Jätevesipuhdistamo astuu uuteen aikaan 

Päivitämme Mäntsälän jätevedenpuhdistamon automaation kertaheitolla tehokkaammaksi ja turvallisemmaksi, jotta vesistöihin päätyisi entistäkin puhtaampaa vettä. 

”Jätevesien puhdistaminen on tarkkaa työtä. Jotta jätevesi on riittävän puhdasta palautettavaksi takaisin vesistöön, se käsitellään kolmella tavalla: mekaanisesti, kemiallisesti ja biologisesti”, Mäntsälän jätevedenpuhdistamon toiminnasta vastaava käyttöinsinöörimme Iida Hyytinen kertoo. 

Jätevedenpuhdistamolla puhdistetaan Mäntsälän ja Pukkilan keskustojen, Sälinkään, Hirvihaaran ja Sääksjärven alueiden jätevedet. Parhaillaan puhdistamolla on käynnissä automaation uudistusprojekti, jonka etenemisestä Iida vastaa. 

”Jäteveden käsittelyyn liittyy paljon erilaisia herkkiä vaiheita. Jotta kaikki puhdistamiseen liittyvät prosessit pelaisivat moitteettomasti yhteen, tarvitaan saumattomasti toimivaa automaatiota”, avaa vesitiimimme vetäjä Robert Hole

Puhdistamon automaation parannus on viimeinen etappi koko vesihuoltomme uudistuksessa, jonka käynnistimme vuonna 2017. Kun Mäntsälän jätevedenpuhdistamon automaatiouudistus valmistuu vuonna 2024, olemme uusineet koko vesihuoltomme turvallisemmaksi ja toimintavarmemmaksi sekä päivittäneet kyberturvallisuuden nykyajan vaatimalle tasolle. 

”Olemme kutsuneet vanhaa puhdistamon automaatiota leikkisästi käsiautomaatioksi. Nyt rakennamme aidosti automaattista jätevedenpuhdistamoa, jossa prosessiautomaatio ohjaa itse itseään”, Robert sanoo. 

Päivitys tuo puhdistukseen tarkkuutta ja turvallisuutta 

Uudistuksen myötä Mäntsälän ja Pukkilan puhdistamo astuu tukevasti digitaaliseen aikaan: päivitettyyn järjestelmään lisätään uusia ohjaustapoja ja uusia mittauksia. Uuden automaation avulla saamme aiempaa  tarkempaa, reaaliaikaisempaa ja helpommin käsiteltävää tietoa jätevedenpuhdistusprosessista. Tieto auttaa meitä prosessien analysoinnissa ja raportoinnissa. Pystymme entistä tarkemmin ja kohdistetummin raportoimaan ympäristöluvan määrittelemiä asioita ja tekemään yhteistyötä lupaa valvovien viranomaisten kanssa.

Jätevesien puhdistaminen on tarkkaa työtä”, käyttöinsinöörimme Iida Hyytinen kertoo.

”Uuden järjestelmän myötä erilaisten muuttujien vaikutukset tulevat paremmin esille, esimerkiksi kuinka tietyn kemikaalin määrän tai lietekiertojen muuttaminen vaikuttaa puhdistuskokonaisuuteen”, Iida sanoo.  

Eräs uudistuksen suurimpia muutoksia on, että saamme datanhallinnan ja muuttujien muokkaamiset järjestelmäntoimittajalta itsellemme.  

”Esimerkiksi osa prosessiohjauskeskuksissa olevista ohjauskoodeista on ollut järjestelmätoimittajien omaisuutta. Se on tarkoittanut, että emme ole voineet vikatilanteissa korjata keskuksia itse, vaan meidän on ollut pakko tilata järjestelmätoimittaja paikalle. Tästä hyvä esimerkki ovat hiekka- ja välpepesureiden ohjauskoodit. Välpejätettä on kaikki suuri kiinteä jäte, jota ei pitäisi viemäriin päätyä, kuten tekohampaat, vanupuikot ja erilaiset rätit”, Robert kertoo.  

”Tämä kaikki muuttuu uudistuksen myötä.” 

Automaation ja käsiteltävän tiedon lisääntyessä tietoliikenneyhteyksien turvallisuuteen täytyy kiinnittää entistä enemmän huomiota. Robert muistuttaa, että kyberisku on mahdollinen ja siitäkin syystä valvomoon tulevien yhteyksien täytyy olla hyvin suojattuja ja tietoturvallisia. Uudessa automaatiossa kaikki liikenne on Nivoksen oman Nettituen valvonnassa. Järjestelmä on myös kahdennettu.  

”Uusien järjestelmien pystyttämisessä ja pyörittämisessä oma tietoliikenneosastomme pääsee näyttämään kykyjään. On hienoa, että meillä Nivoksella on huippuosaamista myös dataliikenne- ja nettipuolella”, Robert toteaa. 

Automaatioprojektin toteuttaminen ei ole vain yksien leveiden hartioiden varassa: oman osaamisemme lisäksi uutta jätevesiprosessia on mukana rakentamassa Insta Automation Oy, joka tekee automaatioprojekteja myös Puolustusvoimille. 

Luonto voittaa ja sähköä säästyy 

Kun Mäntsälän jätevesipuhdistamon automaatioprojekti on viety maaliin, voimme reagoida nopeammin esimerkiksi ylivuototilanteissa. Silloin myös luonto voittaa: vesistöihin päätyy puhtaampaa vettä. 

”Suomessa monet jätevedenpuhdistamot ovat tiukilla kovina hulevesiaikoina. Välillä joudumme ohjaamaan osittain käsiteltyä jätevettä vesistöön suurten sateiden tai sulamisvesien takia. Uusi automaatiojärjestelmä auttaa meitä optimoimaan prosessin ajoa ja pienentämään hulevesien aiheuttamaa häiriötilanteiden kestoa. Tämän ansiosta vesistöihin päätyvä vesi on entistä puhtaampaa”, Robert sanoo. 

Automaation tehostaminen antaa vetoapua myös energiansäästötalkoissa. 

”Tarkemman raportoinnin myötä voimme optimoida paitsi kemikaalien kulutusta myös puhdistamon sähkönkäyttöä. Vähäisempi sähkönkulutus näkyy myös puhdistamon pienempänä hiilijalanjälkenä”, Iida päättää. 

Automaatiouudistuksella lisää varmuutta vesihuoltoomme

  • Uusimme koko vesihuoltomme automaation neljässä vaiheessa vuosina 2017–2024. 
  • Uudistuksella parannamme entisestään vesihuoltomme turvallisuutta ja toimintavarmuutta. 
  • Ensiksi uusimme Mäntsälän ja Pukkilan talousveden automaation, jonka uusi järjestelmä otettiin käyttöön vuosina 2019–20. 
  • Pornaisten vesihuollon automaatio uudistettiin kunnan investointina vuonna 2021.  
  • Mäntsälän ja Pukkilan jätevesipumppaamoiden automaation uusimme vuonna 2022. 
  • Mäntsälän jätevedenpuhdistamon automaation uudistamme vuosina 2022–2024. 

Puhtainta vettä parhaan tislaustuloksen varmistamiseksi

Meille suomalaisille laadukas kraanavesi voi tuntua itsestäänselvyydeltä, emmekä välttämättä pysähdy pohtimaan, minkälaista työtä puhtaan, hyvänmakuisen ja turvallisen talousveden turvaaminen edellyttää.  

Puhtaalla vedellä on merkitystä paitsi meidän jokaisen terveydelle myös elinkeinoelämälle. Mäntsäläisestä hanavedestä on jäänyt hyvä maku suuhun myös paikalliselle tislaamolle. Authors’ Distilleryn valmistama gini voitti kultaa 90 maan välisessä kilpailussa, International Wine & Spirit Competitionissa, gin & tonic -kategoriassa.

tislaamomestari Ari Kaura

”Puhdas vesi on meidän toiminnassamme se tärkein juttu. Tuotteistamme 60 prosenttia on vettä, joten vesi heijastuu tuotteen loppumakuun asti,” kertoo tislaamomestari Ari Kaura.

”Puhdas vesi vaikuttaa myös tuotantokustannuksiimme. Käymistuotteen valmistamisessa on suuri etu siitä, että kraanasta saa suoraan puhdasta vettä, joka toimii pH-arvonsa ja kovuutensa puolesta sellaisenaan. Jos vesi pitäisi suodattaa tai tislata, teettäisi se meille enemmän töitä ja lisäisi energiankulutusta,” Ari sanoo.

Elintarviketoimijana myös Authors’ Distillerylla on velvollisuus seurata vedenlaatua ja ajankohtaiset vedenlaatutiedot he saavat Nivoksen verkkosivujen vesi-osiosta. Se miten neljännesvuosittain laaditut vedenlaatutiedot päätyvät verkkosivuillemme onkin monen tekijän ja ammattilaisen summa.  

WSP-riskienhallintamalli ja valvontatutkimusohjelma vedenlaadun ja viranomaisyhteistyön kulmakivinä

Veden laadun valvonta koostuu kolmesta eri osa-alueesta: pohjavesitarkkailusta, vedentuotannon omavalvonnasta ja viranomaisvalvonnasta. 

Teemme pohjaveden pinnan tarkkailua havaintoputkista tai kaivosta neljä kertaa vuodessa ja osasta tarkkailukohteista otamme vuosittain pohjavesinäytteen analysoitavaksi. Tarkkailusta laadimme raportit terveydensuojelu- ja ympäristöviranomaisille sekä Uudenmaan ELY-keskukselle. 

Kuvassa tuotantopäällikkömme Päivi Nyyssönen

”Omavalvontanäytteitä otamme yhteensä noin 90 näytettä vuodessa vedenottamoiden kaivoista, alavesisäiliöistä ja lähtevästä vedestä sekä vesijohtoverkostosta. Viranomaisvalvonnan näytteitä otamme vuosittain noin 25 kappaletta muun muassa kouluista, päiväkodeista ja terveyskeskuksista kattavasti ympäri vedenjakelualuetta”, kertoo Nivoksen tuotantopäällikkö Päivi Nyyssönen.

Vedentuotannon ja -jakelun häiriötilanteisiin teemme jatkuvasti ennaltaehkäiseviä toimia ja suunnitelmia. Käytämme vedentuotannon operatiivisten riskien tunnistamisessa, arvioinnissa ja hallinnassa Maailman terveysjärjestö WHO:n suosittelemaa WSP-riskienhallintatyökalua (water safety plan), jonka päivitimme keväällä 2021 yhteistyössä terveysvalvonta- ja ympäristönsuojeluviranomaisten kanssa. 

Talousveden laadun seurantaan käytämme talousvesiasetuksen mukaista talousveden valvontatutkimusohjelmaa, jonka olemme tehneet yhteistyössä Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen, Päijät-Soten ympäristöterveyskeskuksen ja Porvoon kaupungin ympäristöterveydenhuollon sekä AVI:n kanssa.

”Nivoksen kanssa yhteistyö on ollut erittäin sujuvaa. Sovitut asiat on tehty ajallaan ja Terveysvalvonnan antamat suositukset on toteutettu”, kertoo Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen terveystarkastaja Mikko Lappalainen.

Mikon mukaan vedenottamoilla ja käsittelylaitoksilla tarkastetaan rakenteet ja niiden kunto, ympäristöstä aiheutuvat riskit, tuotannon toimintavarmuus, häiriötilanteisiin varautuminen ja vesilaitoksen tekemät säännölliset huoltotoimet, kuten suodattamien puhdistus. 

”Helposti laatu mielletään niin, että vesi on hyvän makuista, mutta terveydelle haitalliset tai kiinteistön vesikalusteita vahingoittavat aineet eivät välttämättä maistu vedessä. On siis tärkeää, että laatua hallitaan kokonaisvaltaisesti”, Mikko selventää. 

Vedentuotannon automaatio: nivosmainen panostus luotettavuuteen

Vastuullinen vesihuolto vaatii pitkäjänteistä suunnittelua, hyviä resursseja, osaamista ja investointeja. Nämä neljä elementtiä nivoutuivat yhteen, kun uudistimme koko vedentuotantoamme valvovan automaatiojärjestelmän.

”Tähän asti palvellut automaatiojärjestelmä oli tullut käyttöikänsä päähän, eikä enää vastannut tämän päivän vaatimuksia. Uudistuksella varmistetaan vedentuotannon häiriötön toiminta asiakkaillemme pitkälle tulevaisuuteen”, kertoo Nivoksen tuotantopäällikkö Päivi Nyyssönen.  

Yli vuoden verran kestänyt projekti ei näkynyt asiakkaillemme lainkaan, vaan puhdas talousvesi virtasi häiriöttä asukkaille läpi hankkeen. Samalla koko vesihuollon käyttöhenkilöstömme opetteli uuden järjestelmän käyttöönottoa. Uudistetun automaation ansiosta vedentuotannon ja jakelun ohjausta on nyt helpompi hallita ja ennustaa. Kulutusta ja vuotoja pystytään valvomaan herkemmin ja poikkeamiin reagoimaan sähäkämmin. 

Taidokasta yhteistyötä luottokumppanien kanssa 

Uudistus toteutettiin yhteistyössä tuttujen kumppaniemme ja alan ammattilaisten kanssa. Esiselvittelystä, suunnittelusta ja urakanvalvonnasta vastasi FCG Finnish Consulting Group Oy. Automaation toimitti Insta Automaatio Oy. Nivoksen oma monialainen osaaminen tuli jouhevasti käyttöön, kun oma verkkoliiketoimintamme vastasi tietoliikenneyhteyksien luomisesta. 

”Kehitimme yhdessä asiakkaan kanssa tulevaisuuden tarpeisiin vastaavia ja vedentuotannon hallintaa helpottavia ratkaisuja, kuten etävalvonnan mahdollistavat tabletit. Lisäksi koko pumppausprosessi valjastettiin älykkäillä algoritmeillä, jotka optimoivat veden käyttöä ja varastointia – tämä vuorostaan säästää veden pumppaukseen kuluvaa energiaa. Automaatiouudistus toteutettiin hyvässä yhteistyössä nivoslaisten kanssa”, kertoo Samuli Järvenpää Insta Automation Oy:stä. 

 ”Automaatiojärjestelmän uudistaminen toiminnassa olevassa prosessissa on aina vaativa tehtävä. Hankkeessa ajettiin sisään uusia toimintoja ja parannettiin samalla automaation käytettävyyttä. Erikoissuunnittelijan käyttäminen työn valvojana varmisti onnistuneen lopputuloksen. Hankkeessa oli ilo työskennellä ammattitaitoisten eri osapuolien kanssa”, kommentoi suunnittelupäällikkö Jarmo Antikainen FCG:ltä.  

Vastuullinen vesihuolto lepää Nivoksen levyisillä hartioilla 

Panostuksemme vastuulliseen vesiliiketoimintaan on tunnustettu myös valtakunnallisesti, sillä Nivoksen vesiliiketoiminta on sijoittunut kahtena perättäisenä vuotena vesihuoltolaitosten vertailussa keskisuurten kategoriassa parhaimpien joukkoon*.  

”Hyvä sijoitus ei ole sattumaa, vaan pitkäjänteisen työn tulos.  Tekemisen kulttuurin ja vahvan omistajan ansiosta Nivoksella on leveät hartiat. Tartumme haasteisiin ratkaistaksemme ne, ja käytämme resursseja vastuullisesti toimintamme ylläpitämiseksi ja kehittämiseksi. Vesihuollon automaation uudistus on tästä hyvä esimerkki”, toteaa Nivos Vesi ja Lämpö Oy:n johtaja Kimmo Rintamäki. 

*Talousveden osalta saimme täydet 8 pistettä. Kategorian mittareina toimivat vedenlaatu, putkirikkojen suhteellinen määrä ja laskuttamattoman veden osuus. Jäteveden osalta sijoituimme kärkeen 7,6 pisteellä. Kategoriassa arvioitiin lupaindeksiä, viemäritukosten suhteellista määrää sekä vuotoveden osuutta.

Varman päälle puhdasta vettä – Mäntsälän vesitorniin asennettiin UV-laite

Vuoden 2020 syksyllä Mäntsälän vesitornissa tapahtui kummia. Tornin jalkaosa sai komean nilkkakorun, kun vesitorniin asennettiin Mäntsälän alueen talousvettä UV-valolla puhdistava laite.

”Veden hygieenisyyden turvaamiseksi Nivoksen jokaiselta kuudelta eri vedenottamolta lähtevä vesi on jo pitkään käsitelty UV-laitteella. Jatkossa myös Mäntsälän vesitorniin menevä vesi käsitellään UV-laitteella – sekä torniin pumppauksen yhteydessä, että ennen syöttöä juomavesiverkostoon”, kertoo Nivoksen tuotantopäällikkö Päivi Nyyssönen.

UV-valolla mahdolliset bakteerit ja virukset muutetaan vaarattomaan muotoon ilman kemikaaleja.

”UV-valolla desinfioitaessa bakteerit, virukset ja loiset inaktivoidaan valokemiallisen reaktion avulla. Se on kemikaaliton ja puhtaasti fysikaalinen menetelmä, jota käytettäessä mitään haitallisia ja ei-toivottuja tuotteita tai sivutuotteita ei synny”, Nyyssönen selvittää.

UV-desinfioinnin lisäksi vedenottamoilla on valmius ottaa tarvittaessa käyttöön klooraus, joka suojaa veden mikrobiologista laatua vesijohtoverkostossa. 

”UV-desinfiointi on todettu helppokäyttöiseksi ja turvalliseksi varokeinoksi veden laadun varmistamisessa. UV-käsittely ei myöskään vaikuta veden hajuun ja makuun”, Nyyssönen kertoo. 

Hallittu asennus haastavissa olosuhteissa

Nivoslaiset tekivät mittavia ennakkovalmisteluita, jotta vesitorni voitiin tyhjentää hallitusti asennusta varten. Samalla säiliötila puhdistettiin ja sen kunto tarkastettiin.

UV-laitteen sijoittaminen vesitornin ahtaaseen jalkaosaan toi omat haasteensa niin suunnittelijoille kuin asentajille. Laite itsessään on aikuisen ihmisen mittainen, eikä se saa häiritä käyttöhenkilöstön liikkumista kapeissa kierreportaissa.

Asennuksen suunnittelu ja toteutus tehtiin tiiviissä yhteistyössä kumppaniemme kanssa. Suunnittelusta vastasi Ramboll Finland, toteutuksesta Saku-Tek Oy ja automaatiosta Insta Automation Oy. Itse UV-laitteen toimitti pitkäaikainen kumppanimme HyXo, jonka tuotteita olemme aiemminkin menestyksekkäästi ottaneet käyttöön vedenottamoillamme.

Lopuksi UV-laite kytkettiin vastikään uudistettuun vesihuollon automaatiojärjestelmään, jonka ansiosta voimme seurata UV-laitteen toimintaa etänä valvomosta tai tabletilta.

”Oli hieno fiilis, kun entistäkin paremmin palveleva vesitorni voitiin viikon huoltoseisokin jälkeen ottaa uudelleen käyttöön – ja ilman häiriön häiriötä asiakkaillemme”, Nyyssönen iloitsee. 

Mäntsälän tärkeän pohjavesialueen puhdistus etenee – 100 kuorma-autokuormaa saastunutta maata kuljetettu pois

Sälinkään teollisuusalueen pilaantuneen maaperän puhdistaminen alkoi heinäkuussa maamassojen vaihdolla ja hanke jatkuu nyt pohjaveden puhdistamisella. Mäntsälän kunnan, Pirkanmaan ELY-keskuksen ja Nivos Vesi Oy:n yhteishankkeella turvataan Mäntsälälle tärkeän Ojalan pohjavesialueen hyvä tila.

Härkäsaarentiellä sijaitsevalta vanhalta romuttamolta on kuljetettu pois noin 100 kuorma-autokuormaa saastunutta maata. Pirkanmaan ELY-keskuksen hankinta-asiantuntija Petri Heinon mukaan etukäteen osattiin odottaa, että maasta löytyy raskasmetalleja, öljyä ja kloorattuja liuottimia. Sen sijaan yhdyskuntajätteen määrä yllätti.

Tontilta löytyi yli 3000 tonnia kaatopaikalle kuuluvaa jätettä, noin 430 tonnia öljyyntynyttä betonia ja muuta pilaantunutta ainesta reilut 300 tonnia.

– Pilaantunut maa-aines ja jätteet toimitettiin jätteenkäsittelykeskukseen ja kaivetut, puhtaat maa-ainekset käytettiin alueen kaivantojen täyttöihin, Heino kertoo.

Pohjavettä puhdistetaan biologisesti

Pohjavettä puhdistetaan paikan päällä niin sanotulla in situ -menetelmällä. Haitta-aineiden hajoamista vauhdittavat kemikaalit ruiskutetaan haluttuun maakerrokseen eräänlaiseksi reaktiiviseksi seinäksi, jonka läpi likaantunut pohjavesi virtaa.

– Puhdistuskemikaalit ovat elintarvikekelpoisia, biohajoavia yhdisteitä. Aineilla luodaan suotuisat olosuhteet hajottaville bakteereille, jotta biologinen prosessi voimistuu, Heino selvittää.

Pohjaveden puhdistusta urakoivan Doranova Oy:n toimialajohtaja Perttu Mattilan mukaan työ alkoi joulukuun alussa kunnostusputkistojen ja -kaivojen asentamisella.

–   Kunnostuslaitteistot toimitettiin kohteeseen ennen vuodenvaihdetta ja varsinainen pohjaveden puhdistusprosessi käynnistyy heti tämän jälkeen, Mattila kertoo.

ELY-keskuksen Heinon mukaan Ojalan pohjavesialueella on todettu vuosien ajan pieniä liuotinainepitoisuuksia. Tämän vuoksi alueella on ollut vuodesta 2000 lähtien käynnissä pohjaveden suojapumppaus, jolla on estetty liuotinaineiden kulkeutuminen vedenottoon. Mattilan mukaan avo-ojaan johdettu vesi puhdistetaan jatkossa ensin aktiivihiilikäsittelyllä.

Puhdistusalueella liikkuu isoja työkoneita parin viikon ajan, mutta haitta jää vähäiseksi.

– Härkäsaarentiellä työskentelee raskaita porakairoja ja kaivinkoneita, joten toinen kaista joudutaan ajoittain sulkemaan. Muuten liikkuminen alueella onnistuu normaalisti, Mattila kertoo.

Mäntsälän kunta, Pirkanmaan ELY-keskus ja Nivos Vesi Oy puhdistavat vanhan romuttamon aluetta valtion jätehuoltotyönä. Heinon mukaan pitkäaikaisen ongelman kimppuun päästiin, kun Mäntsälän kunta lunasti kiinteistön, ja tutkimukset alkoivat. Riskikohteen puhdistamisella varmistetaan puhtaan pohjaveden saanti Ojalasta.

Pohjaveden puhdistustyön arvioidaan päättyvän vuonna 2022. Hankkeen kustannusarvio on 1,2 miljoonaa euroa.

Lisätietoja:

Pirkanmaan ELY-keskus
Petri Heino, hankinta-asiantuntija
petri.heino@ely-keskus.fi, puh. 040 1624576

Doranova Oy
Perttu Mattila, toimialajohtaja
perttu.mattila@doranova.fi, puh.0400 771 981

Mäntsälän kunta
Jyrki Mäklin, kuntatekniikan päällikkö
jyrki.maklin@mantsala.fi,  puh. 040 3146 869

Nivos Vesi Oy
Päivi Nyyssönen, tuotantopäällikkö
paivi.Nyyssonen@nivos.fi, puh. 040 8653586