Pohjavesien tarkkailulla taataan myös laadukas talousvesi

Aloitin energia- ja ympäristötekniikan opiskelun vuoden 2017 syksyllä enkä silloin oikein tiennyt, mikä aihealue minua olisi kiinnostanut eniten tai mistä aiheesta haluaisin opintojen päätteeksi tehdä opinnäytetyön. Alkuvuodesta 2020 aloitin Nivoksen vesihuollossa osa-aikaisen harjoittelun opiskelun ohella ja samassa yhteydessä kuulin mahdollisuudesta tehdä opinnäytetyö pohjaveteen liittyen. Vesiasiat olivat koulussa vaikuttaneet kiinnostavilta, joten tartuin tilaisuuteen. Osa-aikaisen harjoittelun päätyttyä huhtikuussa aloitin kokopäiväisen kesätyön, jonka aikana tein myös opinnäytetyötäni.

Opinnäytetyöni aihe on Mäntsälän pohjavesialueiden tarkkailuohjelmien päivitys. Tarkkailuohjelmien mukaan Nivoksen vesihuollossa tarkkaillaan pohjaveden pinnankorkeutta ja laatua. Tarkkailua tarvitaan, koska vedenotolla voi olla vaikutusta pohjaveden pinnankorkeuksiin ja laatuun. Kun mahdolliset muutokset huomataan ajoissa, on niihin myös helpompi reagoida. Näin voidaan taata pohjaveden ja siten myös talousveden hyvä laatu. Hyvälaatuinen pohjavesi tarkoittaa hyvälaatuista vettä asiakkaille.

Mäntsälän tarkkailuohjelmat oli laadittu 2000-luvun alkupuolella, ja ne olivat sisällöltään osin vanhentuneet. Monet voimassa olevat tarkkailuohjelmat Suomen pohjavesialueilla on laadittu 1970–80-luvuilla ja niiden tarkkailuvelvoitteet eivät ole niin laajoja kuin uudemmissa ohjelmissa. Aiemmin tarkkailuvelvoitteeseen kuului lähinnä otetun vesimäärän ja pohjaveden pinnankorkeuden seuranta. Nykyisin laadun tarkkailu kuuluu usein tarkkailuvelvoitteeseen. Tarkkailuohjelmat kannattaa pitää ajan tasalla ja niissä kannattaa huomioida mahdolliset riskitekijät pohjavedelle. Oikein kohdennetulla tarkkailulla havaitaan parhaiten mahdolliset laatumuutokset. Opinnäytetyön tekeminen tästä aiheesta koettiin tärkeäksi, koska laatu- ja varautumisasiat otetaan Nivoksella vakavasti.

Opinnäytetyön kirjoittaminen avasi näkymän laadun merkitykseen

Opinnäytetyötä varten tutustuin myös vedenottoon ja pohjaveteen liittyvään lainsäädäntöön. Pohjaveden pilaamiskielto löytyy ympäristönsuojelulaista ja lisäksi on joukko muita lakeja sekä alueellisia määräyksiä, joilla pyritään suojelemaan pohjavettä. Aina pohjaveden suojeluun ei ole suhtauduttu yhtä tiukasti, ja se on johtanut pohjaveden pilaantumiseen monissa paikoissa Suomessa. Opinnäytetyötä tehdessä koin itse mielenkiintoisimmaksi perehtyä nimenomaan niihin asioihin, jotka aiheuttavat riskin pohjaveden laadulle. Pohjaveden tilaan vaikuttavia asioita on paljon, ja siksi pohjaveden suojelu ja tarkkailu on tärkeää. Pohjavesi pilaantuu herkästi ja kerran pilaantuneen pohjaveden puhdistaminen on hidasta ja hankalaa, joten vanhatkin pilaantumistapaukset vaikuttavat pitkään. Pohjavesialueiden laatua tarkkailemalla huomataan mahdolliset pilaantumiset ja voidaan varmistua veden kelpoisuudesta talousveden raakavedeksi.

Aloitin työn tekemisen toukokuussa ja työ valmistui syys-lokakuun vaihteessa. Opinnäytetyön kirjoittaminen oli kaikin puolin mielenkiintoinen prosessi ja koen oppineeni paljon uutta pohjavesistä. Aiheena pohjavesi on laaja, mutta mieluisasta aiheesta oli helppo kirjoittaa. Nivos Vesi käyttää työn tuloksena syntynyttä päivitettyä tarkkailuohjelmaa Mäntsälän pohjavesialueiden tarkkailuun. Pohjavesien tila vaikuttaa kaikkiin alueen veden käyttäjiin ja siksi onkin tärkeää, että pohjaveden laadusta saadaan testattua tietoa tasaisin väliajoin. Tarkkailulla taataan pohjaveden hyvä tila nyt ja jatkossa, jotta myös talousvesi olisi aina laadukasta.

Kirjoittaja on Krista Pennanen veden laadusta innostunut, pian valmistuva energia- ja ympäristötekniikan opiskelija LAB-ammattikorkeakoulusta Lahden kampukselta ja hän työskentelee projektityöntekijänä Nivoksella.