpimien ja kylmien vesien aikaan. Typpioksiduulipäästöt voivat kattaa yli 60 % kunnallisen jätevedenpuhdistamon kokonaiskasvihuonepäästöistä. Ensimmäinen mittausjakso toteutettiin kesäkuussa 2022 ja toinen mittausjakso tammikuussa 2023. Lopulliset tulokset valmistuvat vuoden 2023 aikana. Hanke toteutetaan yhteistyössä FCG:n, Afryn ja Aalto yliopiston kanssa ja siitä tehdään kaksi diplomityötä.

Yhteistyöllä pohjavesien ja vesistöjen suojelua

Pohjavesien suojelu ja tarkkailu on elinehtomme hyvälaatuisen talousveden turvaamiseksi tulevaisuudessakin. Mäntsälässä on käynnistynyt pohjavesialueiden seurantatyöryhmä, jossa seurataan pohjavesialueiden suojelusuunnitelmien ajantasaisuutta, pohjavesialueilla toteutettavia suojelutoimenpiteitä, pohjavesiriskejä sekä edistetään pohjaveden yhteistarkkailua. Työryhmään osallistuu Nivoksen lisäksi Mäntsälän kunta, Keski-Uudenmaan ympäristökeskus, Keski-Uudenmaan pelastuslaitos ja Uudenmaan ELY-keskus. Ryhmän koollekutsujana toimii Keski-Uudenmaan ympäristökeskus.

Mäntsälän Sälinkään teollisuusalueella on jatkettu vanhan romuttamotontin puhdistustyötä. Vuonna 2022 pohjaveden puhdistaminen keskittyi in situ eli paikan päällä tapahtuvaan puhdistamiseen. Tontti sijaitsee Ojalan pohjavesialueella, joka on merkittävä talousveden lähde Mäntsälässä ja lähellä Ojalan vedenottamoa. Riskikohteen kunnostamisella varmistetaan, että Ojalan pohjavesialue säilyy tulevaisuudessakin tärkeänä vedenottoalueena. Yhteishankkeeseen osallistuvat Pirkanmaan ELY-keskus, Mäntsälän kunta ja Nivos.

Ojalan pohjavesialueella käynnistyi hanke, jossa tutkitaan pohjavesialueen geologista rakennetta. Yhteishankkeeseen osallistuu Nivos, Geologian tutkimuskeskus (GTK) ja Uudenmaan ELY-keskus. Syksyllä 2022 GTK suoritti alueella maastokartoituksia, maatutkaluotauksia ja painovoimamittauksia. Keväällä 2023 tehdään kairauksia ja pohjaveden havaintoputkien asennuksia sekä näytteenottoa. Maastotutkimuksien tuloksista saadaan mallintamalla tarkennettua tietoa pohjavesialueen kalliomuodostumista, maaperäkerrostumista, pohjavedenpinnan tasosta ja virtaussuunnista. Ojalan pohjavesialue on merkittävä vedenhankinnan kannalta ja siksi on tärkeää saada tarkempaa tietoa pohjavesiolosuhteista.

Toimitusketjumme varmistavat turvalliset palvelut

Nivoksen toimitusketjut jakautuvat kolmeen liiketoiminta-alueeseen: energiaan, veteen ja sähköverkkoon.

Olemme vuoden 2022 aikana selvittäneet tärkeimpien toimittajiemme vastuullisuutta ja heidän toimitusketjuaan Nivokselle toimitettujen tuotteiden ja palvelujen osalta (ks. taulukko Nivoksen toimitusketjujen vastuullisuusselvitys). Aiemman tavoitteemme mukaisesti jatkamme tätä työtä vielä vuonna 2023, jotta voimme tunnistaa mahdolliset negatiiviset vaikutukset ja tuotteidemme jäljitettävyys alkuperäisiin lähteisiin ja olosuhteisiin onnistuu.

Energiaratkaisujen toimitusketju

Suurin osa energiaratkaisujemme materiaaleista (maalämpöpumput, aurinkopaneelit, ilmalämpöpumput ja vastaavat) tulee Suomen ulkopuolelta. Merkittävimpiä energiaratkaisujen toimittajiamme ovat Nibe, Oilon, Thermia, Green Energy Finland, Scanoffice ja Onninen.

Tyypillisesti yhteen asiakasprojektiin tulee materiaaleja, komponentteja ja palveluja useilta eri toimittajilta. Viime vuosien merkittävin muutos toimittajissamme on oman LVI-asennustoiminnan vahvistaminen. Ostamme jatkossakin tarvikkeita itse emmekä kumppaneilta ostettavan asennuspalvelun mukana. Näin voimme myös paremmin hallita tarvikkeiden ketjujen vastuullisuutta. Uutena kumppanuutena aloitimme vuonna 2020 yhteistyön suomalaisen lämpöpumppuvalmistajan Oilonin kanssa, jolla on omia tehtaita Suomessa.

Selvitimme vuonna 2022 merkittävimpien toimittajiemme hankintaketjuja. Jatkamme tätä työtä vuonna 2023, jotta mahdolliset riskitekijät tulevat esiin ja tuotteidemme jäljitettävyys alkuperäisiin lähteisiin ja olosuhteisiin onnistuu.

Energiaratkaisujen toimitusketju. Avaa kuva suurempana klikkaamalla sitä.

Veden toimitusketju

Veden toimituksen ketju kuluttajille alkaa pohjavesialueen vedenottokaivosta, josta vesi pumpataan käsittelyyn. Veden pH-säätöön käytetään kalkkikivirouhetta tai lipeää. pH-säädöllä vähennetään veden syövyttävyyttä verkostossa ja kiinteistön putkistoissa. Kolmella päävedenottamolla pH-säätöön käytetään kalkkikivirouhetta, jonka toimittaa Nordkalk Paraisten tehtaalta. Vedenottamoiden kalkkikivialtaisiin lisätään kalkkirouhetta noin 10 vuoden välein. Kolmella pienemmällä laitoksella käytetään lipeäkemikaalia, jonka toimittaa Kemira.

Veden hygieeninen laatu varmistetaan UV-käsittelyllä. Jokaisella vedenottamolla ja vesitornissa lähtevä vesi käsitellään UV-valolla ja tämän lisäksi vedenottamoilla ja viidessä verkoston mitta-asemalla ja paineenkorottamolla on valmius veden klooraukseen.

 Veden toimitusketju pohjavesialueelta kuluttajille. Avaa kuva suurempana klikkaamalla sitä.

Toteutamme talousveden käyttö- ja viranomaistarkkailun valvontatutkimusohjelman mukaan, joka on laadittu yhteistyössä terveysvalvontaviranomaisten kanssa. Ympäristölupa puolestaan määrittää tarkkailut ja raportointivelvoitteet jätevedenpuhdistukselle. Jätevedenpuhdistamolle on laadittu käyttö- ja päästötarkkailuohjelma, jonka mukaan otamme jätevedenpuhdistamolta jätevesinäytteitä. Mäntsälän ja Mustijoen yhteistarkkailuohjelman avulla seuraamme purkuvesistön tilaa. Talousvesi-, jätevesi- ja vesistönäytteiden analysointipalvelut teetämme Eurofins akreditoidussa laboratoriossa.

Näytteenoton prosessi Nivoksella. Avaa kuva suurempana klikkaamalla sitä.

Jätevedenpuhdistuksessa muodostuu lietettä, jota lingotaan poiskuljetusta ja jatkokäsittelyä varten. Fosforinsaostukseen käytetään ferrikloridia ja polyalumiinikloridia. Polymeeriä käytetään pääasiassa lietteenkäsittelyssä ja sammutettua kalkkia pH:n säätöön.

Jätevedenpuhdistuksen prosessi ja lietteen hyödyntäminen. Avaa kuva suurempana klikkaamalla sitä.

Sähköverkon toimitusketju

Tehokas ja toimiva toimitusketju on Nivoksen toiminnalle erittäin tärkeä ja tarkkaan harkittu kokonaisuus. Tuotantoketjun kehittäminen on hyvin pitkäjänteinen prosessi, jossa osa valinnoista tehdään kymmeniksi vuosiksi eteenpäin. Tämän takia kokonaisuuden hallinta on tärkeää ja sitä tehdään vastuullisuuden, kestävän kehityksen ja kustannustehokkuuden ehdoilla. Nivoksen sähköverkkojen toimitusketjussa on esimerkiksi hyvin erilaisia toimintamalleja, jotka suunnitellaan erikseen kuitenkin niin, että niistä koostuu tehokas ja toimiva kokonaisuus. Kokonaisuutta suunniteltaessa on pyritty automaation, tietotekniikan ja kumppanien kanssa vähentämään turhaa tavaroiden ja henkilöiden liikkumista.

Sähköverkon toimitusketju. Avaa kuva suurempana klikkaamalla sitä.